ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزان پـس چـو دانسـت کـامـد سـپـاهجــهـان شـد ز گـرد ســواران ســیـاه
گــزیـن کــرد زان رومــیــان صــدهــزارهــــمـــــه نـــــامـــــدار ازدرکـــــارزار
سلیح و درم خـواست واسپـان جـنگســــرآمــــد بـــــرو روزگــــار درنــــگ
یـکــی دخــتــرش بــود مــریـم بــنـامخـردمـنـد و بـا سـنگ و بـا رای وکـام
بــخــسـرو فـرسـتــاد بــه آیـیـن دیـنهـمـی خــواســت ازکـردگـار آفــریـن
بــپــذرفـت دخـتــرش گـسـتـهـم گـردبــه آیـیـن نـیـکـو بــخــسـرو ســپــرد
وزان پــس بــیـاورد چــنــدان جــهــیـزکــزان کــنـد شــد بــارگــیـهـای تــیـز
ز زریـــنــــه و گــــوهــــر شــــاهـــوارز یـــاقــــوت وز جــــامــــه زرنـــگــــار
ز گــســتـــردنــیــهــا و دیــبـــای رومبــه زر پــیـکـر و از بــریـشـمـش بــوم
هــمــان یــاره و طــوق بــا گــوشــوارســه تــاج گــرانـمــایـه گــوهـرنـگــار
عــمــاری بــیــاراســت زریـن چــهــارجــلــیـلــش پــر ازگــوهــر شــاهــوار
چــهـل مــهـد دیـگــر بــد از آبــنــوسز گوهر درفشـان چـو چـشم خـروس
ازان پـــس پـــرســـتـــنــده مــاه رویزایــوان بــرفــتــنــد بـــا رنــگ وبــوی
خــردمــنـد و بــیـدار پــانـصــد غــلــامبــیـامـد بــزریـن وسـیـمـیـن ســتــام
ز رومــی هـمــان نـیـز خــادم چــهـلپــری چــهـره و شــهـره ودلـگــســل
وزان فــیـلــســوفــان رومــی چــهــارخـــردمــنــد و بـــا دانــش ونــامـــدار
بـدیشـان بـگـفـت آنچ بـایسـت گفـتهـمــان نـیـز بــا مــریـم انـدرنـهـفــت
از آرام وز کـــام و بـــایـــســـتـــگـــیهمان بخشش و خورد و شایستگی
پـس از خـواسـتـه کـرد رومی شـمـارفــزون بــد ز ســیـصــد هـزاران هـزار
فـرسـتـاد هـر کـس کـه بــد بــردرشز گـوهـر نـگـار افـســری بــر ســرش
مـهـان را هـمــان اســپ و دیـنـار دادز شـایـسـتــه هـر چـیـز بــسـیـار داد
چـنـین گـفـت کـای زیردسـتـان شـاهســـزد گــر بـــر آریــد گــردن بـــمــاه
ز گـسـتـهم شـایسـتـه تـر در جـهـاننــخــیـزد کــســی از مــیـان مــهــان
چــوشــاپــور مـهـتــر کـرانـجــی بــودکـه انـدر سـخــنـهـا مـیـانـجــی بــود
یـــک راز دارســـت بــــالـــوی نـــیـــزکــه نــفــروشــد آزادگــان را بــچــیــز
چــوخــراد بــرزیـن نــبــیـنـد کــســیاگـر چــنـد مـانـد بــگـیـتــی بــســی
بـــران آفـــریـــدش خـــدای جـــهـــانکــه تـــا آشـــکــارا شــود زو نــهــان
چـو خورشید تـابـنده او بـی بـدیستهــمــه کــار و کــردار او ایــزدیـســت
هـمــه یـاد کــرد ایـن بــه نـامـه درونبــرفــتــنــد بــا دانــش و رهــنــمــون
سـتــاره شـمـر پــیـش بــا رهـنـمـایکـه تـارفـتـنـش کـی بــه آیـد ز جـای
بــه جـنـبــیـد قـیـصـر بــه بــهـرام روزبــه نـیـک اخـتــر و فـال گـیـتـی فـروز
دو مـنـزل هـمـی رفـت قـیصـر بـه راهسـدیـگـر بــیـامـد بــه پــیـش سـیـاه
بــه فـرمـود تـا مـریـم آمـد بــه پـیـشسـخـن گـفـت بــا او ز انـدازه بــیـش
بـــدو گـــفـــت دامـــن ز ایــرانـــیـــاننـگـه دار و مـگــشــای بــنـد ازمـیـان
بــرهـنـه نـبــایـد کــه خــســرو تــو رابــبــیـنـد کــه کــاری رســد نـو تــو را
بـگـفـت این و بـدرود کـردش بـه مـهرکـه یـار تــو بــادا بــرفــتــن ســپــهـر
نـیـا طــوس جــنـگــی بــرادرش بــودبــدان جـنـگ سـالـار لـشـکـرش بـود
بدو گفت مریم به خون خویش تستبـران بـرنهادم کـه هم کـیش تـسـت
سـپــردم تــو را دخــتــر وخــواسـتــهســپــاهـی بــریـن گــونــه آراســتــه
نـیـاطــوس یـکـســر پــذیـرفـت از ویبــگــفــت و گــریـان بــپــیـچــیـد روی
هـمـی رفــت لــشــکــر بــه راه وریـغنـیـا طـوس در پــیـش بــا گـرز وتــیـغ
چـو بـشـنـیـد خـسـروکـه آمـد سـپـاهازان شـارسـتـان بـرد لـشـکـر بـه راه
چــــو آمـــد پــــدیـــدار گـــرد ســـراندرفـــش ســــواران جــــوشـــن وران
هـمـی رفــت لـشــکــر بــکـردار گـردســــواران بــــیـــدار و مـــردان مـــرد
دل خـــســـرو از لــشـــکـــر نــامــداربــخــنـدیـد چــون گـل بــوقــت بــهـار
دل روشــــــن راد راتــــــیـــــز کـــــردمــران بــاره را پــاشــنــه خــیـز کــرد
نــیــاطــوس را دیــد و در بـــرگــرفــتبـــپـــرســـیــدن آزادی انــدرگــرفــت
ز قـیصـر کـه بـرداشـت زانـگـونـه رنـجابــا رنــج دیـگــر تــهــی کــرد گــنــج
وزانـجــای ســوی عــمـاری کـشــیـدبـــپـــرده درون روی مـــریــم بـــدیــد
بــپـرسـیـد و بــر دسـت او بــوس دادز دیـدار آن خــوب رخ گــشــت شــاد
بــیـاورد لــشــکــر بــه پــرده ســراینـهـفـتـه یکـی مـاه را سـاخـت جـای
سخـن گفت و بـنشست بـااوسه روزچـهـارم چـو بــفـروخـت گـیـتـی فـروز
گــزیــده ســرایــی بـــیــاراســتـــنــدنـیـاطــوس را پــیـش اوخــواســتــنـد
ابــا سـرگـس و کـوت جـنـگـی بــهـمسـران سـپــه را هـمـه بــیـش و کـم
بـدیشـان چـنین گفـت کاکنون سـرانکـــدامــنــد و مـــردان جـــنــگـــاوران
نــیـاطــوس بــگــزیـد هــفــتــاد مــردکــــه آورد گــــیـــرنــــد روز نــــبــــرد
کــه زیـر درفــشــش بــرفــتــی هـزارگـــزیــده ســـواران خـــنــجـــر گـــزار
چـو خـسـرو بــدیـد آن گـزیـده سـپـاهســـواران گـــردنــکـــش ورزمــخـــواه
هـمـی خــوانـد بــر کــردگــار آفــریـنکــه چــرخ آفــریــد و زمــان و زمــیـن
هـمـان بـر نـیـاطـوس وبـر لـشـکـرشچــه بــرنـامـور قــیـصــر وکــشــورش
بــدان مـهـتــران گـفــت اگـر کــردگـارمــــرا یــــاربــــاشــــد گــــه کــــارزار
تـــوانــایــی خـــویــش پـــیــداکـــنــمزمــیــن رابـــکـــوکـــب ثـــریــاکـــنــم
نــبــاشــد جــزانــدیـشــه دوســتــانفــلــک یــارومــهــر ردان بـــوســتــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.