ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــوآمــد بــران شــارســتــان شــهــریـارســـوار آمــد از قـــیــصـــر نــامــدار
کــه چــیـزی کــزیـن مــرز بــایــد بــخــواهمـــدار آرزو را ز شـــاهـــان نـــگـــاه
کـه هـرچـنـد ایـن پــادشـاهـی مـراسـتتـو را بـا تـن خـویـش داریـم راسـت
بــران شــارســتــان ایـمـن و شـاد بــاشز هـر بـد کـه انـدیـشـی آزاد بــاش
هــمــه روم یــکــســر تــو را کــهــتــرنــداگـر چــنـد گـردنـکــش و مـهـتــرنـد
تــو را تــا نــســازم ســلــیــح و ســپـــاهنـجــویـم خــور و خــواب و آرام گـاه
چـو بـشـنید خـسـرو بـدان شـاد گـشـتروانـش از انــدیـشــه آزاد گــشــت
بـــفـــرمــود گــســـتـــهــم و بـــالــوی راهــمــان انــدیـان جــهــانــجــوی را
بــــخـــراد بـــرزیـــن وشـــاپـــور شـــیـــرچـنـین گـفـت پـس شـهـریـار دلـیـر
کـه اسـپـان چـو روشـن شـود زین کـنـیدبــبـــالــای آن زیــن زریــن کــنــیــد
بــپــوشــیــد زربــفــت چــیــنــی قــبــایهـمـه یـک دلـانـیـد و پــاکــیـزه رای
ازیـن شـارسـتــان سـوی قـیـصـر شـویـدبــگـویـیـد و گـفــتــار او بــشــنـویـد
خـــردمـــنـــد بـــاشـــیــد وروشـــن رواننـیوشـنـده و چـرب و شـیـرین زبـان
گـر ای دون کـه قـیـصـر بـه مـیـدان شـودکمان خواهد ار نی به چوگان شود
بــکــوشــیـد بــا مــرد خــســروپــرســتبـدان تـا شـمـا را نـیاید شـکـسـت
ســـواری بــــدانـــد کـــز ایـــران بــــرنـــددلــیـری و نــیـرو ز شــیـران بــرنــد
بــــخـــراد بــــرزیـــن بـــفـــرمـــود شـــاهکـه چـینی حـریرآر و مشـک سـیاه
بــه قــیـصــر یـکـی نـامـه بــایـد نـوشــتچـو خورشید تـابـان بـخـرم بـهشت
ســخــنـهـای کـوتــاه و مـعـنـی بــســیکــه آن یـاد گـیـرد دل هـر کــســی
کــه نــزدیــک او فــیــلــســوفــان بــونــدبـدان کـوش تـا یـاوه یی نـشـنـونـد
چــونــامــه بــخــوانـد زبــان بــرگــشــایبــه گــفــتــار بــا تــو نــدارنـد پــای
بــبـــالــوی گــفــت آنــچ قــیــصــر ز مــنگــشــایـد زبــان بــر ســرانـجــمـن
ز فـرمـان و ســوگـنـد و پــیـمـان و عــهـدتـو اندر سخن یاد کن همچـو شهد
بـــدان انـــجـــمـــن تـــو زبــــان مـــنـــیبــهـر نـیـک و بــد تــرجـمـان مـنـی
بــه چـیـزی کـه بــرمـا نـیـایـد شـکـسـتبـکـوشـیـد و بـا آن بـسـایید دسـت
تـــو پـــیــمــان گــفــتـــار مــن در پـــذیــرسـخـن هـرچ گـفـتـم هـمـه یادگـیر
شـــــنـــــیــــدنـــــد آواز فـــــرخ جـــــوانجــهــانــدیـده گــردان روشــن روان
هـمــه خــوانـدنـد آفــریـن ســر بــه ســرکـه جـز تـو مـبــادا کـسـی تــاجـور
بـــه نــزدیــک قـــیــصـــر نــهــادنـــد رویبـزرگـان روشـن دل و راسـت گـوی
چــو بــشــنـیـد قـیـصــر کـز ایـران مـهـانفــرســتـــاده شــهــریــار جـــهــان
رســــیــــدنــــد نــــزدیــــک ایــــوان ز راهپــذیـره فـرسـتــاد چــنـدی سـپــاه
بــیــاراســت کــاخــی بـــه دیــبـــای رومهـمـه پــیـکــرش گــوهـر و زر بــوم
نــشــســت از بــر نــامــور تــخــت عــاجبــه سـر بــرنـهـاد آن دل افـروز تـاج
بـــفـــرمـــود تـــا پـــرده بـــرداشـــتـــنــدز دهـلـیـزشـان تـیـز بــگـذاشـتــنـد
گــرانــمــایـه گــســتــهــم بــد پــیـشــروپــس او چــوبــالـوی و شــاپــور گـو
چـــو خـــراد بــــرزیـــن و گـــرد انـــدیـــانهـمـه تـاج بــر سـر کـمـر بــرمـیـان
رســـیـــدنـــد نـــزدیــک قـــیــصـــر فـــرازچـو دیـدنـد بــردنـد پـیـشـش نـمـاز
هــمــه یــک زبـــان آفــریــن خـــوانــدنــدبــران تـخـت زر گـوهـر افـشـانـدنـد
نـخــسـتــیـن بــپــرسـیـد قـیـصـر ز شـاهاز ایــران وز لـــشـــکـــر و رنـــج راه
چــو بــشــنـیـد خــراد بــه رزیـن بــرفــتبــرتــخــت بــا نـامــه شــاه تــفــت
بــــفــــرمـــان آن نـــامـــور شــــهـــریـــارنــهــادنــد کــرســی زریـن چــهــار
نـشـســت ایـن سـه پــرمـایـه نـیـک رایهـمـی بــود خــراد بــرزیـن بــپــای
بـــفـــرمــود قـــیــصـــر کــه بـــر زیــرگــاهنـشـیـنـد کـسـی کـو بـپـیـمـود راه
چــنـیـن گـفــت خــراد بــرزیـن کـه شــاهمـــرا در بـــزرگـــی نــدادســـت راه
کـه در پــیـش قـیـصـر بــیـارم نـشـســتچـنـیـن نـامـه شـاه ایـران بـدسـت
مــگــر بـــنــدگــی را پـــســـنــد آیــمــتبــه پــیـغــام او ســودمـنـد آیـمــت
بــدو گـفــت قــیـصــر کــه بــگـشــای رازچـه گـفـت آن خـردمـند گـردن فـراز
نــخــســت آفــریـن بــر جــهــانــدار کــردجــهـان را بــدان آفــریـن خــوارکـرد
کـــه اویــســـت بـــرتـــر زهـــر بـــرتـــریتــــوانــــا و دانـــنــــده از هـــر دری
بــــفـــرمـــان او گـــردد ایـــن آســـمـــانکـجـا بــرتــرسـت از مـکـان و زمـان
ســپــهــر و ســتــاره هــمــه کــرده انــدبــدیــن چــرخ گــردان بــرآورده انــد
چـــو از خـــاک مــرجـــانــور بـــنــده کــردنـخـسـتـیـن کـیومـرث را زنـده کـرد
چــنــان تـــا بـــشــاه آفــریــدون رســیــدکــزان ســـرفــرازان و را بـــرگــزیــد
پـــدیــد آمــد آن تـــخــمــه انــدرجـــهــانبــبــود آشــکــار آنــچ بــودی نـهـان
هـمـی رو چــنـیـن تــا ســر کــی قــبــادکـه تـاج بــزرگـی بـه سـر بــرنـهـاد
نـــیــامـــد بـــدیــن دوده هـــرگـــز بـــدینـــگـــه داشـــتـــنـــدی ره ایـــزدی
کــنـون بــنـده یـی نــاســزاوار وگــســتبـیـامـد بـتـخـت کـیان بـرنـشـسـت
هـــمـــی داد خـــواهـــم ز بــــیـــدادگـــرنه افـسـر نه تـخـت و کـلـاه و کـمر
هـرآنـکـس کـه او بــرنـشـیـنـد بــتــخــتخــرد بــایـد و نــامــداری و بــخــت
شـنـاسـد کـه ایـن تــخـت و ایـن فـرهـیکـرا بـود و دیـهـیـم شـاهـنـشـهـی
مـــرا انـــدریـــن کــــار یـــاری کــــنـــیـــدبــریـن بــی وفــا کـامـگـاری کـنـیـد
کــه پــویـنــده گــشــتــیـم گــرد جــهــانبــشــرم آمـدیـم از کــهـان ومـهـان
چـوقـیـصـر بـران سـان سـخـنـهـا شـنـیـدبـرخـسـاره شـد چـون گل شنبـلید
گــل شــنــبـــلــیــدش پــر از ژالــه شــدزبـــان و روانــش پــر ازنــالــه شــد
چـــوآن نــامــه بـــرخــوانــد بـــفــزود دردشـد آن تـخـت بــرچـشـم او لـاژورد
بـــخـــراد بـــر زیــن جـــهــانــدار گــفـــتکـه این نیسـت بـرمـرد دانـا نهفـت
مـرا خـسـرو از خـویـش و پــیـونـد بــیـشز جـان سـخـن گـوی دارمش پـیش
سلیح است و هم گنج و هم لشکرستشما را بـبـین تـا چـه اندر خورست
اگــــر دیـــده خــــواهـــی نــــدارم دریـــغکـه دیـده بـه از گـنـج دیـنـار و تـیـغپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.