ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو آن نـامـه نـزدیک خـسـرو رسـیدزپــیـوســتــن آگــاهــی نــو رســیـد
بــه ایـرانـیـان گــفــت کــامـروز مـهـردگـرگـونـه گـردد هـمـی بــرسـپــهـر
زقــیــصــر یــک نــامــه آمــد بــلــنــدسخن گفتـنش سر بـه سر سودمند
هـمـی راه جـویـد کـه دیـریـنـه کـیـنبــــبــــرد ز روم و ز ایـــران زمــــیـــن
چــنــیـن یـافــت پــاســخ زایـرانـیـانکـه هرگز نه بـرخـاسـت کـین ازمیان
چــوایـن راسـت گـردد بــهـنـگـام تــونــویــســنــد بـــرتـــاجــهــا نــام تــو
چــوایـشـان بــران گـونـه دیـدنـد رایبــپــردخـت خـسـرو زبــیـگـانـه جـای
دوات و قلم خـواسـت وچـینی حـریربــفــرمـود تــا پــیـش او شــد دبــیـر
یـکـی نـامـه بــنـوشـت بــر پـهـلـویبــرآیـیـن شــاهـان خــط خــســروی
کـه پــذرفــت خــســرو زیـزدان پــاکز گـردنـده خـورشـیـد تـا تـیـره خـاک
کـه تــا او بــود شــاه در پــیـشــگـاهورا بــاشــد ایـران و گــنـج و ســپــاه
نـــخـــواهــد ز دارنــدگـــان بـــاژ رومنه لـشـکـر فـرسـتـد بـران مـرز وبـوم
هـران شـارسـتـانـی کـزان مـرز بــوداگــر چــنــد بــیــکــار و بــی ارز بــود
بــقـیـصـر سـپــارد هـمـه یـک بــیـکازین پـس نوشـتـه فـرسـتـیم و چـک
هـمـان نـیـز دخـتــر کـزان مـادرسـتکه پـاکسـت وپـیوسـتـه قـیصـرسـت
بــهـمــداســتــان پــدرخــواســتــیـمبــدیـن خـواسـتـن دل بــیـاراسـتـیـم
هـران کــس کــه در بــارگــاه تــوانـدازایـــران و انــــدر پــــنــــاه تــــوانـــد
چـوگسـتـهم و شاپـور و چـون اندیانچــو خــراد بــر زیــن زتــخــم کــیــان
چـو لشکر فرستـی بـدیشان سـپـارخـــرد یــافـــتـــه دخـــتـــر نـــامـــدار
بـخـویشـی چـنـانـم کـنون بـاتـو مـنچـو از پـیـش بـود آن بـزرگ انـجـمـن
نـخـسـتـیـن کـیومـرث بـا جـمـشـیـدکــزو بــود گــیــتــی بــبــیـم وامــیـد
دگــر هــرچ هــســتــنــد ایــرج نــژادکــه آیــیــن و فـــر فـــریــدون نــهــاد
بــدیـن هـمـنـشـان تــا قـبــاد بــزرگکـه از داد او خـویش بـدمیش وگـرگ
هـمـه کـیـنـه بــرداشـتــیـم از مـیـانیـکــی گــشــت رومــی و ایـرانــیـان
ز قـیـصــر پــذیـرفــتــم آن دخــتــرشکـه از دخـتــران بــاشـد او افـسـرش
ازیـن بــر نـگـردم کـه گـفــتــم یـکـیز کـــردار بـــســـیـــار تـــا انـــدکـــی
تـو چـیزی کـه گفـتـی درنگی مسـازکه بـودن درین شـارسـتـان شد دراز
چـو کرد این سخن ها بـرین گونه یادنــوشــتــه بــخــورشــیــد خــراد داد
سـپـهـبــد چـو بــاد انـدر آمـد زجـایبـــاســپ کــمــیــت انــدر آورد پــای
همی تـاخـت تـا پـیش قیصـر چـوبـادسـخــنـهـای خــسـرو بــدو کـرد یـاد
چـو قیصـر ازان نامه بـگسـسـت بـندبــدیـد آن ســخــنـهـای شـاه بــلـنـد
بــفــرمــود تــا هـر کــه دانــا بــدنــدبــه گــفــتــارهــا بــر تــوانــا بـــدنــد
بـه نـزدیـک قـیـصـر شـدنـد انـجـمـنبــپـرسـیـد زیـشـان هـمـه تـن بــتـن
که اکـنون مر این را چـه درمان کـنیمابــا شـاه ایـران چـه پــیـمـان کـنـیـم
بـدین نـامـه مـا بـی بـهـانـه شـدیـمهـمـی روم و ایـران یـگـانـه شــدیـم
بـــزرگــان فــرزانــه بـــرخــاســتــنــدزبــان را بــه پــاســخ بــیـاراســتــنـد
کـه مـا کـهـتـرانـیـم و قـیـصـر تـویـیجـهـانـدار بــا تـخـت و افـسـر تـویـی
نگه کن کنون رای و فرمان تو راستز ما گر بخواهی تن و جان تو راست
چـو بـشـنـیـد قـیـصـر گـرفـت آفـریـنبـــدان نـــامـــداران بـــا رای و دیـــن
همـی بـود تـاشـمـع گـردان سـپـهـردگـرگـونـه تـرشـد بــه آیـیـن و چـهـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.