ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــخــراد بــرزیـن بــفــرمــود شــاهکه رو عرض گه ساز ودیوان بـخواه
همـه لـشـکـر رومـیان عـرض کـنهر آنکـس کـه هسـتـند نوگر کهن
درمـشــان بــده رومـیـان را زگـنـجبــدادن نــبــایـد کــه بــیـنـنـد رنــج
کسی کو بـه خـلعت سـزاوار بـودکــجــا روز جــنــگ از در کــار بـــود
بــفـرمـود تــا خــلـعـت آراسـتــنـدز در اسـپ پـرمـایگـان خـواسـتـنـد
نــیـاطــوس را داد چــنــدان گــهـرچـه اسـپ و پـرسـتـار و زرین کـمر
کـز انـدازه هـدیـه بــرتـر گـذاشـتسـرش را ز پـر مایگان بـرفـراشـت
هر آن شـهرکـز روم بـسـتـد قـبـادچـه هرمـز چـه کـسـری فـرخ نـژاد
نـیاطـوس را داد و بـنـوشـت عـهدبـران جـام حـنـظـل پـراگـنـد شـهد
بـرفـتـنـد پـس رومـیان سـوی رومبــــدان مـــرز آبــــاد و آبــــاد بـــوم
دگر هفتـه بـرداشـت بـا ده سـوارکــه بــودنــد بــیـنــا دل و نــامــدار
ز لشـکـر گه آمد بـه آذرگشـسـپبه گنبـد نگه کرد و بگذاشت اسپ
پـیـاده هـمـی رفـت و دیده پـر آببـه زردی دو رخـساره چـون آفتـاب
چـو از دربـه نـزدیـک آتـش رسـیـدشــد از آب دیـده رخــش نــاپــدیـد
دو هفتـه همی خـواند استـا وزندهـمـی گـشــت بــر گـرد آذر نـژنـد
بــهـشــتــم بــیـامـد ز آتــشـکـدهچــو نــزدیـک شــد روزگــار ســده
بـه آتـش بـداد آنـچ پـذیـرفـتـه بـودسخـن هرچ پـیش ردان گفتـه بـود
ز زریـن و ســیـمـیـن گــوهـرنـگــارز دیــنـــار وز گـــوهـــر شـــاهـــوار
بــه درویـش بــخـشـیـد گـنـج درمنـمـانـد انـدران بـوم و بــرکـس دژم
وزان جـایـگـه شـد بـا نـدیو شـهـرکـه بــردارد از روز شــادیـش بــهـر
کـجـا کشـور شـورسـتـان بـود مرزکـســی خــاک او رانـدانـســت ارز
به ایوان که نوشین روان کرده بودبــسـی روزگـار انـدر آن بــرده بـود
گـرانـمـایـه کـاخـی بــیـاراسـتــنـدهمـان تـخـت زرین بـه پـیراسـتـنـد
بـیامد بـه تـخـت پـدر بـرنشـسـتجــهـانـدار پــیـروز یـزدان پــرســت
بــفـرمـود تـا پـیـش او شـد دبــیـرهــمــان راهــبــر مــوبــد تــیـزویــر
نـوشــتــنــد مــنــشــور ایـرانـیـانبــرســم بــزرگــان و فــرخ مــهــان
بــدان کـار بــنـدوی بــد کـدخـدایجــهـانـدیـده و راد و فـرخـنـده رای
خراسان سراسر بـه گستـهم دادبــفــرمـود تــا نـو کـنـد رســم وداد
بــهـرکـار دسـتــور بــد بــر ز مـهـردبـیـری جـهـانـدیـده و خـوب چـهـر
چـو بـر کام او گشت گردنده چـرخبــبــخـشـیـد داراب گـرد و صـطـرخ
بـه مـنـشـور بــرمـهـر زریـن نـهـادیــکــی درکــف رام بــرزیـن نــهــاد
بــفــرمــود تــا نــزد شــاپــور بــردپـرسـتـنـده و خـلـعـت او را سـپـرد
دگـر مـهـر خـسـرو سـوی انـدیـانبــفــرمــود بــردن بــرســم کــیـان
دگــر کــشــوری را بـــگــردوی دادبــران نـامــه بــر مـهـر زریـن نـهـاد
بـبـالـوی داد آن زمـان شـهـر چـاچفـرسـتـاد مـنـشـور بـا تـخـت عـاج
کــلـیـد در گــنـجــهـا بــر شــمـردسـراسـر بــپــور تــخــواره سـپــرد
بـفـرمـود تـا هـر کـه مـهـتـر بـدنـدبــه فـرمـان خــراد بــرزیـن شـدنـد
بــه گــیـتــی رونــده بــود کــام اوبــه مــنـشــورهـا بــر بــود نــام او
ز لشـکـر هر آنکس که هنگام کـاربــمــانــدنـد بــا نــامــور شــهـریـار
همی خـلعت خـسـروی دادشـانبـه شاهی بـه مرزی فرستادشان
هـمـی گـشـت گـویـا مـنـادیگـریخــوش آواز و بــیـدار دل مـهـتــری
کـه ای زیـردسـتــان شـاه جـهـانمــخــوانـیـد جــز آفــریـن در نـهـان
مـجــویـیـد کـیـن و مـریـزیـد خــونمـبــاشـیـد بــر کـار بــد رهـنـمـون
گـر از زیـردسـتـان بــنـالـد کـسـیگـر از لـشـکـری رنـج یابـد بـسـی
نـیـابــد سـتــمـگـاره جـز دار جـایهمـان رنـج و آتـش بـدیگـر سـرای
همـه پـادشـاهند بـرگـنـج خـویشکسی راکه گرد آمد از رنج خویش
خـوریـد و دهـیـد آنـک داریـد چــیـزهمان کـز شـماهسـت درویش نیز
چــو بــایـد خـورش بــامـداد پــگـاهسـه من می بـیابـد ز گنجـور شاه
بـه پـیمـان کـه خـواند بـران آفـرینکـه کــوشــد کـه آبــاد دارد زمـیـن
گر ایدون که زین سان بـود پـادشابـــه از دانــشــومــنــد نــاپــارســاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.