ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـوروی زمین گـشـت خـورشـید فـامسـخـن گـوی بـنـدوی بـرشـد بـبـام
بــبـهـرام گـفـت ای جـهـانـدیـده مـردبـرانگه که بـرخـاسـت از دشـت گرد
چـو خـسـرو شـمـا را بـدیـد او بـرفـتسـوی روم بـا لشـکر خـویش تـفـت
کنون گر تـو پـران شـوی چـون عـقابوگــر بـــرتـــر آری ســـر از آفــتـــاب
نـبــیـنـد کـســی شــاه را جــز بــرومکه اکـنون کهن شـد بـران مرز وبـوم
کـنـون گـر دهـیـدم بــه جـان زیـنـهـاربـــیـــایــم بـــر پـــهـــلـــوان ســـوار
بــگـویـم سـخــن هـرچ پــرسـد زمـنز کــمــی و بــیـشــی آن انـجــمــن
وگــرنــه بــپــوشــم ســلــیـح نــبــردبــه جــنـگ انـدر آیـم بــکــردار گــرد
چـو بـهـرام بــشـنـیـد زو ایـن سـخـندل مــرد بــرنــا شــد از غــم کــهـن
به یاران چنین گفت کاکنون چه سوداگـــر مـــن بــــرآرم ز بـــنـــدوی دود
هــمــان بــه کــه او را بـــرپــهــلــوانبــرم هـم بـریـن گـونـه روشـن روان
بـــگــویــد بـــدو هــرچ دانــد ز شـــاهاگـر ســر دهـد گـر ســتــانـد کــلـاه
بـه بـندوی گـفـت ای بـد چـاره جـویتــو ایــن داوریــهــا بــبــهــرام گــوی
فــرود آمــد از بـــام بـــنــدوی شــیــرهــمــی رانــد بـــا نــامـــدار دلـــیــر
چــوبــشـنـیـد بــهـرام کـامـد سـپــاهسـوی روم شـد خـسـرو کینه خـواه
زپــور سـیـاوش بــر آشـفـت سـخـتبـدو گـفـت کـای بـدرگ شـوربــخـت
نـه کــار تــو بــود ایـنـک فــرمـودمــتهمـی بـی هنر خـیره بـسـتـودمـت
جـهـانـجـوی بـنـدوی را پـیش خـوانـدهـمـی خـشـم بـهـرام بــا او بــرانـد
بــدو گـفــت کـای بــدتــن بــدکـنـشفــریــبـــنــده مــرد از در ســرزنــش
ســپــاه مــرا خــیــره بــفــریــفــتــیزبــد گـوهـر خـویـش نـشـکـیـفـتـی
تـو بـا خـسـرو شـوم گـشـتـی یـکـیجــهـانـدیـده یـی کـردی از کـودکـی
کــنـون آمـدی بــا دلــی پــر ســخــنکــه مــن نــو کــنــم روزگــار کــهـن
بــدو گـفــت بــنـدوی کـای ســرفــراززمن راسـتـی جـوی و تـندی مسـاز
بـدان کان شهنشـاه خـویش منسـتبـزرگـیـش ورادیـش پـیش مـنـسـت
فــداکـردمـش جــان وبــایـســت کـردتــو گـر مـهـتــری گـرد کــژی مـگـرد
بــدو گــفــت بــهـرام مـن زیـن گــنـاهکـه کـردی نـخـواهـمـت کـردن تـبـاه
ولیکن تـو هم کشـتـه بـر دسـت اویشوی زود و خوانی مرا راست گوی
نــهــادنــد بـــر پــای بـــنــدوی بــنــدبـــبـــهــرام دادش ز بـــهــر گـــزنــد
همـی بـود تـا خـور شـد انـدر نـهفـتبــیـامـد پــر انـدیـشـه دل بــخــفـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.