ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو بــر زد ز دریــا درفــش ســپــیــدســتــاره شــد از تــیـرگــی نــاامــیـد
تـــبـــیــره زنــان از دو پـــرده ســـرایبـــرفــتــنــد بـــا پــیــل و بـــاکــرنــای
خـــــروش آمــــد و نــــالــــه گــــاودمهــم از کــوهــه پــیــل رویـیـنــه خــم
تـو گفتـی بـجـنبـد همی دشـت وراغشــده روی خــورشـیـد چــون پــر زاغ
چــو ایـرانــیـان بــرکــشــیـدنــد صــفهـمــه نــیـزه و تــیـغ هـنــدی بــکــف
زمین سر به سر گفتی ازجوشنستســتــاره ز نـوک سـنـان روشـنـسـت
چـو خـسـرو بـیـاراسـت بــر قـلـبــگـاههـمـه دل گـرفـتــنـد یـکـسـر ســپــاه
ورامـــیـــمــــنـــه دار گــــردوی بــــودکــه گــرد ودلــیـر وجــهـانـجــوی بــود
بــدســت چــپــش نــامــدار ارمــنــیابـــا جـــوشـــن وتـــیــغ آهــرمـــنــی
مــبــارز چــوشــاپــور وچــون انــدیـانبــران جـنـگ بــر تـنـگ بـسـتـه مـیـان
همـی بـود گـسـتـهم بـردسـت شـاهکـــــه دارد مـــــر او را ز دشـــــمــــن
چـــوبـــهــرام یــل رومــیــان رانــدیــددرنـگـی شــد وخــامـشــی بــرگـزیـد
بــفـرمـود تــاکـوس بــرپــشــت پــیـلبـبـسـتـند وشـد گـرد لـشـکـر چـونیل
نـشـسـت ازبــرپــشـت پـیـل سـپـیـدهـم آوردش ازبــخــت شــد نــاامــیـد
هــمــی رانــد آن پــیـل تــامــیـمــنــهبــشــاپــور گــفــت ای بـــد بــدتــنــه
نـه پـیـمـانـت ایـن بـد بـه نـامـه درونکه پـیش من آیی بـدین دشـت خـون
نــه ایـن بــاشــد آیـیـن پــرمــایــگــانهـمـی تـن بــکـشـتـن دهـی رایـگـان
بــدو گـفــت شــاپــور کـای دیـوفــشسـرخــویـش دربــنـدگـی کـرده کـش
ازیـن نــامــه کــی بــود نـام ونـشــانکـه گـویی کـنـون پـیش گـردنـکـشـان
گـرانـمـایـه خـسـرو بــشـاپــور گـفـتمـن آن نـامـه بــا رای او بــود جــفــت
بــه نــامــه تــوپــاداش یــابــی زمــنهــم ازنـــامـــداران ایــن انـــجـــمـــن
چــوهـنـگــام بــاشــد بــگــویـم تــو رازانــدیــشــه بـــد بـــشـــویــم تـــو را
چـــوبـــهــرام آواز خــســرو شــنــیــدبـــانــدیــشــه آن جـــادوی را بـــدیــد
بــرآشــفــت وزان کــار تــنـگ آمـدشچــوارغـنـده شـد رای جــنـگ آمـدش
جـفـا پــیـشـه بــرپـیـل تـنـهـا بــرفـتسـوی قـلـب خـسـرو خـرامـیـد تـفـت
چــوخــســرو چــنـان دیـد بــا انـدیـانچــیـن گـفــت کــای نـره شــیـر ژیـان
بــریـن پــیــل بــرتــیــربــاران کــنــیــدکــمــان را چــوابــر بــهــاران کــنــیــد
از ایـــرانــــیـــان آنــــک بــــد روزبــــهکــمــان بــرنــهــادنــد یــکــســر بــزه
زپـیکـان چـنـان گـشـت خـرطـوم پـیلتـوگفتـی شـد از خـسـتـگی پـیل نیل
هـم آنـگـاه بــهـرام بــالـای خـواسـتیـکـی مـغـفـر خـسـرو آرای خـواسـت
هــمــان تــیــربــاران گــرفــتــنــد بــازبـــرآشـــفـــت بـــهــرام گــردن فـــراز
پــیــاده شــد آن مــرد پــرخــاشــخــرزره دامــــنـــش رابــــزد بــــرکــــمــــر
ســپــر بــرسـرآورد وشـمـشـیـر تــیـربــرآورد زان جــنــگــیــان رســتــخــیـز
پـــیــاده زبـــهــرام بـــگــریــخـــتـــنــدکــمـانـهـای چــاچــی فــروریـخــتــنـد
یــکــی بـــاره بـــردنــد هــم درزمــانســپــهـبــد نـشـســت از بــر اودمـان
خـروشـان همـی تـاخـت تـا قـلـبـگـاهبــجـایـی کـجـا شـاه بــد بــی سـپـاه
هـمـه قــلــبــگــه پــاک بــرهـم دریـددرفــش جـــهــانــدار شــد نــاپـــدیــد
وزان جــایـگـه شـد ســوی مـیـســرهپــس پــشــتــش آزادگــان یـکــســره
نــگــهــبــان آن دســت گــردوی بــودکــه مـردی دلـیـر وجــهـانـجــوی بــود
بـــــرادر چــــوروی بـــــرادر بـــــدیــــدکــمــان را بــزه کــرد وانــدرکــشــیــد
دوخـونـی بــران سـان بــرآویـخــتــنـدکـه گـفـتـی بـهـمـشـان بـرآمـیخـتـنـد
بـــدیــن ســان زمــانــی بــرآمــد درازهـمـی یـک زدیـگــر نـگـشــتــنـد بــاز
بــدو گــفــت بــهـرام کــای بــی پــدربــه خــون بــرادر چــه بــنــدی کــمــر
بـدو گفـت گـردوی کـای پـیسـه گرگتــونــشــنــیـدی آن داســتــان بــزرگ
کــه هـرکــو بــرادر بــود دوســت بــهچو دشمن بـود بـی پی و پـوست بـه
تـو هـم دشـمـن و بـد تـن و ریـمـنـیجــهـان آفـریـن را بــه دل دشــمـنـی
بــه پــیــش بــرادر بــرادر بــه جــنــگنـیـایـد اگــر بــاشــدش نــام و نــنــگ
چــوبــشـنـیـد بــهـرام زو بــازگـشــتبــرآشـفـت و بــا او دژم سـاز گـشـت
هـمــی رانــد گــردوی نــا نــزد شــاهز آهـن شــده روی جــنـگــی ســیـاه
بــرو آفــریـن کـرد خــســرو بــه مـهـرکـه پــاداش بــادت ز گـردان ســپــهـر
فـرسـتـاده خـسـرو بــه شـاپـور کـسکــه مــوســیــل رابـــاش فــریــادرس
بــکـوشـیـد تـا پــشـت پــشـت آوریـدمـگـر بـخـت روشـن بـه مـشـت آورید
بـه گـسـتـهم گفـت آن زمان شـهریارکــه گــر هــیـچ رومــی کــنــد کــارزار
چـو بـهرام جـنگـی شـکـسـتـه شـودوگـر نـیـز در جــنـگ خــســتــه شــود
هـمـه رومـیـان سـر بـه گـردون بــرنـدســخــنــهــا ز انــدازه بــیــرون بــرنــد
نـخــواهـم کـه رومـی بــود ســرفــرازبــه مـا بــرکــنـنـد انـدریـن جــنـگ نـاز
بــدیــدم هــنــرهــای رومــی هــمــهبـــــســـــان رمـــــه روزگـــــار دمــــه
هم آن بـه کـه مـن بـا سـپـاه اندکـیز چــوبـــیــنــه آورد خــواهــم یــکــی
نــخــواهــم دریـن کــار یـاری ز کــسامـــیـــدم بــــه یـــزدان فــــریـــادرس
بـدو گـفـت گـسـتـهـم کـای شـهـریاربــه شــیـریـن روانـت مـخــور زیـنـهـار
چـو رایـت چـنـیـن اسـت مـردان کـینبــخــواه و مــکــن تــیـره روی زمــیـن
بـدو گـفـت خـسـرو کـه اینسـت رویکـه گـفـتـی ز لشـکـر کـنون یار جـوی
گـزیـن کـرد گـسـتــهـم ز ایـران سـوارده و چــــار گـــردنـــکــــش نـــامـــدار
نخـسـتـین ازین جـنگـیان نام خـویشنــوشــت و بــیـاورد و بــنـهـاد پــیـش
دگـــر گـــرد شـــاپـــور بـــا انـــدیـــانچـو بـنـد وی و گـردوی پـشـت کـیـان
چــو آذرگـشـسـپ و دگـر شـیـر ذیـلچـو زنـگـوی گـسـتـاخ بـا شـیر و پـیل
تـخـواره کـه در جـنـگ غـمـخـواره بـودیـلـان سـیـنـه را زشـت پــتـیـاره بــود
فــرخ زاد و چــون خــســرو ســرفــرازچــو اشــتــاد پــیـروز دشــمــن گــداز
چــو فـرخـنـده خـورشـیـد بــا اور مـزدکـه دشـمن بـدی پـیش ایشـان فـرزد
چـومردان گـزین کـرد ز ایران دو هفـتز لـشـکـر بــیـک سـو خـرامـیـد تـفـت
چـنـین گـفـت خـسـرو بـدین مـهتـرانکــه ای ســرفــرازن و فــرمــانــبـــران
هـمـه پـشـت را سـوی یـزدان کـنـیـددل خـویـش را شـاد و خـنـدان کـنـیـد
جـز از خـواسـت یزدان نبـاشد سخـنچــنــیــن بــود تــا بــود چــرخ کــهــن
بــرزم انـدرون کــشــتــه بــهـتــر بــودکــه در خــانـه ات بــنـده مـهـتــر بــود
نـگــهـدار مـن بــود بــایـد بــه جــنـگبــهـنـگــام جــنـبــش نـســازم درنـگ
هـمــه هـم زبــان آفــریـن خــوانــدنـدورا شـــهــریــار زمـــیــن خـــوانــدنــد
بــکــردنـد پــیـمــان کــه از شــهـریـارکـــســـی بـــرنــگــردد ازیــن کـــارزار
ســپــهــدار بــشــنــیـد و آرام یـافــتخـوش آمـدش وز مـهتـران کـام یافـت
ســپــه رابـــه بــهــرام فــرخ ســپــردهــمــی رفــت بــا چــارده مــرد گــرد
هـم آنـگـه خــروش آمـد از دیـده گــاهبــه بــهـرام گـفــتــنـد کـامـد ســپــاه
جـهـان جـوی بـیـدار دل بـرنـشـسـتکمندی بـه فـتـراک و تـیغـی بـدسـت
ز بــالــا چــو آن مــایــه مــردم بــدیــدتــنـی چــنـد زان جــنـگـیـان بــرگـزیـد
یـلـان سـیـنـه راگـفـت کـایـن بـد نـژادبــه جــنــگ انــدرون دادمــردی بــداد
کـه مـن دانـم کـنون جـزو نیسـت اینکـه یـارد چـمـیـدن بـریـن دشـت کـین
بـرین مـایه مـردم بـه جـنگ آمـدسـتوگــر پــیـش کــام نـهـنـگ آمــدســت
فزون نیسـت بـا او سـرافـراز بـیسـتازیشـان کـسـی را ندانم کـه کیسـت
اگــر پــیـشــم آیـد جــهـان را بــســماگـــر بـــر نـــیـــایــم ازو نـــاکـــســـم
بـه ایزد گشـسـپ ویلان سـینه گفتکــه مــردان نــدارنـد مــردی نـهـفــت
نـبــایـد کـه مـا بــیـش بــاشـیـم چـاربــه خـسـرو مـرا کـس نـیـایـد بـه کـار
یـکــی بــد کــجــا نـام او جــان فــروزکـه تـیـره شـبــان بــرگـزیـدی بــه روز
سـپـه را بــدو داد و خـود پـیـش رفـتهـمـی تـاخ بـا ایـن سـه بـیـدار تـفـت
چـــو بـــهــرام را دیــد خـــســرو ز راهبــه ایـرانـیـان گــفــت کــامـد ســپــاه
کــنــون هــیـچ دل را مــداریـد تــنــگکـــــه آمــــد مــــرا روزگـــــار درنــــگ
مــن و گــرز و چــوبــیـنـه بــدنــشــانشــمـا رزم ســازیـد بــا ســرکـشــان
شـمـا چـارده یـار و ایـشـان سـه تــنمـبــادا کــه بــیـنـیـد هـرگــز شــکــن
نــیــاطــوس بـــا لــشـــکــر رومــیــانبــبــســتــنـد نـاچــار یـکــســر مـیـان
بــرفــتــنـد زان رزمــگــه ســوی کــوهکـــه دیــدار بـــودی بـــهـــر دو گـــروه
همی گفت هرکس که پـر مایه شـاهچــرا جــان فــروشــد ز بـــهــر کــلــاه
بـمـانـد بـدیـن دشـت چـنـدیـن سـوارشــود خــیـره تــنــهــا ســوی کــارزار
هـمـه دســت بــرآسـمـان داشـتــنـدکـه او را هـمـه کـشـتـه پـنـداشـتـنـد
چـو بـهرام جـنگـی بـرانگیخـت اسـپیـلـان سـیـنـه و گـرد ایـزد گـشـسـپ
بـــدیــدنـــد یــاران خـــســـروهــمـــهشـــد او گـــرگ و آن نــامــداران رمــه
بــمــانـد آنـگــهـی شــاه ز آویـخــتــنوزان شــورش و بـــاره انــگــیــخــتــن
جــهـانـدار نـاکـام بــرگـاشــت اســپپـس اندر همـی رفـت ایزدگـشـسـپ
چـوگـسـتـهم وبـنـدوی وگـردوی مـاندگــوتـــاجـــور نــام یــزدان بـــخـــوانــد
بـگـسـتـهم گـفـت آن زمـان شـهـریارکـــه تـــنــگ انـــدرآمـــد بـــد روزگـــار
چـه بـایـسـت ایـن بـیهـده رسـتـخـیـزبــدیــدنــد پــشــت مــن انــدر گــریـز
بــدو گـفـت گـســتــهـم کـامـد سـوارتــوتــنـهـاشــدی چــون کـنـی کــارزار
نگه کرد خـسـرو پـس پـشت خـویشازان چـــار بـــهـــرام را دیـــد پـــیــش
هـمـی داشـت تـن رازدشـمـن نـگـاهبـــبـــریــد بـــرگــســـتـــوان ســـیــاه
ازوبــــازمــــانــــدنــــد هـــردوســــوارپــس پــشــت اودشــمـن کــیـنـه دار
بـه پـیـش انـدر آمـد یـکـی غـار تـنـگسـه جـنگـی پـس اندر بـسـان پـلنگ
بــن غــارهــم بـــســتــه آمــد زکــوهبـــمــانــد آن جـــهــانــدار دور ازگــروه
فـــرود آمـــد از اســـپ فـــرخ جـــوانپـــیـــاده بـــران کـــوه بـــرشـــد دوان
پـــیــاده شــد وراه اوبـــســتــه شــددل نــامــداران ازو خـــســـتـــه شـــد
نــه جــای درنــگ ونــه جــای گــریــزپــس انـدر هـمـی رفـت بــهـرام تــیـز
بـخـسـرو چـنین گفـت کـای پـرفـریببــه پــیــش فــراز تــوآمــد نــشــیــب
بــرمـن چـراتــاخـتـی هـوش خـویـشنـهـاده بــریـن گـونـه بـردوش خـویـش
چـوشـد زان نشـان کـار بـرشـاه تـنگپس پشت شمشیر و در پیش سنگ
بـه یزدان چـنـین گـفـت کـای کـردگـارتــــوی بــــرتــــر از گــــردش روزگــــار
بـدیـن جـای بـیـچـارگـی دسـت گـیـرتـو بــاشـی نـنـالـم بــه کـیـوان و تـیـر
هم آنـگـه چـو از کـوه بـرشـد خـروشپــــدیـــد آمـــد از راه فـــرخ ســـروش
همه جامه اش سبـز و خنگی بـه زیرز دیــدار او گــشــت خـــســرو دلــیــر
چـو نزدیک شد دسـت خـسرو گرفتز یـزدان پـاک ایـن نـبــاشـد شـگـفـت
چــواز پــیـش بــدخـواه بــرداشـتــشبــه آســانــی آورد و بـــگــذاشــتــش
بـدو گفت خـسرو که نام تـو چـیستهمی گفت چـندی و چـندی گریست
فـرشـتــه بــدو گـفـت نـامـم سـروشچـو ایمن شـدی دور بـاش از خـروش
کـزین پـس شـوی بـر جـهـان پـادشـانـبــایـد کـه بــاشــی جــز از پــارســا
بــدیـن زودی انـدر بــشـاهـی رسـیبـدین سـالیان بـگذرد هشـت و سـی
بـگفـت این سـخـن نیز و شـد ناپـدیدکـس اندر جـهان این شـگـفـتـی ندید
چــو آن دیـد بــهـرام خــیـره بــمــانــدجــهــان آفــریـن را فــراوان بــخــوانــد
هـمـی گـفـت تــا جــنـگ مـردم بــودمــبــادا کــه مــردی ز مــن گــم بــود
بـرآنـم کـه جـنـگـم کـنون بـا پـریسـتبـریـن تـخـت تـیـره بـبــایـد گـریـسـت
نــیـاطــوس زان روی بــر کــوهــســارهـمــی خــواســت از دادگــر زیـنـهـار
خـراشـیـد مـریم دو رخـسـار خـویـشز تــیـمـار جــفـت جــهـانـدار خــویـش
ســپــه بــود بــرکــوه و هـامــون وراغدل رومـــــیـــــان زو پـــــر از درد و داغ
نـیـاطـوس چــون روی خــسـرو نـدیـدعـمـاری زریـن بــه یـکـســو کـشــیـد
بـمـریـم چـنـین گـفـت کـانـدر نـشـینکـه تـرسـم که شـد شـاه ایران زمین
هـم آنـگـاه خــســرو بــران روی کــوهپـــــدیــــد آمــــد از راه دور از گـــــروه
هـمــه لــشــکــر نـامــور شــاد شــددل مـــــــریـــــــم از درد آزاد شـــــــد
چــوآمـد بــه مـریـم بــگـفـت آنـچ دیـدوزان کــوه خــارا ســر انــدر کــشــیـد
چـنـیـن گـفـت کـای مـاه قـیـصـر نـژادمــــــــــــرا داور دادگـــــــــــــر داد داد
نــه از کــاهـلــی بــدنـه از بــد دلــیکـه در جــنـگ بــد دل کـنـد کـاهـلـی
بــــدان غــــار بــــی راه در مــــانـــدمبـــه دل آفـــریــنـــنـــده را خـــوانـــدم
نــهــان داشــت دارنــده کــارجــهــانبــریـن بــنـده گـشـت آشـکـارا نـهـان
فــریـدون فــرخ نـدیـد ایـن بــه خــوابنـه تــورو نـه سـلـم و نـه افـراسـیـاب
کـه امـروز مـن دیـدم ای ســرکـشـانز پـــیــروزی و شــهــریــاری نــشــان
بـدیشـان بـگـفـت آن کـجـا دیـد شـاهاز آن پــس بــه فـرمـود تــا آن سـپــاه
هـمـه جــنـگ را تــاخــتــن نـوکــنـنـدبــرزم انــدرون یــاد خــســرو کــنــنــد
وزان روی بــــهـــرام شـــد پــــر ز دردپــشـیـمـان شـده زان هـمـه کـارکـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.