ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو خـورشـید گـردنده بـی رنگ شـدســتــاره بــه بــرج شـبــاهـنـگ شـد
بــه فـرمـود قـیـصـر بــه نـیـرنـگ سـازکــه پــیـش آرد انــدیـشــه هـای دراز
بـسـازیـد جـای شـگـفـتـی طـلـسـمکه کس بـازنشناسـد او را بـه جـسم
نـشـسـتـه زنـی خـوب بــرتــخـت نـازپــراز شــرم بـــا جــامــه هــای طــراز
ازیــن روی و زان رو پــرســتــنــدگــانپـس پـشـت و پـیش انـدرش بـندگـان
نشسته بـران تـخت بـی گفت وگویبــگــریـان زنـی مــانــد آن خــوب روی
زمــان تـــا زمــان دســت بـــرآفــتــیسـرشـکـی ز مـژگـان بــیـنـداخــتــی
هـرآنـکــس کــه دیـدی مـر او را ز دورزنـی یـافــتــی شــیـفــتــه پــر ز نــور
کـه بـگـریـسـتـی بــر مـسـیـحـا بــزاردو رخ زرد و مــژگــان چــو ابــر بــهــار
طـلـســم بــزرگـان چــو آمـد بــجــایبــر قــیـصــر آمــد یـکــی رهــنــمــای
ز دانـا چــو بــشــنـیـد قـیـصـر بــرفـتبـه پـیـش طـلـسـم آمـد آنـگـاه تـفـت
ازان جـادویـی در شـگـفـتـی بــمـانـدفـرسـتـاد و گـسـتـهم را پـیش خـواند
بــگــســتــهـم گـفــت ای گـو نـامـداریـکـی دخـتــری داشـتــم چـون نـگـار
بــبــالــیـد و آمـدش هـنـگــام شــوییـکـی خـویـش بــد مـرو را نـامـجــوی
بـــه راه مــســیــحـــا بـــدو دادمــشز بــی دانـشــی روی بــگـشــادمـش
فـــرســـتــــادم او رابــــخـــان جـــوانســوی آســـمــان شــد روان جـــوان
کنون او نشسـتـست بـا سوک و دردشـــــده روز روشــــن بـــــرو لــــاژورد
نـه پــنـدم پــذیـرد نـه گـویـد سـخــنجـــهــان نــو از رنــج او شـــد کــهــن
یــکـــی رنـــج بـــردار و او رابـــبـــیــنســخــنـهـای دانــنــدگــان بــرگــزیـن
جـــوانـــی و از گـــوهـــر پـــهــلـــوانمــگــر بـــا تــو او بــرگــشــایــد زبــان
بـدو گـفـت گـسـتـهـم کـایـدون کـنـممــگــر از دلــش رنــج بــیــرون کــنــم
بـــنــزد طــلــســـم آمــد آن نــامــدارگـشــاده دل و بــر ســخــن کــامـگـار
چــوآمـد بــه نـزدیـک تــخــتــش فـرازطـلـسـم از بــر تــخــت بــردش نـمـاز
گـرانمایه گـسـتـهم بـنشـسـت خـوارســخــن گـفـت بــا دخــتــر ســوکـوار
دلــاور نــخــســت انــدر آمــد بــپــنـدســخــنـهـا کـه او را بــدی سـودمـنـد
بــدو گـفـت کـای دخــت قـیـصـر نـژادخـــردمــنــد نــخـــروشـــد از کــار داد
رهـانـیـســت از مـرگ پــران عــقــابچه در بـیشه شیر و چه ماهی در آب
هــمــه بــاد بــد گــفــتــن پــهــلــوانکـه زن بـی زبــان بـود و تـن بـی روان
بـه انگشت خـود هر زمانی سـرشکبــیـنـداخـتــی پــیـش گـویـا پــزشـک
چـوگـسـتـهم ازو در شـگفـتـی بـماندفـرسـتـاد قـیـصـر کـس او را بــخـوانـد
چــه دیــدی بـــدوگــفــت از دخــتــرمکــزو تــیـره گــردد هــمــی افــســرم
بــدو گــفــت بــســیـار دادمـش پــنـدنــبــد پــنــد مــن پــیـش او کــاربــنـد
دگـر روز قــیـصــر بــه بــالـوی گـفــتکــه امـروز بــا انـدیـان بــاش جــفــت
هـمــان نــیـز شــاپــور مــهــتــر نــژادکـنـد جــان مـا رابــدیـن دخــت شــاد
شـوی پــیـش ایـن دخــتــر ســوکـوارســخــن گــویـی ازنــامــور شــهـریـار
مـگـر پــاســخــی یـابــی از دخــتــرمکــزو آتـــش آیــد هــمــی بـــرســـرم
مــگــر بــشــنــود پــنــد و انــدرزتــانبــــدانـــد ســــرمــــاهـــی وارزتــــان
بـــرآنــم کـــه امــروز پـــاســـخ دهــدچـــــوپـــــاســــخ بآواز فــــرخ دهــــد
شــود رســتــه زیـن انــده ســوکــوارکــه خــونــاب بــارد هـمــی بــرکــنـار
بـــرفــت آن گــرامــی ســـه آزادمــردسـخـن گـوی وهـریـک بــنـنـگ نـبــرد
ازیـشـان کـسـی روی پــاسـخ نـدیـدزن بــی زبــان خــامـشــی بــرگــزیـد
ازان چــاره نـزدیـک قــیـصــر شــدنــدبـــبـــیــچـــارگــی نــزد داور شــدنــد
کـه هـرچــنـد گـفـتــیـم ودادیـم پــنـدنــبـــد پــنــد مــا مــر ورا ســودمــنــد
چـنـیـن گـفـت قـیـصـر کـه بـد روزگـارکــه مـا ســوکــواریـم زیـن ســوکــوار
ازان نــامــداران چــو چــاره نــیــافــتســوی رای خــراد بــر زیــن شــتــاف
بـــدو گــفـــت کــای نــامــدار دبـــیــرگـــزیــن ســـر تـــخـــمــه اردشـــیــر
یـکـی سـوی ایـن دخـتـر انـدر شـویمـــگـــر یـــک ره آواز او بـــشـــنـــوی
فــرســتـــاد بـــا او یــکــی اســتـــوارز ایــوان بـــه نــزدیــک آن ســـوکـــوار
چــوخــراد بـــر زیــن بــیــامــد بـــرشنـگــه کــرد روی و ســر و افــســرش
هـمـی بــود پــیـشــش زمــانـی درازطــلــســم فــریـبــنـده بــردش نـمــاز
بـسـی گـفـت و زن هیچ پـاسـخ ندادپــرانـدیـشــه شــد مـرد مـهـتــر نـژاد
ســراپــای زن راهــمــی بـــنــگــریــدپـــرســـتـــنــدگــان را بـــر او بـــدیــد
همی گفت گر زن زغم بـیهش استپـرسـتـنده بـاری چـرا خـامـش اسـت
اگر خـود سرشکسـت در چـشم اویسـزیدی اگـر کـم شـدی خـشـم اوی
بـه پـیـش بــرش بــر چـکـانـد هـمـیچـپ وراسـت جـنـبـش نـدانـد همـی
سرشکش که انداخت یک جای رفتنه جنبان شدش دست ونه پای رفت
اگــرخــود دریـن کــالـبــد جــان بــدیجـز از دسـت جـایـیـش جـنـبـان بـدی
سـرشـکـش سـوی دیـگـر انـداخـتـیوگـــر دســـت جـــای دگــر آخـــتـــی
نبـینم همـی جـنبـش جـان و جـسـمنبـاشـد جـز از فـیلـسـوفـی طـلـسـم
بــر قــیـصــر آمـد بــخــنـدیـد وگـفــتکه این ماه رخ را خـرد نیسـت جـفـت
طـلسـمسـت کاین رومیان سـاخـتـندکـه بـالـوی و گـسـتـهم نشـنـاخـتـنـد
بــایــرانــیــان بــربــخــنــدی هــمــیوگـر چــشــم مـا را بــبــنـدی هـمـی
چـوایـن بـشـنـود شـاه خـنـدان شـودگــشــاده رخ و ســیـم دنــدان شــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.