ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
هـمـی بــود بــنـدوی بــســتــه چــو یـوزبـــه زنــدان بـــهــرام هــفــتـــاد روز
نـــگـــهـــبـــان بـــنـــدوی بـــهــرام بـــودکــزان بــنــد او نــیــک نــاکــام بــود
ورا نـــیـــز بـــنـــدوی بــــفـــریـــفـــتـــیبــبــنـد انـدر از چـاره نـشـکـیـفـتـی
کـــه از شـــاه ایــران مــشـــو نــاامــیــداگـر تــیـره شــد روز گـردد ســپــیـد
اگـــرچـــه شـــود بـــخـــت او دیــرســـازشـود بــخـت پــیـروز بــا خـوشـنـواز
جـــهــان آفـــریــن بـــرتـــن کــیــقـــبـــادبــبـخـشـیـد و گـیـتـی بـدو بــاز داد
نــمــانــد بــه بــهـرام هـم تــاج وتــخــتچـه انـدیشـد این مـردم نیک بـخـت
ز دهـــقـــان نـــژاد ایــچ مـــردم مـــبـــادکـه خـیـره دهـد خـویـشـتـن رابـبـاد
بــانـگـشــت بــشــمـر کــنـون تــا دومـاهکـه از روم بـیـنـی بــه ایـران سـپـاه
بــدیـن تــاج و تــخــت آتــش انــدرزنــنــدهمـه ز یورش بـر سـرش بـشـکـنند
بـــدو گــفـــت بـــهــرام گــر شـــهــریــارمـرا داد خــواهـد بــه جــان زیـنـهـار
زپــــنــــد تــــوآرایــــش جــــان کــــنــــمهـمـه هـرچ گـویـی تـوفـرمـان کـنـم
یـکـی سـخـت سـوگـنـد خـواهـم بــمـاهبـه آذرگـشـسـپ و بـتـخـت و کـلـاه
کــه گــر خــســرو آیـد بــریـن مـرز وبــومســپــاه آرد از پــیـش قـیـصــر ز روم
بــه خــواهـی مــرا زو بــه جــان زیـنـهـارنـگـیـری تــو ایـن کـار دشـوار خــوار
ازو بــــر تــــن مــــن نــــیــــایـــد زیــــاننــگــردد بـــه گــفـــتـــار ایــرانــیــان
بـگـفـت ایـن و پـس دفـتـر زنـد خـواسـتبـه سـوگند بـندوی رابـند خـواسـت
چــو بــنــدوی بـــگــرفــت اســتــا و زنــدچــنـیـن گـفــت کـز کــردگـار بــلـنـد
مـــبـــیــنـــاد بـــنـــدوی جـــز درد ورنـــجمـبــاد ایـمـن انـدر سـرای سـپــنـج
کــه آنـگـه کــه خــســرو بــیـایـد زجــایبــبــیـنـم مـن او را نـشـیـنـم ز پـای
مــگــر کــو بـــه نــزد تــو انــگــشــتــریفـرســتــد هـمـان افـسـر مـهـتــری
چـــوبـــشــنــیــد بـــهــرام ســوگــنــد اوبـــدیــد آن دل پـــاک و پـــیــونــد او
بــدو گـفـت کـاکـنـون هـمـه راز خــویـشبــگــویــم بــر افــرازم آواز خــویــش
بـــســـازم یــکـــی دام چـــوبـــیــنـــه رابــــچــــاره فـــراز آورم کـــیـــنـــه را
بــه زهــراب شــمــشــیــر در بــزمــگــاهبــکـوشـش تـوانـمـش کـردن تـبــاه
بــــدریـــای آب انـــدرون نـــم نـــمـــانـــدکـه بـهرام را شـاه بـایسـت خـوانـد
بـــدو گــفـــت بـــنــدوی کـــای کـــاردانخــردمــنـد و بــیـدار و بــســیـاردان
بـــدیــن زودی انـــدر جـــهــانــدار شـــاهبــیـایـد نـشـیـنـد بــریـن پــیـشـگـاه
تــودانــی کــه مــن هـرچ گــویـم بــدوینـپــیـچـد ز گـفـتــار ایـن بــنـده روی
بـخـواهـم گـنـاهی کـه رفـت از تـو پـیشبـبـخـشد بـه گفتـار من تـاج خویش
اگــر خــود بــرآنـی کــه گــویـی هـمــیبــه دل رای کـژی نـجــویـی هـمـی
ز بــــنـــد ایـــن دو پـــای مـــن آزاد کـــننـخـسـتـین ز خـسـرو بـرین یـادکـن
گــشــاده شــود زیــن ســخـــن راز تـــوبـــگـــوش آیــدش روشـــن آواز تـــو
چــو بــشــنــیـد بــهـرام شــد تــازه رویهم انـدر زمـان بـنـد بـرداشـت زوی
چـو روشـن شـد آن چــادر مـشـک رنـگسـپــیـده بــدو انـدر آویـخـت چـنـگ
بــبــنـدوی گــفــت ارث دلــم نـشــکــنـدچــو چــوبــیـنـه امـروز چــوگـان زنـد
ســـگـــالــیــده ام دوش بـــا پـــنــج یــارکـــه از تـــارک او بــــرآرمـــم دمـــار
چــوشــد روز بـــهــرام چــوبـــیــنــه رویبـه مـیدان نـهاد و بـچـوگـان و گـوی
فــــرســــتــــاده آمــــد ز بـــــهــــرام زودبــه نـزدیـک پــور سـیـاوش چــودود
زره خــواســت و پــوشــیــد زیــرقــبـــایز درگــاه بـــاســپ انــدر آورد پـــای
زنـــی بـــود بـــهـــرام یــل را نـــه پـــاککـه بـهـرام را خـواسـتـی زیـر خـاک
بــه دل دوسـت بــهـرام چــوبــیـنـه بــودکه از شـوی جـانش پـر از کینه بـود
فـــرســـتـــاد نـــزدیــک بـــهـــرام کـــسکــه تــن را نــگــه دار و فــریـاد رس
کــه بـــهــرام پـــوشـــیــد پـــنــهــان زرهبــــرافـــگـــنـــد بـــنـــد زره را گـــره
نــــدانـــم کــــه در دل چــــه دارد ز بــــدتــو زو خــویـشـتــن دور داری سـزد
چــو بــشــنـیـد چــو بــیـنـه گــفــتــار زنکـه بـا او همی گـفـت چـوگـان مزن
هـرآنـکـس کـه رفــتــی بــه مـیـدان اویچـو نزدیک گشتـی بـچـوگان و گوی
زدی دســـت بـــر پـــشـــت اونــرم نــرمســخــن گـفـتــن خــوب و آواز گـرم
چــنــیـن تــا بــه پــور ســیـاوش رســیـدزره در بــــرش آشــــکـــارا بــــدیـــد
بــــدو گـــفـــت ای بــــتـــر از خـــار گـــزبــه مـیـدان کـه پـوشـد زره زیـر خـز
بـگـفـت این و شـمشـیر کـین بـرکـشـیدســراپـــای او پــاک بـــر هــم دریــد
چــوبــنــدوی زان کــشــتــن آگــاه شــدبــــرو تـــابـــش روز کـــوتـــاه شـــد
بـپـوشـیـد پـس جـوشـن و بـرنـشـسـتمـیـان یـلــی لــرزلــرزان بــبــســت
ابـــا چـــنــد تـــن رفـــت لـــرزان بـــه راهگـریـزان شـد از بــیـم بــهـرامـشــاه
گــــرفــــت او ازان شــــهـــر راه گـــریـــزبــدان تــا نـبــیـنـنـد ازو رسـتــخــیـز
بــه مــنـزل رســیـدنــد و بــفــزود خــیـلگـــرفـــتـــنـــد تـــازان ره اردبـــیـــل
زمــیـدان چــو بــهــرام بــیـرون کــشــیـدهمی دامن ازخشم در خون کشید
ازان پــــس بــــفــــرمـــود مـــهـــر وی راکــه بــاشــد نــگــهــدار بــنــدوی را
بـــبــهــرام گــفــتــنــد کــای شــهــریــاردلــت را بـــبـــنــدوی رنــجــه مــدار
کــه اوچــون ازیـن کــشــتــن آگـاه شــدهـمــانـا کــه بــا بــاد هـمـراه شــد
پـشـیـمـان شـد از کـشـتـن یـار خـویـشکـزان تـیـره دانـسـت بــازار خـویـش
چنین گفت کآنکس که دشمن ز دوستنـدانـد مـبــادا ورا مـغــز و پــوســت
یـکــی خــفــتــه بــر تــیــغ دنــدان پــیـلیـکــی ایـمــن از مــوج دریـای نـیـل
دگـــر آنــک بـــر پـــادشـــا شـــد دلــیــرچـهـارم کـه بـگـرفـت بــازوی شـیـر
بــبــخــشــای بــرجــان ایـن هـر چــهــارکــزیـشــان بــپــیـچــد ســر روزگـار
دگـــر هـــرک جــــنـــبــــانـــد او کـــوه رابـــران یــارگــر خـــواهــد انــبـــوه را
تــن خـویـشـتــن را بــدان رنـجـه داشـتوزان رنـج تـن بـاد در پـنجـه داشـت
بــکــشــتــی ویــران گــذشــتــن بـــرآببــه آیـد کـه بــر کـارکـردن شــتــاب
اگر چـشـمه خـواهی که بـینی بـچـشمشـوی خـیره زو بـازگـردی بـخـشـم
کــســی راکــجــا کــور بـــد رهــنــمــونبــــمــــانــــد بــــه راه دراز انـــدرون
هـرآنـکــس کــه گــیـرد بــدســت اژدهـاشــد او کــشــتــه و اژدهــا زو رهـا
وگـــر آزمـــون را کـــســـی خـــورد زهــرازان خـوردنش درد و مرگـسـت بـهر
نــکــشــتــیـم بــنــدوی را از نــخــســتز دسـتـم رها شد در چـاره جـست
بــریـن کــرده خــویـش بــایـد گـریـســتبـبـیـنـیـم تـا رای یـزدان بـچـیـسـت
وزان روی بــــنـــدوی و انـــدک ســـپـــاهچــوبـــاد دمــان بــر گــرفــتــنــد راه
هـمــی بــرد هـرکــس کــه بــد بــردنـیبـراهـی کـه مـوسـیـل بـود ارمـنـی
بـــــیــــابـــــان بـــــی راه و جـــــای ددهســرا پــرده یــی دیــد جــایــی زده
نــگــه کـــرد مــوســـیــل بـــود ارمــنــیهـم آب روان یـافـت هـم خــوردنـی
جــهـان جــوی بــنــدوی تــنــهـا بــرفــتسـوی خـیمـه ها روی بـنهاد تـفـت
چــو مــو ســیــل را دیــد بــردش نــمــازبـــگــفـــتـــنــد بـــا او زمــانــی دراز
بـــدو گـــفـــت مــوســـیــل زایــدر مـــروکــه آگــاهــی آیــد تـــو را نــوبـــنــو
کــه در روم آبـــاد خـــســـرو چـــه کـــردهـمـی آشـتــی نـو کـنـد گـر نـبــرد
چــو بــشــنـیـد بــنـدوی آنــجــا بــمــانـدوزان دشـت یـاران خــود رابــخــوانـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.