ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــوپــیـدا شــد آن چــادر قــیـرگــوندرفـشـان شـد اخــتــر بــچــرخ انـدرون
چـــو آواز دارنــده پـــاس خـــاســـتقلم خواست بهرام و قرطاس خواست
بـــیــامـــد دبـــیــر خـــردمــنــد و راددوات و قـــلـــم پـــیــش دانـــا نـــهـــاد
بــدو گــفــت عــهــدی ز ایــرانــیــانبــبــایــد نــوشــتــن بــریــن پــرنــیــان
کـه بـهرام شـاهسـت و پـیروزبـخـتسـزاوار تــاج اســت و زیـبــای تــخــت
نـجــویـد جــز از راســتــی درجــهـانچـــه در آشــکــار و چــه انــدر نــهــان
نوشـتـه شـد آن شـمـع بـرداشـتـنـدشـب تـیـره بــانـدیـشـه بــگـذاشـتـنـد
چــو پــنـهـان شــد آن چــادر لــاژوردجــهــان شــد ز دیـدار خــورشــیـد زرد
بــیـامــد یـکــی مــرد پــیـروزبــخــتنــهــاد انـــدر ایــوان بـــهــرام تـــخـــت
بــرفـتــنـد ایـوان شــاهـی چــو عـاجبـــیـــاویـــخـــتـــنـــد از بـــرگـــاه تـــاج
بـــرتـــخـــت زریــن یــکــی زیــرگــاهنــهــادنــد و پـــس بـــرگــشــادنــد راه
نـشـسـت از بـر تـخـت بـهـرامـشـاهبــه ســر بــرنـهـاد آن کــیـانـی کــلــاه
دبـــیــرش بـــیــاورد عـــهــد کــیــاننــوشــتــه بـــران پـــربـــهــا پــرنــیــان
گـوایـی نـوشــتــنـد یـکـســر مـهـانکــه بــهــرام شــد شــهـریـار جــهــان
بــران نــامــه چــون نـام کــردنـد یـادبـــروبـــر یــکـــی مــهــر زریــن نــهــاد
چنین گفت کاین پادشاهی مراستبــدیـن بـر شـمـا پـاک یـزدان گـواسـت
چــنـیـن هـم بــمـانـاد سـالـی هـزارکــه از تــخــمــه مــن بــود شــهــریـار
پـسـر بـر پـسـر هم چـنین ارجـمـنـدبـــمــانــاد بـــا تــاج و تــخــت بـــلــنــد
بآذر مـــــه انــــدر بـــــد و روز هــــورکه از شـیر پـر دخـتـه شـد پـشـت گور
چـنـیـن گـفـت زان پــس بــایـرانـیـانکه بـرخـاسـت پـرخـاش و کین از میان
کسـی کوبـرین نیسـت همداسـتـاناگــر کـــژ بـــاشـــیــد اگــر راســـتـــان
بـه ایران مـبـاشـید بـیش از سـه روزچــهــارم چــو از چــرخ گــیـتــی فــروز
بــر آیـد هـمـه نـزد خــســرو شـویـدبــریـن بـوم و بـر بـیـش ازیـن مـغـنـویـد
نــه از دل بـــرو خــوانــدنــد آفــریــنکــه پــردخــتــه از تــو مــبــادا زمــیــن
هرآنکـس که بـا شـاه پـیوسـتـه بـودبــران پـادشـاهـی دلـش خـسـتـه بـود
بـــرفــتـــنــد زان بـــوم تـــا مــرز رومپـــراگــنــده گــشــتــنــد ز آبـــاد بـــومپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.