ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـوخـورشـیـد بــرزد سـراز تــیـره کـوهخـــروشـــی بـــرآمــد زهــر دو گــروه
که گفتـی زمین گشـت گردان سـپـهرگـر از تــیـغـهـا تــیـره شـد روی مـهـر
بــیــاراســتــه مــیــمــن و مــیــســرهزمـیـن کـوه گـشـت آهـنـین یـکـسـره
از آواز اســـپـــان و بـــانـــگ ســـپـــاهبـیـابــان هـمـی جـسـت بــر کـوه راه
چـو بــهـرام جــنـگـی بــدان بــنـگـریـدیـکــی خــنـجــر آبــگـون بــرکــشــیـد
نـیـامـد بـه دل ش انـدرون تـرس وبـیمدل شـیـر دربــیـشـه شـد بــد و نـیـم
بــه ایـرانـیـان گـفـت صـف بــرکـشـیـدهـمـه کـشـور دوک لـشـکـر کـشـیـد
هـمـی گـشـت گـرد سـپــه یـک تـنـهکــه دارد نـگــه مــیـســره ومـیـمــنـه
یـلـان ســیـنـه را گـفــت بــرقــلـبــگـاههـمـی بــاش تـا پــیـش روی سـپــاه
کـه از لـشــکــر امـروز جــنـگـی مـنـمبـــگـــاه گـــریــزش درنــگـــی مــنــم
نــگــه کــرد خــســرو بــدان رزمــگــاهجـهـان دیـد یـکـسـر زلـشـکـر سـیـاه
رخ شــیــد تـــابـــان چــوکــام هــژبـــرهـمـی تــیـغ بــاریـد گــفــتــی ز ابــر
نیاطـوس و بـندوی و گـسـتـهم وشـاهبـــبـــالــا گــذشــتــنــد زان رزمــگــاه
نـشـسـتــنـد بــر کـوه دوک آن سـراننــهــاده دو دیــده بـــفـــرمـــانــبـــران
ازان کـوه لـشــکــر هـمـی دیـد شــاهچـپ وراسـت و قـلـب و جـناح سـپـاه
چــوبــرخــاســت آواز کـوس از دو رویبــرفــتــنـد مــردان پــر خــاشــجــوی
تـو گـفـتـی زمین کـوه آهن شـدسـتسـپـهر ا زبـر خـاک دشمن شدسـت
چــو خـسـرو بــران گـونـه پــیـکـار دیـدفــلــک تــار دیــد و زمــیــن قــار دیــد
بــه یـزدان هـمـی گـفـت بــرپــهـلـویکــه از بــرتــو ران پــاک وبــرتــر تــوی
کـــه بــــرگـــردد امـــروز از رزم شـــادکـه دانـد چـنـین جـز تـو ای پـاک وراد
کــرابــخــت خــواهــد شــدن کــنــدروســر نــیــزه کــه شــود خـــار و خـــو
دل و جــان خـسـرو پــرانـدیـشـه بــودجهان پیش چشمش یکی بیشه بود
کـه بـگـسـسـت کـوت ازمـیـان سـپـاهز آهــن بـــکـــردار کــوهــی ســـیــاه
بـــیـــامـــد دمـــان تـــامـــیــان گـــروهچــو نـزدیـک تــرشــد بــران بــرز کـوه
بـه خـسـرو چـنین گفـت کای سـرفرازنــگــه کــن بـــدان بـــنــده دیــوســاز
کـــه بـــااو بـــرزم انـــدر آویـــخـــتـــیچـواو کـامـران شـد تــو بــگـریـخـتــی
بـبـین از چـپ لشـکـر ودسـت راسـتکـه تــا از مـیـان دلـیـران کــجــاســت
کـــنــون تـــا بـــیــامــوزمـــش کـــارزاربــــبـــیـــنـــد دل و رزم مـــردان کـــار
چـو بـشنید خـسرو زکوت این سـخـندلـش گـشــت پــردرد و کـیـن کــهـن
کـجــا گـفـت کـز بــنـده بــگـریـخــتــیســـلــیــح ســواران فــروریــخـــتـــی
ورا زان ســخــن هــیـچ پــاســخ نــداددلش گشـت پـرخـون و سـر پـر ز بـاد
چـنـیـن گـفـت پـس کـوت را شـهـریـارکــه روپــیـش آن مــرد ابــلــق ســوار
چـوبـینـد تـو را پـیشـت آیـد بـه جـنـگتــومــگــریـز تــا لــب نـخــایـی زنـنـگ
چـوبـشنید کوت این سـخـن بـازگشتچـنـان شـد کـه بـا بـاد انـبـاز گـشـت
هـمـی رفـت جـوشـان ونـیزه بـدسـتبــه آوردگـه رفـت چـون پـیـل مـسـت
چـو نـزدیـک شـد خـواسـت بــهـرام رابـــرافـــراخـــت زانــگـــونــه زونـــام را
یـلـان ســیـنـه بــهـرام را بــانـگ کــردکــه بــیــداربـــاش ای ســوار نــبـــرد
کـه آمـد یـکـی دیو چـون پـیل مـسـتکـمـنـدی بــفـتـراک و نـیـزه بــدسـت
چــو بــهـرام بــشــنــیـد تــیـغ از نـیـامبــرآهـخـت چـون بــاد و بـرگـفـت نـام
چـوخـسرو چـنان دید بـرپـای خـاسـتازان کــوه ســر ســر بـــرآورد راســت
نـهـاده بــکـوت و بــه بــهـرام چــشــمدو دیـده پــر از آب و دل پــر ز خـشـم
چــو رومــی بــه نــیـزه درآمــد زجــایجـهـانـجـوی بــر جـای بـفـشـارد پـای
چـــو نــیــزه نــیــامـــد بـــرو کـــارگـــربـــر وی انــدر آورد جــنــگــی ســپــر
یـکــی تــیــغ زد بــر ســر و گــردنــشکـه تــاسـیـنـه بــبــریـد تـیـره تــنـش
چــو آواز تــیـغـش بــه خـسـرو رسـیـدبــخــنــدیـد کــان زخــم بــهــرام دیـد
نـیـاطـوس جـنـگـی بــتــابــیـد چـشـمازان خــنـده خــســرو آمـد بــخــشـم
بـه خـسـرو چـنین گـفـت کـای نامـدارنــه نــیــکــو بـــود خـــنــده درکـــارزار
تــو رانــیــســت از روم جــز کــیـمــیــادلــت خــیــره بــیــنــم بــکــیـن نــیــا
چـــو کـــوت هـــزاره بـــه ایــران و رومنــبــیــنــنــد هــرگــز بــه آبـــاد بـــوم
بـخـنـدی کـنـون زانـک اوکـشـتـه شـدچنان دان که بـخت تـو بـرگشتـه شد
بـدو گـفـت خـسـرو مـن از کـشـتـنشنــخــنــدم هـمــی وز بــریـده تــنــش
چنان دان که هرکس که دارد فسوسهـمـو یـابــد از چــرخ گـردنـده کــوس
مـرا گـفــت کــز بــنـده بــگــریـخــتــینــبـــودت هــنــر تـــا نــیــاویــخــتــی
ازان بـنـده بـگـریـخـتـن نـیـسـت نـنـگکه زخمش بـدین سان بـود روز جـنگ
وزان روی بــــــــــــهـــــــــــرام آواز دادکــــه ای نــــامــــداران فـــــرخ نــــژاد
یـلـان سـیـنـه و رام و ایـزد گـسـسـپمرین کشتـه را بـست بـاید بـر اسـپ
فـرسـتـیـد ز ایـدر بــه لـشـکـر گـهـشبــدان تــابــریـده بــبــیـنــد شــهــش
تـــن کـــوت رازود بــــرپـــشـــت زیـــنبــتــنـگـی بــبــسـتــنـد مـردان کـیـن
دوان اســـپ بــــا مـــرد گـــردن فـــرازهمی شـد بـه لشـکر گه خـویش بـاز
دل خـــســـرو ازکــوت شــد دردمــنــدگـشـادنـد زان کـشـتــه بــنـد کـمـنـد
بــران زخــم او بــر پــراگــنـد مــشــکبــفـرمـود پــس تـا بــکـردنـد خـشـک
بـه کـربــاس بــر دوخـتـش هـمـچـنـانزره دربـــر و تــنــگ بــســتــه مــیــان
بــه نــزدیـک قــیـصــر فــرســتــاد بــازکـه شــمـشـیـر ایـن بــنـده دیـوســاز
بــریـن گــونـه بــرد هـمـی روز جــنـگازو گـر هـزیمـت شـدم نـیسـت نـنـگ
هـمـه رو مـیان دلـشـکـسـتـه شـدنـدبـه دل پـاک بـی جنگ خستـه شدند
همی ریخـت بـطریق خـونین سرشکهـمـی رخ پـر از آب و دل پـر ز رشـک
بـــیــامــد ز گــردنــکــشـــان ده هــزارهــمــه جــاثــلــیـقــان گــرد و ســوار
یکـی حـمله بـردند زان سـان کـه کـوهبــــــدریـــــد ز آواز رومـــــی گــــــروه
چـکـاچـک بـرخـاسـت و بــانـگ سـرانهـمـان زخـم شـمـشـیـر و گـرز گـران
تـوگـفـتـی کـه دریـا بــجـوشـد هـمـیســپــهـر روان بــر خــروشــد هـمـی
ز بــس کـشــتــه انـدر مـیـان ســپــاهبــمـانـدنـد بــر جــای بــربــسـتــه راه
ازان رومـیـان کـشـتــه شـد لـشـکـریهـرآنـکـس کـه بـود از دلـیـران سـری
دل خــسـرو از درد ایـشـان بــخـسـتتــن خــســتــه زنـدگـان رابــبــســت
هـمـه کـشــتــگـان رابــهـم بــرفـکـنـدتــلـی گـشــت بــرســان کـوه بــلـنـد
هـمــی خــوانـدنـدیـش بــهـرام چــیـدبـــبـــریــد خــســرو ز رومــی امــیــد
هـمـی گـفـت اگـر نـیـز رومـی دو بــارکـنـد هـمـی بــریـن گـونـه بــر کـارزار
جــهـان را تــو بــی لــشــکــر روم دانهــمــان تـــیــغ پـــولـــاد را مــوم دان
بـه سرگس چـنین گفت پـس شهریارکـه فــردا مـبــر جــنـگـیـان را بــه کـار
تــو فــردا بــیـاســای تــا مـن ســپــاهبـــیــارم ز ایــرانــیــان کــیــنــه خــواه
بــایـرانـیـان گــفــت فــردا بــه جــنــگشــمـا را بــبــایـد شــدن بــی درنـگ
هـمـه ویـژه گـفــتــنـد کـایـدون کـنـیـمکـه کـوه و بـیـابـان پـر از خـون کـنـیـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.