ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــدو گـفــت قــیـصــر کــه جــاویـد زیکه دسـتـور شـاهنشـهان را سـزی
یـکـی خــانـه دارم در ایـوان شــگـفـتکـزیـن بـرتـو را نـدازه نـتـوان گـرفـت
یـکــی اســب و مـردی بــروبــر ســوارکـز انجـا شـگـفـتـی شـود هوشـیار
چـوبـینی ندانی کـه این بـند چـیسـتطـلـسـمـسـت گـر کـرده ایزدیسـت
چـو خـراد بـرزیـن شـنـیـد ایـن سـخـنبـــیــامــد بـــران جــایــگــاه کــهــن
بــدیـدش یـکــی جــای کــرده بــلــنــدســوار ایــســتـــاده درو ارجــمــنــد
کـجــا چـشـم بــیـنـنـده چـونـان نـدیـدبـدان سـان تـوگفـتـی خـدای آفـرید
بـــدیــد ایــســتـــاده مــعــلــق ســواربـــیــامـــد بـــر قـــیــصـــر نــامـــدار
چـنـین گـفـت کـز آهـنـسـت آن سـوارهـمــه خــانــه از گــوهــر شــاهـوار
کــه دانـا و را مـغــنـیـاطــیـس خــوانـدکه رومیش بـر اسـپ هندی نشـاند
هــرآنــکــس کــه او دفــتــر هــنــدوانبــخـوانـد شـود شـاد و روشـن روان
بــپــرســیـد قــیـصــر کــه هـنـدی زراههـمـی تــا کـجـا بــرکـشـد پــایـگـاه
زدیــن پــرســتــنــدگــان بـــر چــیــنــدهمـه بـت پـرسـتـنـد گـر خـود کـیند
چــنـیـن گـفــت خــراد بــرزیـن کــه راهبـهند اندرون گـاو شـاهسـت و مـاه
بــه یـزدان نـگـرونـد و گـردان ســپــهـرنـدارد کـسـی بـرتـن خـویـش مـهـر
ز خــورشــیـد گــردنــده بــر بــگــذرنــدچــومــا را ز دانـنـدگــان نـشــمـرنـد
هـرآنـکـس کـه او آتـشـی بـر فـروخـتشد اندر میان خویشتن را بسوخت
یــکـــی آتـــشـــی دانـــد انـــدر هـــوابـــه فـــرمـــان یــزدان فـــرمــان روا
کــه دانــای هــنــدوش خــوانــد اثــیــرســخــنــهــای نــعــز آورد دلــپــذیـر
چـنین گفت که آتـش بـه آتـش رسـیدگــنــاهـش ز کــردار شــد نــاپــدیـد
ازان نـــاگـــزیـــر آتـــش افـــروخـــتـــنهمان راستـی خـواند این سوخـتـن
همان گفت وگوی شما نیست راستبــریـن بـر روان مـسـیـحـا گـواسـت
نبـینی کـه عـیسـی مـریم چـه گـفـتبــدانـگـه کـه بـگـشـاد راز ازنـهـفـت
کـه پــیـراهـنـت گـر ســتــانـد کـسـیمـی آویـز بــا او بــه تـنـدی بــسـی
وگــر بـــر زنــد کــف بــه رخــســار تــوشــود تــیــره زان زخــم دیــدار تـــو
مــزن هـم چــنـان تــابــه مــانـدت نـامخــردمــنــد رانــام بـــهــتـــر ز کــام
بــســو تــام را بــس کـن از خــوردنـیمـجــو ار نـبــاشــدت گـســتــردنـی
بــدیـن سـر بــدی رابــبــد مـشـمـریـدبــی آزار ازیـن تــیـرگــی بــگــذریــد
شـمـا را هـوا بــر خــرد شــاه گـشـتدل از آز بــســیــار بــیــراه گــشــت
کــه ایــوانــهــاتــان بــکــیـوان رســیــدشـماری کـه شـد گنجـتـان را کـلید
ابــا گــنـجــتــان نـیـز چــنـدان ســپــاهزره هــای رومــی و رومــی کـــلــاه
بــهـر جــای بــیـداد لـشــکـر کـشــیـدز آســودگـی تــیـغــهـا بــرکــشــیـد
هـمـی چـشـمـه گـردد بـیابـان ز خـونمـسـیـحـا نـبــود انـدریـن رهـنـمـون
یــکـــی بـــیــنــوا مــرد درویــش بـــودکـه نـانـش ز رنـج تـن خـویـش بــود
جـز از تـرف و شـیرش نـبـودی خـورشفـزونـیـش رخــبــیـن بــدی پــرورش
چــو آورد مــرد جــهــودش بــمــشــتچـوبـی یار وبـیچـاره دیدش بـکشت
هــمــان کــشــتــه رانــیـز بــردار کــردبـــران دار بـــر مـــرو را خـــوار کـــرد
چـو روشـن روان گـشـت و دانش پـذیرســخــن گــوی و دانـنـده و یـادگـیـر
بــه پــیـغـمـبــری نـیـز هـنـگـام یـافـتبــبــر نـایـی از زیـرکـی کـام یـافــت
تــو گـویـی کـه فــرزنـد یـزدان بــد اویبـران دار بـرگـشـتـه خـندان بـد اوی
بــخــنــدد بــریـن بــر خــردمــنــد مــردتـو گـر بـخـردی گـرد این فـن مـگـرد
کـه هـسـت او ز فـرزنـد و زن بـی نـیازبـــه نــزدیــک او آشــکــارســـت راز
چــه پـــیــچــی ز دیــن کــیــومــرثــیهــم از راه و آیـیــن طــهــمــورثــی
کـه گـویـنـد دارای گـیـهـان یـکـیـســتجـز از بـندگـی کـردنـت رای نیسـت
جــهــانــدار دهــقــان یـزدان پــرســتچـوبـر واژه بـرسـم بـگـیـرد بـدسـت
نـشــایـد چــشــیـدن یـکـی قـطـره آبگـر از تـشـنـگـی آب بـیـنـد بـخـواب
بــه یــزدان پــنــاهــنــد بــه روز نــبــردنـخـواهد بـه جـنگ اندرون آب سـرد
همان قـبـله شـان بـرتـرین گوهرسـتکـه از آب و خـاک و هـوا بــرتـرسـت
نـبــاشــنـد شــاهـان مـا دیـن فــروشبـــفـــرمـــان دارنــده دارنــد گـــوش
بــدیــنــار وگــوهــر نــبــاشــنــد شــادنـجــویـنـد نـام و نـشــان جــز بــداد
بـــبــخــشــیــدن کــاخــهــای بــلــنــددگـر شــاد کــردن دل مـســتــمـنـد
ســدیـگـر کــســی کــو بــه روز نـبــردبــپــوشــد رخ شــیـد گـردان بــگـرد
بــــروبــــوم دارد زدشــــمـــن نـــگـــاهجــزیـن را نـخـواهـد خـردمـنـد شـاه
جــزاز راســتــی هــرک جــویــد زدیـنبـــروبـــاد نــفـــریــن بـــی آفـــریــن
چـو بــشـنـیـد قـیـصـر پــسـنـد آمـدشســخــنـهـای او ســودمـنـد آمـدش
بـــدو گــفــت آن کــو جــهــان آفــریــدتـــو را نـــامـــدار مـــهـــان آفـــریـــد
سـخـنـهـای پــاک ازتــو بــایـد شـنـیـدتــــو داری در رازهـــا را کــــلــــیـــد
کــســی راکــزیـن گــونـه کــهـتــربــودســرش ز افــســر مــاه بــرتــر بــود
درم خـواسـت از گنج و دینار خـواسـتیکـی افـسـری نـامـبـردار خـواسـت
بـــدو داد و بـــســـیـــارکـــرد آفـــریــنکــه آبـــاد بـــاد ازتــوایــران زمــیــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.