ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
هـم آنـگـه ز کـوه انـدر آمـد سـپـاهجـهان شد ز گرد سواران سیاه
وزان روی بــهـرام لـشــکــر بــرانـدبـه روز اندرون روشـنایی نمـاند
همی گفت هرکس که راند سپـاهخـرد بـاید و مـردی و دسـتـگـاه
دلـیـران کــه دیـدنـد خــشــت مـراهمـان پـهلـوانی سـرشـت مـرا
مــرا بــرگــزیــدنــد بــر خــســروانبه خاک افگنم نام نوشین روان
ز لشـکـر بـر شـاه شـد خـیره خـیرکمان را بـزه کرد و یک چوبه تیر
بــزد نـاگـهـان بــر کــمـرگـاه شــاهبـکـژ اندر آویخـت پـیکـان بـه راه
یکی بـنده چـون زخـم پـیکان بـدیدبـیامـد ز دیبـاش بـیرون کـشـید
سـبــک شـهـریـار انـدر آمـد دمـانبـه بـهـرام چـوبـینـه بـد نـشـان
بــزد نـیـزه یـی بــر کـمـربــنـد اویزره بـود نگـسـسـت پـیوند اوی
سـنـان سـر نـیـزه شـد بـه دونـیمدل مـرد بـی راه شـد پـر ز بـیم
چو بشکست نیزه بـر آشفت شاهبـزد تـیغ بـر مـغـفـر کـینه خـواه
سراسر همه تـیغ بـرهم شکستبـدان پـیکر مغفر اندر نشـسـت
همی آفـرین کـرد هرکـس کـه دیدهم آنکـس کـه آواز آهن شـنید
گـرانـمـایـگـان از پـس انـدر شـدنـدچـنان لشـکری را بـهم بـر زدند
خــرامــیـد بــنــدوی نـزدیـک شــاهکه ای تـاج تـو بـرتو راز چرخ ماه
یکی لشکرسـت این چـومور وملخگرفتـه بـیابـان همه ریگ و شخ
نـه والـا بــود خـیـره خـون ریـخـتـننـه این شـاه بـا بـنـده آویخـتـن
هر آنـکـس کـه خـواهد ز مـا زینهاربـه از کشته یا خسته در کارزار
بـدو گفـت خـسـرو کـه هرگـز گناهبـپـیچـید بـرو من نیم کینه خواه
هـمــه پــاک در زیـنــهــار مــنــنــدبـه تـاج انـدرون گـوشـوار مـننـد
بـرآمد هم آنگـه شـب از تـیره کـوهسـپـه بـازگشـتـند هر دو گـروه
چــوآمــد غــوپــاســبــان و جــرسز لشکر نبـد خفتـه بـسیار کس
جـهان جـوی بـندوی ز آنجـا بـرفـتمیان دو لـشـکـر خـرامید تـفـت
ز لــشــکــر نـگــه کــرد کــنـداوریخـوش آواز و گـویـا مـنـا دیگـری
بـفـرمـود تـا بــارگـی بـرنـشـسـتبـه بـیدار کردن میان را بـبـست
چـنـیـن تـا مـیـان دولـشـکـر بـرانـدکـزو تـا بـدشـمن فـراوان نمـاند
خــروشـی بــرآورد کـای بــنـدگـانگـنه کـرده و بـخـت جـوینـدگـان
هـران کــز شــمـا او گــنـهـکــارتــربـه جـنـگ انـدرون نـامـبــردارتـر
بـه یزدانش بـخـشـید شـاه جـهانگناهی کـه کـرد آشـکـار و نهان
بـه تیره شبـان چون بـرآمد خروشنـهـادنـد هرکـس بـه آواز گـوش
هــمــه نــامـــداران بـــهــرامــیــانبـرفتـن بـبـسـتـند یک سر میان
چـو بـرزد سـر از کـوه گـیتـی فـروززمین را بـه ملحم بـیاراست روز
همه دشت بـی مرد و خـرگاه بـودکه بـهرام زان شب نه آگاه بـود
بـدان خـیمـه هـا در نـدیـدنـد کـسجـز از ویژه یـاران بـهـرام و بـس
چـو بـهرام زان لشـکـر آگاه گشـتبـیامد بـران خیمه ها بـرگذشت
بـه یاران چـنین گفـت کـاکنون گریزبــه آیــد ز آرام بــا رســتــخــیـز
شتر خواست از ساروان سه هزارهیو نـان کـفـک افـگـن و نامـدار
ز چـیـزی کـه در گـنـج بــد بـردنـیز گـسـتــردنـیـهـا و از خـوردنـی
ز زریـن و سـیـمـین وز تـخـت عـاجهـمـان یـاره و طـوق زرین وتـاج
همه بـار کردند و خـود بـرنشسـتمیان از پـی بـازگشتن بـبـستپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.