ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز بـیگـانه قـیصـر بـه پـرداخـت جـایپـر اندیشه بـنشسـت بـا رهنمای
بـه موبـد چـنین گفت کای دادخـواهز گـیـتـی گـرفـتـسـت مـا را پــنـاه
بـــســازیــم تــا او بـــنــیــرو شــودوزان کــهـتــر بــد بــی آهـوشــود
بـه قیصر چـنین گفت پـس رهنمایکـه از فـیـلـسـوفـان پــاکـیـزه رای
بـــبـــایــد تــنــی چــنــد بــیــداردلکـه بـنـدنـد بــا مـا بــدیـن کـار دل
فــرســتــاد کــس قــیـصــر نـامــداربـرفـتـنـد زان فـیـلـسـوفـان چـهـار
جـــوانــان و پـــیــران رومـــی نــژادســخــنـهـای دیـریـنـه کـردنـد یـاد
که ما تـا سـکندر بـشـد زین جـهانز ایـرانــیـانــیـم خــســتــه نــهـان
ز بــس غـارت و جـنـگ و آویـخـتــنهمان بـی گنه خیره خون ریخـتـن
کــنــون پـــاک یــزدان ز کــردار بـــدبـه پـیـش انـدر آوردشـان کـار بــد
یـکـی خـامـشـی بـرگـزین از مـیـانچـوشـد کندرو بـخـت سـاسـانیان
اگـر خــسـرو آن خـسـروانـی کـلـاهبــدســت آورد سـر بــر آرد بــمـاه
هـم انـدر زمـان بــاژ خــواهـد ز رومبــپــا انــدر آرد هـمــه مــرز وبــوم
گــریــن درخــورد بـــا خــرد یــاد دارســخــنــهــای ایـرانــیــان بــاد دار
ازیشـان چـوبـشـنید قـیصـر سـخـنیکـی دیگـر انـدیـشـه افـگـنـد بـن
ســواری فـرســتــاد نـزدیـک شــاهیکـی نامـه بـنوشـت و بـنمـود راه
ز گـــفـــتـــار بـــیــدار دانــنــدگـــانسـخـنـهـای دیـرینـه خـوانـنـدگـان
چـو آمـد بـه نـزدیـک خـسـرو سـواربـگـفـت آنـچ بـشـنـیـد بــا نـامـدار
هـمـان نـامـه قـیـصـر او را ســپــردسـخـنـهای قـیصـر بـرو بـرشـمـرد
چو خسرو بـدید آن دلش تـنگ شدرخـانش ز اندیشـه بـی رنگ شـد
چـنین داد پـاسخ که گر زین سخنکــه پــیـش آمـد از روزگــار کــهـن
هـمـی بـر دل این یـاد بـاید گـرفـتهـمـه رنـجــهـا بــاد بــایـد گـرفـت
گـرفـتـیـم و گـشـتـیـم زین مـرز بـازشــمــا را مــبــادا بــه ایـران نـیـاز
نـگــه کــن کــنـون نـا نـیـاکــان مــاگــزیـده جــهـانــدار و پــاکــان مــا
بــه بــیـداد کــردنـد جــنـگ ار بــدادنـگــر تــا ز پــیـران کــه دارد بــیـاد
ســزد گــر بــپــرســد ز دانــای رومکه این بـد ز زاغ آمدسـت ار زبـوم
که هرکس که در رزم شـد سـرفرازهمـی ز آفـرینـنـده شـد بـی نـیاز
نــیــاکـــان مـــا نــامــداران بـــدنــدبـه گـیتـی درون کـامـگـاران بـدنـد
نبـرداشـتـند از کـسـی سـرکشـیبـلـنـدی و تـنـدی و بـی دانـشـی
کـنـون ایـن ســخــنـهـا نـیـارد بــهـاکــه بــاشــد ســرانــدر دم اژدهـا
یکـی سـوی قـیصـر بـر از مـن درودبـگویش کـه گفـتـار بـی تـار و پـود
بـــزرگــان نــیــارنــد پـــیــش خـــردبـه فـرجـام هم نـیک و بـد بـگـذرد
ازین پـس نـه آرام جـویم نـه خـوابمـگـر بــرکـشـم دامـن از تـیـره آب
چــو رومــی نــیــابــیـم فــریــادرسبـه نزدیک خـاقـان فـرسـتـیم کس
سخـن هرچ گفتـم همه خـیره شدکــه آب روان از بــنــه تــیـره شــد
فــرســتـــادگــانــم چــوآیــنــد بـــازبـدین شـارسـتـان در نـمـانـم دراز
بــه ایـرانـیـان گـفـت فـرمـان کـنـیـددل خویش را زین سخـن مشکنید
کــه یـزدان پــیـروزگــر یـار مـاســتجـوانمـردی و مردمی کـارمـاسـت
گرفت این سخن بردل خویش خوارفـرسـتــاد نـامـه بــدسـت تــخـوار
بـرین گـونه بـرنـامـه یی بـرنـوشـتز هرگونه یی اندر و خوب و زشت
بــیـامــد ز نـزدیـک خــســرو ســوارچــنــیـن تــا در قــیــصــر نــامــدارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.