ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـــوبـــهــرام رفـــت انــدر ایــوان شـــاهگـزیـن کـرد زان لـشـکـر کـیـنـه خـواه
زره دار و شــمــشــیــر زن ســی هــزاربــدان تــا شــونـد از پــس شــهـریـار
چــنـیـن لــشــکــری نــامــبــردار و گــردبـــبـــهــرام پــور ســیــاوش ســپــرد
وزان روی خـــســرو بـــیــابـــان گــرفــتهمـی از بـد دشـمـنـان جـان گـرفـت
چــنــیــن تــا بـــنــزد ربـــاطــی رســیــدســــر تــــیـــغ دیـــوار او نـــاپــــدیـــد
کــجـــا خــوانــدنــدیــش یــزدان ســرایپـرسـتـشـگهی بـود و فرخـنده جـای
نــشــســـتـــنــگــه ســوکــواران بـــدیبــدو در ســکــوبـــا و مــطــران بــدی
چـنین گـفـت خـسـرو بـه یزدان پـرسـتکه از خـوردنی چـیست کاید بـدست
ســکــوبـــا بـــدو گــفــت کــای نــامــدارفــطــیــرســت بـــا تـــره جـــویــبـــار
گرای دون که شاید بـدین سـان خـورشمـبــادت جــز از نـوشـه ایـن پــرورش
ز اســب انــدر آمــد ســبــک شــهــریـارهــمــان آنــک بـــودنــد بـــا اوســـوار
جـهـانـجــوی بــا آن دو خـسـرو پــرسـتگـرفـت از پــی و از بــرسـم بــدسـت
بــخـوردنـد بــا شـتــاب چـیـزی کـه بــودپــس آنـگـه بــه زمـزم بــگـفـتـنـد زود
چـنـین گـفـت پـس بـا سـکـوبـا کـه مـینــداری تــو ای پــیــرفــرخــنــده پــی
بــدو گــفــت مــا مــی زخــرمــا کــنـیـمبــه تــمـوز وهـنـگــام گــرمــا کــنـیـم
کـنون هسـت لخـتـی چـو روشـن گـلاببــه سـرخـی چـو بـیـجـاده در آفـتـاب
هــم آنــگــه بـــیــاورد جــامــی نــبــیــدکـه شـد زنـگ خـورشـیـد زو نـاپــدیـد
بـخـورد آن زمان خـسرو از می سه جـاممـی و نـان کـشـکـیـن کـه دارد بـنـام
چــو مـغــزش شــد از بــاده ســرخ گـرمهـم آنـگـه بــخــفـت از بــر ریـگ نـرم
نــــهــــاد از بـــــر ران بــــنــــدوی ســــرروانـش پــر از درد و خــسـتــه جــگـر
هـمـان چــون بــخـواب انـدر آمـد سـرشســکــوبــای مــهـتــر بــیـامــد بــرش
کـــه از راه گـــردی بــــرآمـــد ســــیـــاهدران گــرد تـــیــره فـــراوان ســـپـــاه
چــنـیـن گـفـت خــســرو کـه بــد روزگـارکه دشمن بـدین گونه شد خـواستـار
نـه مــردم بــه کــارســت و نـه بــارگــیفـــراز آمـــد آن روز بــــیـــچــــارگـــی
بــدو گـفــت بــنـدوی بــس چــاره ســازکـه آمـدت دشــمـن بــتــنـگـی فــراز
بــدو گـفـت خـسـرو کـه ای نـیـک خـواهمـــرا انـــدریــن کـــار بـــنـــمـــای راه
بــدو گــفــت بــنــدوی کــای شــهــریـارتـــو را چــاره ســازم بـــدیــن روزگــار
ولـــیـــکـــن فـــدا کـــرده بـــاشـــم روانبــه پـیـش جـهـانـجـوی شـاه جـهـان
بــدو گـفــت خــســرو کـه دانـای چــیـنیـکــی خــوب زد داســتــانـی بــریـن
کــه هـرکــو کــنـد بــر درشــاه کــشــتبـیـابــد بــدان گـیـتـی انـدر بـهـشـت
چـــو دیــوار شـــهــر انـــدر آمـــد زپـــایکــلــاتــه نـبــایـد کــه مــانـد بــجــای
چـو نـاچـیـز خـواهـد شـدن شـارسـتــانمــمــانــاد دیــوار بـــیــمــارســـتـــان
تـوگـر چـاره جـویی دانـی اکـنـون بـسـازهـم از پــاک یـزدان نـه ای بــی نـیـاز
بـــدو گــفــت بـــنــدوی کــایــن تـــاج زرمــرا ده هـمــیـن گــوشــوار و کــمــر
هــمــان لــعــل زریــن چــیـنــی قــبــایچـو من پـوشـم این را تـو ایدر مـپـای
بــرو بــا ســپــاهـت هـم انــدر شــتــابچـو کـشـتـی کـه موجـش درآرد ز آب
بــکــرد آن زمــان هـرچ بــنــدوی گــفــتوزانـجــایـگـه گـشـت بــا بــاد جـفـت
چــو خـسـرو بــرفـت از بــر چــاره جــویجـهـانـدیـده سـوی سـقـف کـرد روی
کـه اکــنـون شــمـا را بــدیـن بــر ز کــوهبـــبـــایــد شــدن نــاپـــدیــد از گــروه
خـود انـدر پــرسـتــشـگـه آمـد چــو گـردبــزودی در آهــنــیــن ســخــت کــرد
بـــپـــوشـــیــد پـــس جـــامــه زرنــگـــاربــه ســر بــرنـهـاد افـســر شــهـریـار
بــــران بــــام بــــرشـــد نـــه بــــر آرزویســپــه دیـد گـرد انـدورن چــارسـوی
هــمــی بـــود تـــا لــشــکــر رزمــســـازرســـیـــدنـــد نـــزدیـــک آن دژ فـــراز
ابـــرپـــای خــاســت آنــگــه از بـــام زودتـن خـویـشـتـن را بـه لـشـکـر نـمـود
بـــــدیـــــدنـــــدش از دور بـــــا تـــــاج زرهـمـان طــوق و آن گـوشــوار و کـمـر
همی گفت هر کس که این خسروستکـه بـا تـاج و بـا جـامـه های نـوسـت
چـو بـند وی شـد بـی گمان کـان سـپـاههـمـی بــازنـشـنـاســد او را ز شــاه
فــرود آمــد و جــامــه خــویــش تـــفــتبــپــوشــیـد نــاکــام و بــربــام رفــت
چــنــیـن گــفــت کــای رزمــســازان نــوکــرا خــوانـم انــدر شــمــا پــیـش رو
کـــه پـــیـــغـــام دارم ز شـــاه جـــهـــانبــگـویـم شـنـیـده بــه پــیـش مـهـان
چـــو پـــور ســیــاووش دیــدش بـــبـــاممــنـم پــیـش رو گــفــت بــهـرام نـام
بـــدو گــفــت گــویــد جـــهــانــدار شــاهکـه مـن سـخـت پـیـچـانـم از رنـج راه
ســتــوران هـمـه خــســتــه و کـوفــتــهزراه دراز انــــــدر آشــــــوفــــــتـــــــه
بـــدیــن خـــانــه ســوکــواران بـــه رنــجفــرود آمــدســتــیــم بـــا یــار پـــنــج
چــوپـــیــدا شــود چـــاک روز ســپـــیــدکـــنــم دل زکـــار جـــهــان نــاامــیــد
بــــیــــایــــیــــم بـــــا تــــو بــــه راه درازبـــه نــزدیــک بـــهــرام گـــردن فـــراز
بــریـن بــرکــه گــفــتــم نـجــویـم زمــانمــگــر یــارمــنــدی کــنــد آســـمــان
نـــیــاکـــان مـــاآنـــک بـــودنـــد پـــیــشنـگـه داشـتـنـدی هـم آیـیـن وکـیـش
اگــرچــه بــدی بــخــتــشــان دیـر ســازز کــهــتــر نــبـــرداشــتــنــدی نــیــاز
کـــنـــون آنـــچ مـــا را بـــه دل راز بــــودبــگـفـتـیـم چـون بــخـت نـاسـاز بــود
زرخــشـنـده خـورشـیـد تــا تــیـره خــاکنــبـــاشـــد مــگــر رای یــزدان پـــاک
چــو ســالــار بـــشــنــیــد زو داســتــانبــه گـفـتــار او گـشـت هـمـداسـتـان
دگــر هــرکــه بــشــنــیـد گــفــتــار اویپـــــر از درد شــــد دل ز کــــردار اوی
فــرود آمــد آن شــب بــدانــجــا ســپــاههـمـی داشـتــی رای خـسـرو نـگـاه
دگــــر روز بــــنــــدوی بــــربــــام شــــدز دیــوار تـــا ســـوی بـــهـــرام شـــد
بـــدو گــفـــت کــامــروز شـــاه از نــمــازهــمــانــا نــیــایــد بـــه کــاری فـــراز
چــنــیـن هــم شــب تــیـره بــیـدار بــودپــــرســـتــــنـــده پــــاک دادار بــــود
هـمــان نـیـز خــورشــیـد گــردد بــلــنــدزگــرمــا نــبـــایــد کــه یــابــد گــزنــد
بـــیـــاســـایـــد امـــروز و فـــردا پـــگـــاههــمــی رانــد انــدر مــیــان ســپـــاه
چــنــیـن گــفــت بــهـرام بــا مــهــتــرانکه کاریست این هم سبک هم گران
چـو بــر خـسـرو ایـن کـار گـیـریـم تــنـگمـگــر تــیـز گـردد بــیـایـد بــه جــنـگ
بــتــنــهـا تــن او یـکــی لــشــکــرســتجــهـانـگـیـر و بــیـدار و کـنـداورســت
وگــر کــشــتــه آیــد بــه دشــت نــبــردبــــرآرد ز مـــا نـــیـــز بـــهـــرام گـــرد
هــم آن بــه کــه امــروز بــاشــیـم نــیــزوگـر خـوردنـی نـیسـت بـسـیـار چـیز
مـگـر کـو بـدین هم نشـان خـوش منشبــیـایـد بــه از جــنــگ وز ســرزنــش
چـنـان هـم هـمـی بــود تـا شـب ز کـوهبـــرآمـــد بـــگـــرد انــدر آمـــد گـــروه
ســـپـــاه انـــدرآمـــد ز هـــر پـــهــلـــویهمـی سـوخـتـند آتـش از هر سـویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.