ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـهشـتـم بـیاراسـت خـورشید چـهرســپـــه را بـــکــردار گــردان ســپــهــر
ز درگــاه بـــرخـــاســت آوای کــوسهــواشـــد زگـــرد ســـپـــاه آبـــنـــوس
ســپــاهــی گــزیــن کــرد زآزادگــانبــــــیـــــام ســـــوی آذرابــــــادگـــــان
دو هـفــتــه بــرآمـد بــفـرمـان شــاهبــلــشــکــر گــه آمــد دمــادم ســپــاه
ســرا پـــرده شــاه بـــردشــت دوکچنان لشکری گشن وراهی سه دوک
نــیـاطــوس را داد لــشــکــر هـمــهبــدو گــفــت مــهــتــر تــویـی بــررمــه
وزان جـــایــگــه بـــا ســـواران گــردعـــنـــان بـــاره تـــیــزتـــگ راســـپـــرد
سـوی راه چـیـچـسـت بــنـهـاد رویهــمــی رانــد شــادان دل وراه جــوی
بـجـایـی کـه مـوسـیـل بـود ارمـنـیکــه کــردی مــیــان بـــزرگــان مــنــی
بـه لـشـکـر گـهـش یـار بـنـدوی بـودکــه بــنـدوی خــال جــهـانـجــوی بــود
بــرفـت ایـن دوگـرد ازمـیـان ســپــاهز لـشــکـر نـگـه کـرد خــســرو بــه راه
بـه گـسـتـهم گـفـت آن دلاور دومردچـنـیـن اسـپ تـازان بــه دشـت نـبــرد
بـرو سـوی ایـشـان بـبـیـن تـاکـیـنـدبــریــن گــونــه تــازان زبــهــر چــیــنــد
چـنین گفـت گسـتـهم کای شـهریاربـــرانــم کـــه آن مــرد ابـــلــق ســـوار
بـــرادرم بـــنـــدوی کـــنــداورســـتهـمـان یـارش ازلـشـکـری دیـگـرســت
چـنین گفت خـسرو بـگستـهم شیرکــه ایــن کــی بــود ای ســوار دلــیــر
کـجــاکـار بــنـدوی بــاشــد درشــتمــگــر پــاک یــزدان بــود یــاروپــشــت
اگـر زنـده خــواهـی بــه زنـدان بــودوگــر کــشــتـــه بـــردار مــیــدان بـــود
بـدو گفـت گسـتـهم شـاها درسـتبـدان سـونـگـه کـن کـه اوخـال تـسـت
گـرآیـد بــه نـزدیـک وبــاشـد جـزاویز گـسـتـهم گـوینـده جـز جـان مـجـوی
هـم آنـگـه رســیـدنـد نـزدیـک شـاهپــیــاده شــدنــد انــدران ســایــه گــاه
چــو رفـتــنـد نـزدیـک خــســرو فـرازســتــودنـد و بــردنـد پــیـشــش نـمـاز
بـپـرسـید خـسـرو بـه بـندوی گفـتکـه گـفـتــم تــو راخـاک یـابــم نـهـفـت
بـه خـسرو بـگفت آنچ بـر وی رسیدهــمــان مــردمــی کــو ز بــهــرام دیـد
وزان چــاره جــســتــن دران روزگــاروزان پـــوشـــش جـــامــه شـــهــریــار
همی گفت وخسرو فراوان گریستازان پـس بـدو گفـت کـاین مردکیسـت
بـدو گفت کای شـاه خـورشید چـهرتـو مـو سـیل را چـون نـپـرسـی زمـهـر
کـه تـا تـو ز ایـران شـدسـتـی بـرومنــخــفــتـــســت هــرگــز بآبـــاد بـــوم
سـراپــرده ودشـت جـای وی اسـتنـه خـرگـاه وخـیمـه سـرای وی اسـت
فــراوان ســپــاهــســت بــااوبــهــمســــلـــیـــح بــــزرگـــی وگـــنـــج درم
کـنـون تـا تـو رفـتـی بــریـن راه بــودنــیــازش بـــبـــرگــشــتــن شــاه بــود
جـهاندار خـسـرو بـه موسـیل گفـتکــه رنـج تــو کــی مـانـد انـدرنـهـفــت
بـــکــوشــیــم تــا روز تــوبــه شــودهـمــان نـامــت از مـهـتــران مـه شــد
بـدو گـفـت مـوسـیل کـای شـهـریاربـــمــن بـــریــکــی تـــازه کــن روزگــار
کــه آیــم بــبــوســم رکــیــب تــو راســتـــایــش کــنــم فــر و زیــب تــو را
بــدو گـفـت خـسـرو کـه بــا رنـج تـودرفـشـان کـنـم زیـن سـخـن گـنـج تــو
بـرون کـرد یک پـای خـویش از رکیبشــد آن مــرد بــیـدار دل نــاشــکــیـب
بـــبـــوســـیــد پـــای و رکـــیــب وراهـمــی خــیـره گــشــت از نـهـیـب ورا
چـو بـیکار شـد مرد خـسـروپـرسـتجـهـانـجـوی فـرمـود تــا بــر نـشـسـت
وزان دشـت بـی بـر انگیخـت اسـپهمـی تـاخـت تـا پـیش آذر گـشـسـپ
نــوان انــدر آمــد بـــه آتـــشـــکـــدهدلـــش بــــود یـــکـــســـر بــــدرد آژده
بـشـد هـیربـد زنـد و اسـتـا بـدسـتبــه پــیـش جــهـانـدار یـزدان پــرســت
گـشــاد از مـیـان شــاه زریـن کــمـربـــر آتــش بــر آگــنــد چــنــدی گــهــر
نـیـایـش کـنـان پـیـش آذر بــگـشـتبــنــالــیــد وز هــیــربـــد بــرگــذشــت
هـمـی گـفــت کـای داور داد وپــاکســـردشـــمـــنــان انــدر آور بـــخـــاک
تــودانـی کــه بــرداد نـالــم هـمــیهـمــه راه نـیـکــی ســگــالــم هـمـی
تــومــپــســنــد بـــیــداد بــیــدادگــربـگـفـت ایـن و بــر بــسـت زریـن کـمـر
ســوی دشــت دوک انــدر آورد رویهـمـی شــد خــلـیـده دل و راه جــوی
چـو آمد بـه لـشـکـر گـه خـویش بـازهـمـان تــیـره گـشـت آن شـب دیـریـاز
فـــرســـتـــاد بـــیــدار کـــارآگــهــانکــه تـــا بـــاز جـــویــنــد کـــارجـــهــان
چــو آگــاه شــد لــشــکــر نـیـمــروزکــه آمــد ز ره شـــاه گــیــتـــی فــروز
همه کوس بـسـتـند بـر پـشت پـیلزمــیـن شــد بــه کــردار دریــای نــیـل
ازان آگـهی سـر بـه سـر نـو شـدنـدبــیـاری بــه نـزدیـک خــســرو شــدنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.