ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
کـنـون داســتــانـهـای دیـریـنـه گـویسـخـنـهـای بـهـرام چـوبـیـنـه گـوی
که چـون او سوی شهر تـرکان رسیدبــه نــزد دلــیـر و بــزرگــان رســیــد
ز گـــــردان بـــــیــــدار دل ده هــــزارپــذیـره شــدنــدش گــزیــده ســوار
پــســر بــا بــرادرش پــیـش انــدرونابــا هـر یـکــی مــوبــدی رهـنـمـون
چــو آمــد بــر تــخــت خــاقــان فــرازبــرو آفــریــن کــرد و بــردش نــمــاز
چـو خـاقـان ورا دیـد بــرپـای جـسـتبـبـوسید و بـسـتـرد رویش بـدسـت
بــپــرســیـد بــســیـارش از رنــج راهز کــار و ز پــیــکــار شــاه و ســپــاه
هم ایزد گـشـسـپ و یلـان سـینه رابـــپـــرســیــد و خــراد بـــرزیــنــه را
چـو بـهرام بـرتـخت سیمین نشستگرفت آن زمان دست خاقان بدست
بــدو گـفــت کــای مـهـتــر بــافــریـنسـپــهـدار تــرکـان و ســالـار چــیـن
تــو دانــی کــه از شــهـریـار جــهـاننـبــاشـد کـسـی ایـمـن انـدر نـهـان
بــر آســایــد از گــنــج و بــگــزایـدشتــن آســان کــنـد رنــج بــفــزایـدش
گــر ایــدون کــه انــدر پـــذیــری مــرابــهـرنـیـک و بــد دسـت گـیـری مـرا
بـــدیــن مـــرز بـــی یـــار یـــار تـــوامبــهـر نـیـک و بــد غـمـگـســار تــوام
وگـــر هــیــچ رنـــج آیــدت بـــگـــذرمزمـیـن را سـراسـر بــپـی بــسـپـرم
گر ایدون که بـاشی تـو همداسـتـاناز ایـدر شـوم تــا بــه هـنـدوسـتــان
بــدو گـفـت خـاقـان کـه ای سـرفـرازبــدیــن روز هــرگــز مــبــادت نــیــاز
بـدارم تـو را هـمـچـو پـیـونـد خـویـشچـه پــیـونـد بــرتـر ز فـرزنـد خـویـش
هـمــه بــوم بــا مــن بــدیـن یـاورنــداگــر کــهـتــرانــنــد اگــر مــهـتــرنــد
تــو را بــر ســران ســرفــرازی دهــمهـم از مـهـتــران بــی نـیـازی دهـم
بـدین نـیز بـهرام سـوگـنـد خـواسـتزیـان بـود بـر جـان او بـنـد خـواسـت
بــدو گـفـت خـاقـان بـه بــرتـر خـدایکـه هسـت او مـرا و تـو را رهنـمـای
کـــه تـــا زنـــده ام ویــژه یـــار تـــوامبــهـر نـیـک و بــد غـمـگـســار تــوام
ازان پــس دو ایــوان بــیــاراســتــنــدزهر گـونه یی جـامـه ها خـواسـتـند
پــرسـتــنـده و پــوشـش و خـوردنـیز چـیـزی کـه بـایسـت گـسـتـردنـی
ز سـیـمـیـن و زریـن کـه آیـد بــه کـارز دیـــنـــار وز گـــوهـــر شــــاهـــوار
فـرســتــاد خــاقـان بــه نـزدیـک اویدرخـشـنـده شـد جـان تــاریـک اوی
بـه چوگان و مجلس بـه دشت شکارنـرفـتـی مـگـر کـو بـدی غـمـگـسـار
بــریـن گـونـه بــر بــود خـاقـان چـیـنهـمــی خــوانــد بــهــرام را آفــریـن
یــکـــی نـــامـــبـــردار بـــد یـــار اویبـــرزم انـــدرون دســـت بـــردار اوی
ازو مــه بــه گــوهـر مــقــاتــوره نــامکـه خــاقـان ازو یـافـتــی نـام و کـام
بـه شـبـگـیـر نـزدیـک خـاقـان شـدیدولـب را بـه انگـشـت خـود بـر زدی
بــران سـان کـه کـهـتــر کـنـد آفـریـنبـــران نــامــبـــردار ســالــار چــیــن
هــم آنــگـــه زدیــنـــار بـــردی هــزارز گـــنـــج جـــهــانــدیــده نـــامـــدار
هـمــی دیـد بــهـرام یـک چــنــدگــاهبـه خـاقـان هـمـی کـرد خـیره نـگـاه
بــخــنـدیـد یـک روز گـفـت ای بــلـنـدتــوی بــر مـهـان جــهـان ارجــمــنـد
بـــهــر بـــامــدادی بــهــنــگــام بـــارچــنـیـن مــرد دیـنــار خــواهـد هـزار
بـبـخـشـش گـرین بـیسـتـگـانی بـودهــمـــه بـــهـــر او زرکـــانـــی بـــود
بــدو گــفــت خــاقــان کــه آیـیـن مـاچــنـیـن اســت و افــروزش دیـن مـا
که از ما هر آنکس که جنگی ترستبـه هنگام سخـتـی درنگی تـرسـت
چــو خــواهـد فــزونــی نــداریـم بــازز مــــردان رزم آور جــــنـــگ ســــاز
فــزونـی مـر او راســت بــرمـا کـنـونبــدیـنـار خــوانـیـم بــر وی فــســون
چــو زو بــازگـیـرم بــجــوشـد سـپــاهز لـشــکـر شـود روز روشـن ســیـاه
جـهانـجـوی گـفـت ای سـر انـجـمـنتـو کـردی و را خـیـره بـر خـویشـتـن
چـو بــاشـد جــهـانـدار بــیـدار و گـردعـنـان را بــه کـهـتـر نـبــایـد سـپـرد
اگـــر زو رهـــانـــم تـــو را شـــایــدتوگــــــر ویـــــژه آزرم او بــــــایـــــدت
بـدو گفت خاقان که فرمان تـو راستبـدیـن آرزو رای و پـیـمـان تـو راسـت
مـــرا گـــر تـــوانــی رهــانــیــد ازویسـرآورده بـاشـی همه گفت و گوی
بــدو گـفـت بـهـرام کـه اکـنـون پـگـاهچــو آیــد مــقــاتـــوره دیــنــار خــواه
مخـند و بـر و هیچ مگـشـای چـشـممده پاسخ و گر دهی جز بـه خشم
گـذشــت آن شــب و بــامـداد پــگـاهبــیـامــد مــقــاتــوره نــزدیـک شــاه
جــهـانــدار خــاقــان بــدو نــنــگــریـدنـه گـفـتـار آن تـرک جـنـگـی شـنید
ز خــاقـان مـقـاتــوره آمـد بــخــشــمیکایک بـرآشـفـت و بـگشـاد چـشـم
بــخـاقـان چــیـن گـفـت کـای نـامـدارچـرا گـشـتـم امـروز پـیـش تـو خـوار
هـمــانـا کــه ایـن مـهـتــر پــارســیکــه آمــد بــدیـن مـرز بــا یـار ســی
بــکـوشـد هـمـی تـا بــپـیـچـی ز دادســپــاه تــو را داد خــواهــد بـــبـــاد
بــدو گـفـت بـهـرام کـه ای جـنـگـویچـرا تـیزگشـتـی بـدین گفـت وگوی
چــو خــاقـان بــرد راه و فــرمـان مـنخــرد را نــپــیــچــد ز پــیـمــان مــن
نــمــانــم کــه آیـی تــو هـر بــامــدادتـن آسـان دهـی گـنـج او را بـه بـاد
بـران نه که هستی تـو سیصد سواربـه رزم انـدرون شـیـرجـویی شـکـار
نــیــرزد کـــه هــر بـــامــداد پـــگـــاهبــه خــروار دیـنـار خــواهـی ز شــاه
مــقــاتــوره بــشــنـیـد گــفــتــار اویســرش گـشـت پــرکـیـن ز آزار اوی
بـخـشـم و بـه تـنـدی بـیـازیـد چـنـگز تـــرکــش بـــرآورد تـــیــر خــدنــگ
بـه بـهرام گـفـت این نشـان منسـتبــرزم انـدرون تــرجــمــان مـنـســت
چــو فــردا بــیــایـی بــدیــن بــارگــاههــمــی دار پــیــکــان مــا را نــگــاه
چـو بـشـنـید بـهـرام شـد تـیز چـنـگیـکـی تــیـر پــولـاد پــیـکـان خـدنـگ
بــدو داد و گــفــتــا کــه ایـن یـادگــاربــدار و بــبــیـن تـا کـی آیـد بــه کـار
مـقـاتــوره از پــیـش خــاقـان بــرفـتبـیامـد سـوی خـرگـه خـویش تـفـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.