ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بـگذشت لشکر بـران تـازه بـومبــتــنـدی هـمـی رانـد تــا مـرز روم
چـنـین تـا بـیامـد بـران شـارسـتـانکـه قـیصـر ورا خـواندی کـارسـتـان
چـواز دور تــرسـا بــدیـد آن سـپــاهبــرفــتــنـد پــویـان بــبــی راه و راه
بــدان بــاره انـدر کـشـیـدنـد رخــتدر شارسـتـان را بـبـستـند سخـت
فــرومـانـد زان شــاه گـیـتــی فـروزبـه بـیرون بـماندند لشـکر سـه روز
فــرســتـــاد روز چــهــارم کــســیکه نزدیک ما نیسـت لشکر بـسی
خـورشـهـا فـرسـتـید و یـاری کـنـیدچـه بـرمـا همـی کـامـگـاری کـنـید
بـه نزدیک ایشان سخـن خـوار بـودسپاهش همه سست و ناهار بود
هـم آنـگـه بــرآمـد یـکـی تـیـره ابــربــغـریـد بــرســان جــنـگـی هـژبــر
وز ابر اندران شارستان بـاد خاستبـهر بـر زنی بـانگ و فریاد خـاسـت
چـونیمی ز تـیره شـب اندر کـشـیدز بــاره یـکـی بــهـره شـد نـاپــدیـد
همه شـارسـتـان ماند اندر شگفتبـه یزدان سـقف پـوزش اندر گرفت
بـهـر بـر زنـی بـر عـلـف سـاخـتـنـدسـه پـیـر سـکـوبــا بـرون تـاخـتـنـد
ز چـیـزی کـه بــود انـدران تـازه بـومهمان جـامه هایی که خـیزد ز روم
بــبــردنــد بــالــا بــه نـزدیـک شــاهکـه پـیدا شـد ای شـاه بـرمـا گـناه
چو خسرو جـوان بـود و بـرتـر منشبـدیـشـان نـکـرد از بـدی سـرزنـش
بـدان شـارسـتـان دریکی کـاخ بـودکـه بــالـاش بــا ابــر گـسـتـاخ بـود
فـــراوان بـــدو انــدرون بـــرده بـــودهـمـان جـای قـیـصـر بــرآورده بــود
ز دشـت اندرآمـد بـدانـجـا گـذشـتفراوان بـدان شارسـتـان دربـگشت
هـمــه رومــیـان آفــریـن خــوانـدنـدبــپــا انـدرش گـوهـر افــشــانـدنـد
چـو آبــاد جـایـی بـه چـنـگ آمـدشبــرآسـود و چــنـدی درنـگ آمـدش
بـه قیصـر یکی نامه بـنوشـت شـاهازان بــــاد وبـــاران وابـــر ســـیـــاه
وزان شارسـتـان سـوی مانوی راندکـه آن را جـهـانـدار مـانـوی خـوانـد
زمــا نــویــیــان هــرک بــیــدار بــودخــردمــنــد و راد و جــهـانـدار بــود
سـکـوبـا و رهـبـان سـوی شـهـریاربــرفــتــنــد بــا هــدیـه و بــا نــثــار
همی رفت بـا شاه چـندی سـخـنز بــاران و آن شــارســتــان کــهـن
همی گفت هرکس که ما بنده ایمبـه گفـتـار خـسـرو سـر افگنده ایمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.