ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزان جـــایــگــه شــد بـــه پـــیــش پـــدردودیــده پـــراز آب و پـــر خــون جــگــر
چــــو روی پــــدر دیـــد بــــردش نـــمـــازهـمــی بــود پــیـشــش زمــانـی دراز
بـــدو گــفــت کــایــن پـــهــلــوان ســـوارکــه او را گـزیـن کــردی ای شــهـریـار
بـــیــامــد چـــوشــاهــان کــه دارنــد فــرســـپـــاهــی بـــیــاورد بـــســیــارمــر
بـــگــفــتــم ســخــن هــرچ آمــد ز پــنــدبــرو پــنـد مــن بــر نــبــد ســودمــنـد
هـمــه جــنــگ و پــرخــاش بــدکــام اویکـــه هــرگـــز مـــبـــادا روان نــام اوی
بـــنــاکـــام رزمـــی گـــران کـــرده شـــدفـــراوان کــس از اخـــتـــر آزرده شـــد
زمــن بــازگــشــتــنــد یـکــســر ســپــاهنــدیــدنــد گــفــتــی مــرا جــزبــه راه
هــمـــی شـــاه خـــوانـــنـــد بـــهــرام رانــــدیــــدنــــد آغـــــاز فـــــرجـــــام را
پـــس مـــن کـــنـــون تـــا پـــل نــهــروانبــیـاورد لـشــکــر چــو کــوهـی گـران
چــوشــد کــاربــی بـــرگ بــگــریــخــتــمبــــدام بــــلـــا در نـــیـــاویـــخــــتــــم
نــگــه کــردم اکــنــون بــه ســود و زیـاننـــبـــاشـــنــد یــاور مـــگـــر تـــازیــان
گـر ای دون کــه فــرمـان دهـد شــهـریـارســـواران تـــازی بـــرم بـــی شــمــار
بـدو گـفـت هـرمـز کـه ایـن رای نـیـسـتکـه اکـنون تـو را پـای بـرجـای نیسـت
نـــبــــاشــــنـــد یـــاور تــــو را تــــازیـــانچــوجــایـی نــبــیـنـنــد ســود و زیـان
بــــــدرد دل انـــــدر تـــــو را زار نـــــیـــــزبــدشــمــن ســپــارنـد از بــهـر چــیـز
بـــدیــن کــار پـــشـــت تـــو یــزدان بـــودهــمــا و از تــوبـــخــت خــنــدان بـــود
چـو بـگـذاشـت خـواهی همی مرز وبـوماز ایـــدر بــــرو تــــازیـــان تــــا بــــروم
ســخــنــهــای ایـن بــنــده چــاره جــویچـو رفـتـی یـکـایـک بــقـیـصـر بــگـوی
بجایی که دین است و هم وخواستستسـلـیـح و ســپــاه وی آراســتــســت
فـــریــدونــیــان نــیــز خـــویــش تـــوانــدچـوکـارت شـود سـخـت پـیـش تـوانـد
چــو بــشـنـیـد خـسـرو زمـیـن بــوس دادبــســی بــر نــهــان آفــریـن کــرد یـاد
بــبــنـدوی و گـردوی و گـسـتـهـم گـفـتکـه مـا بـا غـم و رنج گـشـتـیم جـفـت
بــســازیــد و یـکــســر بــنــه بــرنــهــیـدبــرو بــوم ایــران بــدشــمــن دهــیــد
بـــگــفــت ایــن و از دیــده آواز خــاســتکه ای شـاه نیک اخـتـر و داد وراسـت
یـــکــــی گــــرد تــــیـــره بــــرآمـــد ز راهدرفــشــی درفــشــان مـیـان ســپــاه
درفــشــی کـجــا پــیـکـرش اژدهـاســتکـه چـوبـیـنـه بـر نـهـروان کـرد راسـت
چــوبــشــنــیــد خــســرو بــیــامــد بـــدرگــریــزان بـــرفـــت او ز پـــیــش پـــدر
هـمـی شــد ســوی روم بــرســان گــرددرفــشــی پـــس پـــشــت او لــاژورد
بــــپــــیـــچــــیـــد یــــال و بــــر و روی رانـگـه کــرد گــســتــهـم و بــنـد وی را
هــمـــی رانـــدنــد آن دو تـــن نــرم نــرمخــروشــیــد خــســرو بــه آوای گــرم
هـمـانـا ســران تــان ز پــیـش آمـدســتکه بدخواه تان همچو خویش آمدست
اگــر نـه چــنـیـن نــرم رانــدن چــراســتکـه بـهرام نـزدیک پـشـت شـمـاسـت
بــدو گــفــت بــنــدوی کــای شــهــریــاردلـــت را بـــبـــهـــرام رنـــجـــه مـــدار
کـــجــــا گـــرد مـــا را نـــبــــیـــنـــد ز راهکــه دورســت ز ایـدر درفــش ســیــاه
چــنـیـن اســت یـارانـت را گـفـت و گـویکـه مـا را بـدین تـاخـتـن نـیسـت روی
چـــو چـــوبـــیــنـــه آیــد بـــایــوان شـــاههـم آنـگـه بــه هـرمـز دهـد تـاج وگـاه
نـشــیـنـد چــو دســتــور بــردســت اویبــدریــا رســد کــارگــر شــســت اوی
بــقــیــصــر یــکــی نــامــه از شــهــریــارنــویــســد کــه ایــن بــنــده نــابــکــار
گــریــزان بــرفــتــســت زیــن مــرز وبــومنـــبــــایـــد کـــه آرام گـــیـــرد بــــروم
هم آنـگـه کـه او خـویشـتـن کـرد راسـتنــژنــدی وکــژی ازیـن بــهـر مــاســت
چـــو آیــد بـــران مــرز بـــنــدش کــنــیــددل شـــادمــان را گــزنــدش کـــنــیــد
بــدیــن بـــارگــاهــش فــرســتــیــد بـــازمــمــانــیــد تـــا گـــردد او ســـرفـــراز
بـــبـــنــدیــد هــم در زمــان بـــا ســپـــاهفــرســتــیـد گـریـان بــدیـن جــایـگــاه
چــنــیـن داد پــاســخ کــه از بــخــت بــدسـزد زیـن نـشـان هـرچ بــر مـا رسـد
ســخــنــهــا درازســت و کــاری درشــتبـه یزدان کـنـون بـاز هشـتـیم پـشـت
بـراند اسـپ وگفـت آنچ از خـوب و زشـتجــهــانــدار بـــرتــارک مــا نــبـــشــت
بـــبـــاشـــد نــگــردد بـــانــدیــشــه بـــازمــبـــادا کــه آیــد بـــدشــمــن نــیــاز
چــو او بــرگــذشــت ایــن دو بــیــدادگــرازو بــازگــشــتــنــد پــر کــیــنــه ســر
زراه انـــــدر ایــــوان شـــــاه آمـــــدنـــــدپـــراز رنــج و دل پـــرگـــنـــاه آمـــدنــد
ز در چــون رســیــدنــد نــزدیــک تــخــتزهـی از کـمـان بــاز کــردنـد ســخــت
فــــگـــنـــدنـــد نـــاگــــاه در گــــردنـــشبــیــاویـخــتــنــد آن گــرامــی تــنــش
شـد آن تــاج و آن تـخـت شـاهـنـشـهـانتــوگـفـتـی کـه هـرمـز نـبــد درجـهـان
چـــنــیــن اســت آیــیــن گــردنــده دهــرگـــهــی نـــوش بـــار آورد گـــاه زهـــر
اگــر مــایـه ایـنـســت ســودش مـجــویکـه درجـسـتــنـش رنـجـت آیـد بــروی
چـــوشـــد گــردش روز هــرمــز بـــپـــایتـهی مـانـد زان تـخـت فـرخـنده جـای
هــم آنــگــاه بـــرخـــاســـت آواز کـــوسرخ خـونـیان گـشـت چـون سـنـدروس
درفــش ســـپـــهــبـــد هــم آنــگــه ز راهپـــدیــد آمـــد انــدر مـــیــان ســـپـــاه
جـفـا پـیـشـه گـسـتـهـم و بـنـد وی تـیـزگـــرفــــتــــنـــد زان کـــاخ راه گـــریـــز
چـنـیـن تــا بــخـسـرو رسـیـد ایـن دومـردجـهـانـجــوی چـون دیـدشـان روی زرد
بـــدانــســت کــایــشــان دو دل پــر ز رازچــرا از جــهــانــدار گــشــتـــنــد بـــاز
بــرخــسـاره شـد چــون گـل شـنـبــلـیـدنـکــرد آن ســخــن بــر دلـیـران پــدیـد
بــدیـشــان چــنـیـن گـفــت کــزشــاه راهبــگــردیـد کــامــد بــتــنـگــی ســپــاه
بـــــیــــابـــــان گــــزیــــنــــیــــد وراه درازمــداریــد یــکــســر تـــن از رنــج بـــازپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.