ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــوآمـد بــه بــهـرام زیـن آگـهـیکه تـازه شـد آن فر شـاهنشـهی
همانگـه ز لشـکـر یکـی نامجـوینــگــه کــرد بــا دانــش و آب روی
کــجـــا نــام او بـــود دانــا پـــنــاهکـه بـهـرام را او بـدی نـیـک خـواه
دبــیـر سـرافـراز را پــیـش خـوانـدسخـنهای بـایسـتـه چـندی بـراند
بــفــرمـود تــا نـامـه هـای بــزرگنـویـسـد بــران مـهـتـران سـتـرگ
بـگستـهم و گردوی و بـندوی گردکـه از مـهـتـران نـام گـردی بــبـرد
چـو شـاپـور و چـون انـدیان سـوارهرآنکـس کـه بـود از یلـان نـامـدار
سـرنـامـه گـفـت از جـهـان آفـرینهـمـی خـواهم انـدر نـهـان آفـرین
چـوبـیـدار گـردید یکـسـر ز خـوابنـگـیرید بـر بـد ازین سـان شـتـاب
که تـا درجـهان تـخـم سـاسانیانپــدیـد آمــد انــدر کــنــار و مــیـان
ازیـشـان نـرفـتـسـت جـزبــرتــریبــگـرد جــهـان گـشـتــن و داوری
نخـسـت از سـر بـابـکـان اردشـیرکـه اندر جـهان تـازه شـد داروگـیر
زمانه ز شـمشـیر او تـیره گشـتسـر نامـداران همه خـیره گـشـت
نخـسـتـین سخـن گویم از اردوانازان نــــامــــداران روشـــــن روان
شـنیدی کـه بـر نـامـور سـوفـزایچــه آمــد ز پــیــروز نــاپـــاک رای
رهــا کــردن ازبــنــد پــای قــبــادوزان مــهــتــران دادن او را بــبـــاد
قـبــاد بــد انـدیـش نـیـرو گـرفــتهنرها بـشسـت از دل آهو گرفت
چـنـان نامـور نیک دل را بـکـشـتبــرو شــد دل نـامــداران درشــت
کسی کو نشاید به پیوند خویشهـوا بــر گـزیـنـد ز فـرزنـد خـویـش
بـه بـیگـانـگـان هـم نـشـاید بـنـیزنجـوید کسـی عاج از چـوب شـیز
بــسـاسـانـیـان تــا نـداریـد امـیـدمـجــویـیـد یـاقـوت از ســرخ بــیـد
چــوایـن نــامــه آرنـد نـزد شــمــاکـه فـرخـنـده بــاد او رمـزد شـمـا
بـه نزدیک من جایتـان روشنستبـرو آسـتـی هـم ز پـیـراهـنـسـت
بـیک جـای مان بـود آرام و خـواباگـر تــیـره بــد گـر بــلـنـد آفـتــاب
چـو آییـد یـکـسـر بـه نـزدیک مـنشـود روشـن این جـان تـاریک من
نـینـدیشـم از روم وز شـاهـشـانبــپـای انـدر آرم سـر و گـاهـشـان
نـهـادنـد بــرنـامــه هـا مــهـر اویبـــیــامــد فــرســتــاده راه جــوی
بـــکــردار بـــازارگــانــان بـــرفـــتبــدرگـاه خـسـرو خـرامـیـد تــفـت
یـکـی کـاروانـی ز هـرگـونـه چـیـزابـا نـامـه ها هدیه ها داشـت نـیز
بـدید آن بـزرگـی و چـندان سـپـاهکه گفتی مگر بر زمین نیست راه
بـه دل گفت بـا این چنین شهریارنــخــواهـد ز بــهـرام یـل زیـنــهــار
یکـی مرد بـی دشـمنم پـارسـیهـمـان بــار دارم شـتــروار ســی
چـراخـویشـتـن کـرد بـایـد هـلـاکبـلـنـدی پـدیـدار گـشـت ازمـغـاک
شـوم نـامـه نـزدیـک خـسـروبــرمبــه نــزدیــک او هــدیــه نــوبـــرم
بـانـدیـشـه آمـد بـه نـزدیک شـاهابــا هـدیـه و نـامــه ونـیـک خــواه
درم بـرد و بـا نـامـه هـا هدیه بـردسـخـنهاش بـرشاه گیتـی شمرد
جـهاندار چـون نامه ها را بـخـواندمـر او را بـکـرسـی زریـن نـشـانـد
بـدو گـفـت کـای مـرد بـسـیاردانتــو بــهـرام را نـزد مــن خــوار دان
کنون ز آنچ کـردی رسـیدی بـکـامفـزون تــر مـجــو انـدریـن کـار نـام
بــفــرمـود تــا نـزد او شــد دبــیـرمــران پــاســخ نـامــه را نـاگــزیـر
نـوشــت انـدران نـامـه هـای درازکـه ایـن مـهـتــر گـرد گـردن فــراز
همـه نـامـه های تـو بـرخـوانـدیمفـرسـتـاده را پـیـش بـنـشـانـدیـم
بـه گـفـتـار بـیـکـار بــا خـسـرویـمبـه دل بـا تـو همـچـون بـهار نـویم
چـولشـکر بـیاری بـدین مرز وبـومکــه انـدیـشــد از گـرز مـردان روم
همه پـاک شـمشـیرها بـرکشیمبـه جـنگ اندورن رومیان را کشیم
چـو خـسـرو بـبـیـنـد سـپـاه تـو راهــمــان مــردی و پــایـگــاه تــو را
دلـش زود بــیـکــار ولـرزان شــودزپـیشـت چـو روبـه گـریـزان شـود
بـدان نـامـه هـا مـهر بـنـهاد شـاهبــبـرد ان پـسـنـدیـده نـیـک خـواه
بـدو گفـت شـاه ای خـردمند مردبــرش گـنـج یـابــی ازیـن کـارکـرد
مـــرو را گـــهــر داد و دیــنـــار دادگــرانـمـایـه یـاقــوت بــســیـار داد
بـدو گـفـت کـاین نـزد چـوبـینه بـرشـنـیده سـخـنـهـا بـرو بـر شـمـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.