ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو خـورشـید خـنـجـر کـشـید از نـیـامپـــدیـــد آمـــد آن مـــطـــرف زردفـــام
فـرسـتــاد و گـردنـکـشـان را بــخــوانـدبــرتـخـت شـاهـی بــه زانـو نـشـانـد
بـــهــرجـــای کــرســـی زریــن نــهــادچـوشـاهـان پـیروز بـنـشـسـت شـاد
چـنین گـفـت زان پـس بـه بـانگ بـلـندکه هرکس که هست ازشما ارجمند
ز شــاهـان ز ضــحــاک بــتــر کـســینــیـامــد پــدیـدار بــجــویـی بــســی
کـه از بــهـر شـاهـی پـدر را بــکـشـتوزان کـشـتـن ایرانـش آمـد بـمـشـت
دگـر خــســرو آن مـرد بــیـداد و شــومپـدر را بـکـشـت آنـگـهـی شـد بــروم
کــنــون نــاپــدیــدســت انــدر جــهــانیــکــی نــامــداری ز تــخــت مــهــان
کـه زیـبــا بــود بــخـشـش و بــخــت راکــلـاه و کــمـر بــســتــن وتــخــت را
کــه داریـد کـه اکــنـون بــبــنـدد مـیـانبــــجــــا آورد رســــم و راه کــــیـــان
بـــــدارنــــده آفـــــتـــــاب بـــــلــــنــــدکـه بــاشـم شـمـا را بــدیـن یـارمـنـد
شـنـیـدنـد گـردنـکـشـان ایـن ســخــنکــه آن نـامــور مــهـتــر افــکــنـد بــن
نـپــیـچــیـد کـس دل ز گـفـتــار راسـتیـکـی پـیـرتـر بــود بــر پــای خـاسـت
کـــجـــا نــام او بـــود شـــهــران گــرازگــوی پــیــرســر مــهــتــری دیــریــاز
چــنـیـن گــفــت کــای نـامـدار بــلــنـدتــوی در جــهـان تــابــوی ســودمـنـد
بــدی گـر نـبــودی جــز از سـاوه شـاهکــه آمـد بــدیـن مـرز مــا بــا ســپــاه
ز آزادگــان بــنــدگــان خــواســت کــردکـجــا در جــهـانـش نـبــد هـم نـبــرد
ز گـیـتـی بـمـردی تـو بــسـتـی مـیـانکــه آن رنــج بــگــذشــت ز ایـرانـیـان
ســپـــه چــاربـــار از یــلــان صــدهــزارهــمــه گــرد و شــایــســتــه کــارزار
بــیـک چـوبــه تــیـر تــو گـشـتــنـد بــازبــــرآســــود ایـــران ز گـــرم و گـــداز
کـنـون تــخــت ایـران ســزاوار تــســتبــریـن بــرگـوا بــخــت بــیـدارتــسـت
کــســی کــو بــپــیـچــد ز فــرمـان مـاوگـــر دور مـــانـــد ز پـــیـــمـــان مـــا
بــفــرمـانـش آریـم اگــر چــه گـوســتو گـر داسـتـان را همـه خـسـروسـت
بـگفت این و بنشست بـر جای خویشخـراسـان سـپـهـبـد بـیامـد بـه پـیش
چـنـیـن گـفـت کـایـن پـیـر دانـش پـژوهکه چـندین سـخـن گفـت پـیش گروه
بـگویم کـه او از چـه گفـت این سـخـنجــهـانــجــوی و دانـنـده مــرد کــهـن
کــه ایـن نــیــکــویـهــا ز تــو یــاد کــرددل انـجــمـن زیـن سـخـن شـاد کـرد
ولـیـکــن یـکــی داســتــانـســت نـغــزاگــر بـــشــنــود مــردم پـــاک مــغــز
کــه زر دشــت گــویـد بــاســتــا و زنـدکــه هـرکــس کــه از کــردگــاربــلـنـد
بــپــیـچـد بــیـک سـال پــنـدش دهـیـدهـمــان مــایـه ســودمــنـدش دهـیـد
ســـرســـال اگـــر بـــازنـــایــد بـــه راهبــبــایـدش کـشـتــن بــفـرمـان شـاه
چــو بــر دادگــر شــاه دشــمـن شــودسـرش زود بــایـد کـه بــی تـن شـود
خـراسـان بـگفـت این و لب رابـبـسـتبـیامـد بـجـایی کـه بـودش نشـسـت
ازان پــس فــرخ زاد بــرپــای خــاســتازان انــجــمــن ســر بــرآورد راســت
چـنـیـن گـفـت کـای مـهـتـر سـودمـنـدسـخـن گـفـتــن داد بــه گـر پــسـنـد
اگــر داد بـــهــتـــر بـــود کــس مــبـــادکـه بــاشـد بـه گـفـتـار بـی داد شـاد
بــبــهــرام گــویــد کــه نــوشــه بــدیجــهــان را بـــدیــدار تـــوشــه بـــدی
اگــر نــاپـــســنــدســت گــفــتـــار مــابــدیـن نــیـســت پــیــروزگــر یــارمــا
انـــوشـــه بــــدی شـــاد تـــاجـــاودانزتــــو دور دســــت و زبـــــان بـــــدان
بــگـفـت ایـن و بـنـشـسـت مـرد دلـیـرخــزروان خـسـرو بــیـامـد چــو شـیـر
بـدو گـفـت اکـنون کـه چـندین سـخـنســـرایــنــده بـــرنــا و مـــرد کـــهــن
ســرانــجـــام اگــر راه جـــویــی بـــدادهــیــونــی بــرافــگــن بــکــردار بـــاد
مــمــان دیــر تـــا خـــســرو ســرفــرازبــــکــــوبـــــد بــــنــــزد تــــو راه دراز
ز کــار گــذشــتــه بـــه پــوزش گــرایسـوی تـخـت گـسـتــاخ مـگـذار پــای
کـه تــا زنـده بــاشــد جــهـانـدار شــاهنــبــاشــد ســپــهــبــد ســزاوار گــاه
وگــر بـــیــم داری ز خـــســرو بـــه دلپـی از پـارس وز طـیسـفون بـرگسـل
بــشـهـر خــراســان تــن آســان بــزیکــه آســانـی و مــهـتــری را ســزی
بــه پــوزش یـک انـدر دگـر نـامـه ســازمــگــر خــســرو آیــد بــرای تــو بـــاز
نه برداشت خسرو پی از جای خویشکــجــا زاد فــرخ نــهــد پـــای پــیــش
ســخــن گــفــت پــس زاد فــرخ بــدادکــــه ای نــــامــــداران فــــرخ نــــژاد
شــنـیـدم ســخــن گـفـتــن مـهـتــرانکـه هـسـتـنـد ز ایـران گـزیـده سـران
نـخـسـتـیـن سـخـن گـفـتـن بــنـده وارکــه تــا پــهـلـوانـی شــود شــهـریـار
خـردمـنـد نـپـسـنـدد این گـفـت وگـویکــــزان کـــم شــــود مـــرد راآب روی
خـراسـان سـخـن بـرمـنـش وار گـفـتنـگـویـم کـه آن بــا خـرد بــود جــفـت
فـــرخ زاد بـــفـــزود گـــفـــتـــار تـــنـــددل مـــردم پــــرخــــرد کــــرد کـــنـــد
چــــهـــارم خــــزروان ســــالــــاربــــودکــه گــفــتـــار او بـــا خـــرد یــاربـــود
کــه تــا آفــریـد ایـن جــهــان کــردگــارپـــدیـــد آمـــد ایــن گـــردش روزگـــار
ز ضــحــاک تــازی نــخــســت انــدرآیکــه بـــیــدادگــر بـــود و نــاپــاک رای
کـه جـمـشـید بـرتـر منش را بـکـشـتبـه بـیـداد بـگـرفـت گـیـتـی بـمـشـت
پــــــر از درد دیـــــدم دل پــــــارســـــاکــه انــدر جــهــان دیــو بــد پــادشــا
دگــر آنــک بـــد گــوهــر افــراســیــابز تــوران بــدانـگـونـه بــگــذاشــت آب
بــــــزاری ســــــر نـــــوذر نـــــامـــــداربـشـمـشـیـر بـبـریـد و بـرگـشـت کـار
ســدیـگــر ســکــنــدر کــه آمــد ز رومبـه ایـران و ویـران شـد این مـرز وبـوم
چـو دارای شـمـشـیـر زن را بــکـشـتخــور و خـواب ایـرانـیـان شـد درشـت
چــهـارم چــو نــاپــاک دل خــوشــنـوازکـه گـم کـرد زین بـوم و بـر نـام و نـاز
چــو پــیـروز شـاهـی بــلـنـد اخــتــریجـــهـــانـــدار وز نـــامـــداران ســـری
بــکــشــتــنــد هـیـتــالــیـان نــاگــهـاننـگـون شـد سـرتــخـت شـاه جـهـان
کـس انـدر جـهان این شـگـفـتـی ندیدکـه اکـنـون بــنـوی بــه ایـران رسـیـد
که بـگریخـت شـاهی چـوخـسـرو زگاهسـوی دشمنان شد ز دسـت سـپـاه
بـگـفـت این و بـنشـسـت گـریان بـدردز گــفــتـــار او گــشـــت بـــهــرام زرد
جـهـانـدیـده سـنـبــاد بــرپـای جـسـتمـیان بـسـتـه وتـیغ هـنـدی بـدسـت
چــنـیـن گـفـت کـایـن نـامـور پــهـلـوانبــزرگـســت و بــا داد و روشــن روان
کـــنــون تـــاکـــســـی از نــژادکـــیــانبــیــایــد بــبــنــدد کــمــر بــر مــیــان
هم آن بـه کـه این بـرنـشـینـد بـتـخـتکـه گردسـت و جـنگـاور و نیک بـخـت
سـرجـنـگـیـان کـاین سـخـنـهـا شـنـیدبـزد دسـت و تـیغ از مـیـان بـرکـشـید
چـنـین گـفـت کـز تـخـم شـاهـان زنـیاگـــر بــــاز یـــابـــیـــم در بــــر زنـــی
بــبــرم ســرش را بــشــمـشـیـر تــیـززجـــانــش بـــرآرم دم رســتـــخـــیــز
نــمــانـم کــه کــس تــاجــداری کــنــدمـــیـــان ســـواران ســـورای کـــنـــد
چــوبــشــنـیـد بــا بــوی گــرد ارمـنـیکــه ســالــار نـاپــاک کــرد آن مــنـی
کـشـیـدنـد شـمـشـیـر و بـرخـاسـتـنـدیـکـی نـو ســخــن دیـگـر آراســتــنـد
کـه بـهـرام شـاهـسـت و مـاکـهـتـریـمسـر دشـمـنـان را بــپـی بــسـپــریـم
کـشـیـده چـو بــهـرام شـمـشـیـر دیـدخــردمــنــدی و راســتــی بــرگــزیــد
چـنین گـفـت کـانکـو ز جـای نشـسـتبــرآیـد بـیـازد بــه شـمـشـیـر دسـت
بـــبــرم هــم انــدر زمــان دســت اویهـشـیـوار گـردد سـرت مـســت اوی
بـــگــفـــت ایــن و از پـــیــش آزادگــانبــیـامـد ســوی گـلـشــن شــادگــان
پــراگـنـده گـشـت آن بــزرگ انـجــمـنهـمـه رخ پــر آژنـگ و دل پــرشــکــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.