ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 20:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو پـیـدا شـد ازآسـمـان گـرد مـاهشـب تـیره بـفـشـاند گـرد سـیاه
پـراکنده گشـتـند و مسـتـان شدندوز آنجای هرکس بـه ایوان شدند
چـو پــیـداشـد آن فـرخـورشـیـد زردبــه پــیـچــیـد زلـف شــب لـاژورد
قــژ آگــنــد پــوشــیـد بــهـرام گــردگرامی تـنش را بـه یزدان سـپـرد
کمند و کمان بـرد و شش چوبه تیریکـی نـیزه دو شـاخ نـخـچـیـرگـیر
چــوآمــد بــه نــزدیــک آن بــرزکــوهبـــفــرمــود تـــا بـــازگــردد گــروه
بـران شـیـر کـپـی چـو نـزدیک شـدتـو گـفـتـی بـرو کـوه تـاریک شـد
مـیـان انـدارن کـوه خــارا بــبــسـتبـخـم کـمـند از بـر زین نشـسـت
کــمــان را بــمـالــیـد وبــر زه نـهـادز یـزدان نـیـکـی دهـش کـرد بــاد
چــو بــر اژدهـا بــرشـدی مـوی تــرنـبــودی بــرو تــیـر کــس کــارگـر
شد آن شیر کپی بـه چشمه درونبه غلتید و بـرخاست و آمد بـرون
بـغـرید و بـر زد بـران سـنگ دسـتهمی آتـش از کوه خارا بـجـست
کــمــان را بــمــالــیـد بــهـرام گــردبـه تـیـر از هـوا روشـنـایـی بـبـرد
خـدنـگـی بــیـنـداخـت شـیـر دلـیـربـرشیر کپـی شـد از جـنگ سـیر
دگــر تــیــر بــهــرام زد بــر ســرشفرو ریخـت چـون آب خون ازبـرش
سـیوم تـیر و چـارم بـزد بـر دهانشکه بردوخت برهم دهان و زبانش
بـه پـنـجـم بـزد تـیـر بـر چـنـگ اویهـمـی دید نـیروی و آهـنـگ اوی
بـهشـتـم مـیانش گـشـاد از کـمـندبـجـسـت از بـر کـوهـسـار بـلـنـد
بـــزد نــیــزه یــی بـــر مـــیــان ددهکه شد سنگ خـارا بـه خون آژده
وزان پـس بـشـمـشـیـر یـازیـد مـردتــن اژدهــا را بـــه دونــیــم کــرد
سـر از تـن جـدا کند و بـفگند خـوارازان پـس فـرود آمـد از کـوهـسـار
ازان بـیشه خـاقان و خـاتـون بـرفتدمـان و دنـان تــا بــرکــوه تــفــت
خــروشـی بــرآمـد ز گـردان چــیـنکــز آواز گــفــت بـــلــرزد زمــیــن
بــه بــهـرام بــرآفــریـن خــوانــدنــدبـسـی گـوهر و زر بـرافـشـانـدند
چو خاتون بـشد دست او بـوس دادبـــرفـــتـــنــد گــردان فـــرخ نــژاد
هـمـه هـم زبــان آفـریـن خـوانـدنـدورا شـاه ایـران زمـیـن خــوانـدنـد
گـرفـتـش سـپـهـدار چـیـن در کـنـاروزان پـس ورا خـوانـدی شـهـریـار
چـو خـاقـان چـینی بـه ایوان رسـیدفـرسـتـاده یی مـهـربـان بـرگـزیـد
فــرســتــاد ده بــدره گـنـجــی درمهمن به دره و بـرده از بیش و کم
کـه رو پـیش بـهرام جـنگـی بـگـویکـه نـزدیـک مـا یـافـتــی آب روی
پــس پــرده مـا یـکـی دخـتــرسـتکه بـر تـارک اخـتـران افسـرسـت
کـنـون گـر بـخـواهی ز مـن دخـتـرمسـپـارم بــتـو لـشـکـر و کـشـورم
بــدو گـفـت بــهـرام کـاری رواسـتجـهاندار بـر بـندگان پـادشـاسـت
بــه بــهـرام داد آن زمـان دخـتــرشبـه فرمان او شـد همه کشـورش
بــفـرمـود تــا پــیـش او شـد دبــیـرنـوشـتـنـد مـنـشـور نـو بـر حـریـر
بدو گفت هرکس کز ایران سرستبـبـخشش نگر تا کرا در خورست
بـر آیـیـن چـیـن خـلـعـت آراسـتـنـدفـراوان کـلـاه و کـمـر خـواسـتـنـد
جــزاز داد و خـورد شـکـارش نـبــودغـــم گــردش روزگــارش نــبـــود
بــزرگـان چــیـنـی و گـردنـکــشــانز بــهـرام یـل داشـتـنـدی نـشـان
همه چـین همی گفت ما بـنده ایمز بــهـر تـو انـدر جـهـان زنـده ایـم
همی خـورد بـهرام و بـخـشید چـیزبــرو بــر بــسـی آفـریـن بـود نـیـزپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.