ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو خـورشـید روشـن بـیاراسـت گـاهطــلــایـه بــیــامــد ز نــزدیــک شــاه
بــه پـرده سـرای انـدرون کـس نـدیـدهمـان خـیمـه بـر پـای بـر بـس نـدید
طـلـایه بـیـامـد بـگـفـت ایـن بـه شـاهدل شــاه شــد تــنـگ زان رزمـخــواه
گـزیـن کـرد زان جــنـگـیـان سـه هـزارزره دار و بـــرگــســـتـــوان ور ســوار
بـه نـسـتـود فـرمـود تـا بــرنـشـسـتمـیـان یـلـی تــاخــتــن را بــبــســت
هـمــی رانــد نـســتــود دل پــر ز دردنـــبــــد مـــرد بـــهـــرام روز نـــبــــرد
هـمــان نـیـز بــهـرام بــا لــشــکــرشنــبـــود ایــمــن از راه وز کــشــورش
هـمــی رانـد بــی راه دل پــر ز بــیـمهمـی بـرد بـا خـویشـتـن زر و سـیم
یـلـان سـیـنـه و گـرد ایـزد گـشـسـپز یک سـوی لشکر همی راند اسـپ
بــه بــی راه لـشــکـر هـمـی رانـدنـدسـخـنهای شـاهان همـی خـوانـدند
پــــدیـــد آمـــد از دور یـــک پــــاره دهکـــجـــا ده نـــبـــود از در مـــرد مـــه
هـمــی رانــد بــهـرام پــیـش انـدرونپـشیمان شـده دل پـر از درد و خـون
چو از تشنگی خشک شدشان دهنبــیــامــد بـــه خــان یــکــی پــیــرزن
زبــان را بــه چــربــی بــیـاراســتــنــدوزان پــیـرزن آب و نـان خــواســتــنـد
زن پــیـر گــفــتــار ایـشــان شــنــیــدیـکـی کـهـنـه غـربــیـل پــیـش آوریـد
بـرو بـر بـه گسـتـرده یک پـاره مشـکنـهـاده بــه غـربـیـل بــر نـان کـشـک
یلـان سـینـه بـه رسـم بـه بـهـرام دادنــیــامــد هــمــی در غــم از واژ یــاد
گــرفـــتـــنــد واژ و بـــخـــوردنــد نــاننـــظـــاره بــــدان نـــامـــداران زنـــان
چـو کشکین بـخـوردند می خواستـندزبــانــهــا بــه زمــزم بــیـاراســتــنــد
زن پــیـر گــفــت ار مــیــت آرزوســتمیسـت و یکی نیز کهنه که دوسـت
بــریــدم کــدو را کــه نــوبـــد ســرشیــکــی جــام کــردم نــهــادم بـــرش
بــدو گـفــت بــهـرام چــون مـی بــودازان خــوبـــتــر جــامــهــا کــی بـــود
زن پــــیـــر رفـــت و بــــیـــاورد جـــامازان جــام بـــهــرام شــد شــادکــام
یـکـی جــام پــر بــر کـفــش بــرنـهـادبــدان تــا شــود پــیــرزن نــیـز شــاد
بــدو گــفــت کــای مــام بــا فــرهـیز کــار جــهـان چــیـســتــت آگــهـی
بــدو پــیـرزن گـفـت چــنـدان سـخــنشـنـیدم کـزان گـشـت مـغـزم کـهـن
ز شــهـر آمــد امـروز بــســیـار کــسهمـی جـنگ چـوبـینه گـوینـد و بـس
کـه شـد لـشـکـر او بـه نـزدیـک شـاهسـپـهبـد گریزان بـه شد بـی سـپـاه
بــدو گــفــت بــهــرام کــای پــاک زنمـــرا انـــدریــن داســـتـــانــی بـــزن
کـــه ایــن از خـــرد بـــود بـــهـــرام راوگـــر بــــرگـــزیـــد از هـــوا کــــام را
بـدو پـیـرزن گـفـت کـای شـهـره مـردچــرا دیـو چــشــم تــو را تــیـره کـرد
نـدانـی کـه بــهـرام پــور گـشــســپچـوبــا پـور هـرمـز بـر انـگـیـزد اسـپ
بــــخـــنـــدد بـــرو هـــرک دارد خـــردکــس اورا ز گـردنـکـشــان نـشــمـرد
بــــدو گـــفـــت بــــهـــرام گـــر آرزویچـنین کـرد گو می خـوران در کـدوی
بــریـن گــونـه غــربــیـل بــر نـان جــوهــمــی دار در پـــیــش تـــا جــو درو
بـران هم خـورش یک شب آرام یافتهمی کام دل جـسـت و ناکام یافـت
چـو خـورشـیـد بــرچــرخ بــگـشـاد رازسـپــهـدار جــنـگـی بــزد طـبــل بــاز
بــیــاورد چــنــدانــک بــودش ســپــاهگــرانــمــایــگــان بـــرگــرفــتــنــد راه
بــره بــر یـکــی نــیـســتــان بــود نــوبــــســــی انـــدرو مـــردم نـــی درو
چــــو از دور دیــــدنــــد بـــــهــــرام راچــنـان لـشـکـرگـشـن و خـودکـام را
بــه بــهـرام گـفــتــنـد انـوشــه بــدیز راه نـــیـــســـتــــان چــــرا آمـــدی
که بـی مر سـپـاهست پـیش اندرونهمه جنگ را دست شسته به خون
چــنـیـن گـفـت بــهـرام کـایـدر ســوارنـبــاشــد جــز از لـشــکـر شــهـریـار
فــرود آمــدنــد انــدران نــیــســـتـــانهـمـه جـنـگ را تـنـگ بـسـتـه مـیـان
شـنـیدم کـه چـون مـا ز پـرده سـرایبـــســـی چـــیــدن راه کــردیــم رای
جـــهــانــدار بـــگــزیــد نــســـتـــود راجـهـان جـوی بــی تـار و بــی پـود را
ابــــا ســـه هـــزار از ســـواران مـــردکــــجــــا پــــای دارنـــد روز نـــبــــرد
بـــدان تــا بـــیــایــد پــس مــا دمــانچــو بــیـنـم مــر او را ســرآرم زمــان
هـمـه اســپ را تــنـگـهـا بــرکـشـیـدهمه گرد این بـیشـه لشـکـر کشـید
سـواران سـبـک بــرکـشـیـدنـد تـنـگگـرفـتـند شـمشـیر هندی بـه چـنگ
هـمــه نـیـســتــان آتــش انــدر زدنـدســپــه را یـکــایـک بــهــم بــر زدنــد
نـیـسـتــان سـراسـر شـد افـروخـتــهیـکـی کـشـتــه و دیـگـری سـوخـتـه
چــونــســتــود را دیــد بـــهــرام گــردعــنــان بـــاره تــیــزتــگ را ســپـــرد
ز زیـن بــرگـرفـتــش بــه خــم کـمـنـدبــیـاورد و کـردش هـم آنـگـه بــبــنـد
هـمـی خـواسـت نـسـتـود زو زینـهـارهـمـی گـفـت کـای نـامـور شـهـریـار
چـرا ریخـت خـواهی همی خـون مـنبــبــخـشـای بــر بــخــت و ارون مـن
مـکــش مــر مـرا تــا دوان پــیـش تــوبــــیـــایـــم بــــوم زار درویـــش تــــو
بـدو گـفـت بـهـرام مـن چـون تـو مـردنخـواهم کـه بـاشـد بـه دشـت نـبـرد
نــبـــرم ســـرت را کـــه نــنــگ آیــدمکـه چـون تـو سـواری بـه جـنگ آیدم
چـو یـابــی رهـایـی ز دسـتـم بــپـویز مـن هرچ دیدی بـه خـسـرو بـگـوی
چــو بــشـنـیـد نـســتــود روی زمـیـنبــبــوســیـد و بــســیـار کـرد آفــریـن
وزان بــیـشــه بــهــرام شــد تــابــریابـــا او دلـــیــران فـــرخـــنـــده پـــی
بــبــود و بــرآســود و ز آنـجــا بــرفـتبــه نـزدیـک خـاقـان خـرامـیـد تــفـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.