ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ازیـن سـوی خــسـرو بــران رزمـگـاهبــیـامــد کــه بــهــرام بــد بــا ســپــاه
هـمــه رزمــگــاهـش بــه تــاراج دادســـپـــه را هــمـــه بـــدره و تـــاج داد
یـکــی بــاره تــیـز رو بــرنـشــســتمـیـان را ز بــهـر پــرسـتـش بــبــسـت
بـه پـیش اندر آمـد یکـی خـارسـتـانپـــیــاده بـــبـــود انــدران کــارســتــان
بـه غـلـتـید در پـیش یزدان بـه خـاکهـمــی گــفــت کــای داور داد و پــاک
پــی دشـمـن از بــوم بــرداشــتــیهـمـه کـار ز انـدیـشــه بــگـذاشــتــی
پــرســتــنــده و نــاســزا بـــنــده امبــه فــرمـان و رایـت ســرافــگــنـده ام
وزان جـایـگـه شـد بــه پـرده سـرایبــیــامــد بـــه نــزدیــک او رهــنــمــای
بــفــرمـود تــا پــیـش او شــد دبــیـرنــوشــتــنــد زو نــامــه یـی بــرحــریـر
ز چــیـزی کـه رفــت انـدران رزمـگـاهبـه قـیصـر نـوشـت انـدران نـامـه شـاه
نـخــســت آفــریـن کــرد بــر دادگــرکــزو دیــد مــردی و بـــخـــت و هــنــر
دگــر گــفــت کــز کــردگــار جــهــانهــمــه نــیـکــوی دیــدم انــدر نــهــان
بــه آذرگـشـسـپ آمـدم بــا سـپــاهدوان پــیــش بــازآمــدم کــیـنــه خــواه
بـدان گـونه تـنگ اندر آمـد بـه جـنگکـه بــر مـن بــبــد کــار پــیـکـار تــنـگ
چـو یـزدان پــاکـش نـبــد دسـتـگـیـربــــمـــرد آن دم آتـــش و دار و گـــیـــر
چـوبـیچـاره تـر گشت و لشکر نماندگـریـزان بــه شـبــگـیـر ز آنـجــا بــرانـد
هـمـه لـشـکـرش را بـهـم بــر زدیـمبــه لـشــکــر گـهـش آتــش انـدرزدیـم
بـــه فـــرمـــان یـــزدان پـــیـــروزگـــربــــبــــنــــدم بــــرو نــــیــــز راه گــــذر
نــهـادنــد بــرنــامــه بــر مــهـرشــاهفــرســتـــادگــان بـــر گــرفــتـــنــد راه
فــرســتــاده بــا نــامــه شــهــریــاربـــشـــد تـــا بـــر قـــیــصـــر نــامـــدار
چـو آن نامه بـرخـواند قیصـر ز تـخـتفـــرود آمـــد آن مــرد بـــیــداربـــخـــت
بـه یزدان چـنین گفـت کای رهنمایهـمــیـشــه تــوی جــاودانــه بــجــای
تــو پــیـروز کــردی مــر آن بــنــده راکــشـــنــده تـــوی مــرد افـــگــنــده را
فـــراوان بـــه درویـــش دیـــنـــار دادهــمــان خــوردنــیـهــای بــســیـار داد
مـر آن نـامـه را نـیـز پـاسـخ نـوشـتبــسـان درخــتــی بــه بــاغ بــهـشـت
ســرنــامــه کــرد از جــهــانــدار یـادخـــــداونــــد پـــــیــــروزی و فــــرو داد
خـــداونـــد مـــاه و خـــداونـــد هــورخـــداونـــت پـــیــل و خـــداونــد مـــور
بـزرگـی و نـیک اخـتـری زو شـنـاسوزو دار تــا زنــده بـــاشــی ســپـــاس
جـز از داد و خـوبـی مـکـن در جـهانچـــه در آشــکــار و چــه انــدر نــهــان
یـکــی تــاج کــز قــیـصــران یــادگــارهـمـی داشـتـی تــا کـی آیـد بــه کـار
همـان خـسـروی طـوق بـا گـوشـوارصــدوشــســت تـــا جـــامــه زرنــگــار
دگــر ســی شــتــر بــار دیـنـار بــودهــمــان در و یــاقــوت بـــســیــار بــود
صــلـیـبــی فــرســتــاد گـوهـر نـگـاریــکــی تــخــت پــرگــوهــر شــاهــوار
یـکـی سـبـز خـفـتـان بـه زر بــافـتـهبـــســی شــوشــه زر بـــرو تـــافــتــه
ازان فــیـلــســوفــان رومــی چــهـاربـــرفـــتـــنــد بـــا هــدیــه وبـــا نــثـــار
چـو زان کـارها شـد بـه شـاه آگهیز قــیــصــر شـــدش کــاربـــا فــرهــی
پــذیـره فــرســتــاد خــســرو ســوارگـــرانـــمـــایـــگـــان گـــرامـــی هـــزار
بـزرگـان بـه نـزدیـک خـسـرو شـدنـدهــمــه پــاک بــا هــدیـه نــو شــدنــد
چـو خـسـرو نگه کرد و نامه بـخـواندازان خـواسـتـه در شـگـفـتـی بــمـانـد
بــه دسـتـور فـرمـود پــس شـهـریـارکـــه آن جـــامــه روم گـــوهــر نــگـــار
نــه آیـیــن پــرمــایــه دهــقــان بــودکــجـــا جـــامــه جــاثـــلــیــقــان بـــود
چــو بــر جــامــه مــا چــلــیـپــا بــودنــشــســت انــدر آیـیــن تــرســا بــود
وگــر خــود نــپــوشــم بــیـازارد اویهــمـــانــا دگـــرگـــونــه پـــنــدارد اوی
وگــر پــوشــم ایـن نـامـداران هـمـهبـــگــویــنــد کــایــن شـــهــریــار رمــه
مگـر کـز پـی چـیز تـرسـا شـدسـتکــه انـدر مـیـان چــلــیـپــا شــدســت
بـه خسرو چنین گفت پـس رهنمایکه دین نیست شاها به پوشش بپای
تــو بــردیـن زر دشــت پــیـغـمـبــریاگــر چــنــد پـــیــوســتـــه قــیــصــری
بــپــوشـیـد پــس جــامـه شــهـریـاربـــیــاویــخـــت آن تـــاج گــوهــرنــگــار
بـــرفـــتـــنـــد رومـــی و ایــرانــیــانز هـــر گـــونـــه مـــردم انـــدر مـــیــان
کسی کش خرد بود چون جامه دیدبــدانــســت کــور ای قــیـصــر گــزیــد
دگـر گـفـت کـایـن شـهـریـار جــهـانهـمـانـا کــه تــرســا شــد انـدر نـهـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.