ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــوشــب دامـن تــیـره انـدر کـشــیـدســپــیــده ز کــوه ســیـه بــر دمــیــد
مـقـاتــوره پــوشـیـد خــفـتــان جــنـگبــیـامـد یـکـی تـیـغ تــوری بــه چـنـگ
چـو بـهـرام بـشـنـیـد بـالـای خـواسـتیکی جـوشـم خـسـرو آرای خـواسـت
گــزیـدنـد جــایـی کــه هـرگــز پــلـنـگبــران شــخ بــی آب نــنــهـاد چــنــگ
چو خاقان شنید این سخن برنشستبــرفـتــنـد تــرکـان خــســرو پــرســت
بـــدان کـــارتـــازیــن دو شـــیــردمــانکــرا پـــیــشـــتـــر خـــواه آمــد زمــان
مـقـاتـوره چـون شـد بـه دشـت نـبــردز هــامــون بـــه ابـــر انــدر آورد گـــرد
بــــه بـــهـــرام گـــردنـــکـــش آواز دادکـه اکــنـون ز مـردی چــه داری بــیـاد
تـو تـازی بـدین جـنـگ بـر پـیشـدسـتوگـر شـیـر دل تــرک خـاقـان پــرسـت
بــدو گـفـت بــهـرام پــیـشـی تــو کـنکـجـا پـی تـو افـگـنده ای این سـخـن
مــقـــاتـــوره کـــرد از جـــهــانــدار یــاددو زاغ کـــمـــان را بـــه زه بـــرنـــهــاد
زه و تــیـر بــگـرفـت شــادان بــدســتچو شد غرق پیکانش بگشاد شست
بـــزد بـــر کـــمـــربـــنــد مـــرد ســـوارنـــســــفـــت آهـــن از آهـــن آبــــدار
زمــانــی هــمــی بـــود بـــهــرام دیــرکــه تــاشــد مـقــاتــوره از رزم ســیـر
مـقـاتــوره پــنـداشــت کـو شـد تــبــاهخــروشـیـد و بــرگـشــت زان رزمـگـاه
بــدو گـفـت بــرهـام کـای جــنـگـجـوینـکـشـتـی مـرا سـوی خـرگـه مـپـوی
تـو گفتـی سـخـن بـاش و پـاسخ شنواگــر بـــشــنــوی زنــده مــانــی بـــرو
نــگــه کــر جــوشــن گــذاری خــدنـگکـه آهن شـدی پـیش او نرم و سـنگ
بــــزد بــــر مــــیـــان ســــوار دلــــیـــرسـپــهـبــد شـد از رزم و دیـنـار سـیـر
مـقـاتـوره چـون جـنـگ را بـرنـشـسـتبــرادر دو پـایـش بــزیـن بــر بــبـسـت
بــــروی انـــدر آمـــد دو دیـــده پــــرآبهمان زین تـوری شـدش جـای خـواب
بـه خـاقان چـنین گفـت کای کامجـویهـمـی گـورکـن خـواهـد آن نـامـجـوی
بــدو گـفـت خـاقـان کـه بـهـتـر بــبـیـنکـجـا زنده خـفـتـسـت بـر پـشـت زین
بــدو گــفــت بــهـرام کــای بــرمــنـشهـم اکـنـون بـه خـاک انـدر آیـد تـنـش
تــن دشـمـن تــو چـنـیـن خـفـتـه بــادکـه او خــفـت بــر اســپ تــوری نـژاد
ســواری فــرســتـــاد خــاقــان دلــیــربـــه نــزدیــک آن نــامــبـــردار شـــیــر
ورا بــســتــه و کـشـتــه دیـدنـد خــواربـــــر آســـــوده از گــــردش روزگـــــار
بــخــنــدیـد خــاقــان بــه دل در نـهـانشــگـفـت آمـدش زان ســوار جــهـان
پــر انـدیـشــه بــد تــا بــایـوان رســیـدکـلـاهـش ز شـادی بـه کـیوان رسـیـد
سلیح و درم خـواسـت و اسـپ ورهیهمان تـاج و هم تـخـت شـاهنشـهی
ز دیـــنــــار وز گــــوهــــر شــــاهــــوارز هـــرگــــونـــه یـــی آلـــت کــــار زار
فــرســتــاده از پــیـش خــاقـان بــبــردبــه گـنـج ور بــهـرام جـنـگـی سـپــردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.