ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنـین تـا خـبـرهـا بـه ایران رسـیـدبـــر پـــادشـــاه دلـــیــران رســـیـــد
کـه بــهـرام را پــادشـاهـی و گـنـجازان تــو بــیـش اســت نـابــرده رنـج
پــراز درد و غـم شـد ز تــیـمـار اویدلـش گـشـت پــیـچـان ز کـردار اوی
هـمــی رای زد بــا بــزرگــان بــهـمبـسی گفت و انداخت از بـیش و کم
شـب تــیـره فـرمـود تــا شـد دبــیـرســرخــامــه را کــرد پــیــکــان تــیــر
بـه خـاقـان چـینی یکـی نامـه کـردتـو گفتـی که از خنجـرش خـامه کرد
نـخــســت آفـریـن کـرد بــر کـردگـارتـــــوانــــا و دانــــا و بـــــه روزگـــــار
بـــرازنــده هــور و کـــیــوان و مـــاهنــشــانـنــده شــاه بــر پــیـش گــاه
گــزایــنــده هــرکــه جــویــد بـــدیفـــــزایـــــنـــــده دانـــــش ایـــــزدی
ز نـــادانــی و دانـــش وراســـتـــیز کــمــی و کــژی و از کــاســـتـــی
بـیابـی چو گویی که یزدان یکیستورا یـار وهـمــتــا و انــبــاز نــیـســت
بـیابـد هر آنکس که نیکی بـجـستمبـاد آنک او دسـت بـد را بـشـسـت
یـکـی بـنـده بـد شـاه را نـاسـپـاسنه مهتـر شـناس و نه یزدان شـناس
یـکـی خـرد و بـیکـار و بـی نـام بـودپـدر بـر کـشـیـدش کـه هـنـگـام بـود
نـهـان نـیـسـت کـردار او در جــهـانمـــیــان کـــهــان و مـــیــان مـــهــان
کـس او را نپـذیرفـت کش مایه بـودوگــر در خــرد بــرتــریــن پــایــه بــود
بـــنــزد تــو آمــد بـــپـــذرفــتــیــشچـو پـر مـایگـان دسـت بـگـرفـتـیـش
کـس این راه بـرگـیـرد از راسـتـان ؟نـیـم مـن بــدیـن کـار هـم داسـتــان
چــو ایـن نــامــه آرنــد نــزدیـک تــوپــر انــدیـشــه کــن رای تــاریـک تــو
گـر آن بــنـده را پــای کـرده بــبــنـدفـرسـتــی بــر مـا شـوی سـودمـنـد
وگـر نـه فـرســتــم ز ایـران ســپــاهبــه تــوران کـنـم روز روشـن ســیـاه
چـوآن نـامـه نـزدیک خـاقـان رسـیـدبـران گـونـه گـفـتـار خـسـرو شـنـیـد
فــرســتــاده را گـفــت فــردا پــگـاهچــو آیـی بــدر پــاســخ نـامـه خــواه
فـرســتــاده آمـد دلـی پــر شـتــابنـبـد زان سـپـس جـای آرام و خـواب
همی بـود تـا شمع رخـشـان بـدیدبــه درگــاه خــاقــان چــیـنــی دویــد
بــیـاورد خــاقــان هـم آنـگــه دبــیـرابـا خـامـه و مـشـک و چـینـی حـریر
بــه پــاسـخ نـوشـت آفـریـن نـهـانز مــن بــنــده بــر کــردگــار جــهــان
دگـر گـفـت کـان نـامـه بــرخــوانـدمفــرســتــاده را پــیـش بــنـشــانــدم
تـوبــا بــنـدگـان زیـن سـان سـخـننـــزیــبـــد از آن خـــانـــدان کـــهـــن
کـه مـه را نـدارنـد یـکـســر بــه مـهنـه کـه را شـنـاسـنـد بــر جــای کـه
همه چین و توران سراسر مراستبـه هـیـتـال بـر نـیـز فـرمـان رواسـت
نـیـم تـا بــدم مـرد پــیـمـان شـکـنتـو بــا مـن چـنـیـن داسـتـانـهـا مـزن
چـو من دست بـهرام گیرم بـدستوزان پس به مهر اندرم آرم شکست
نـــخـــوانـــد مـــرا داور از آب پــــاکجـز ار پــاک ایـزد مـرا نـیـسـت بــاک
تــو را گــر بـــزرگــی بــیــفــزایــدیخـرد بــیـشـتــر زیـن بــدی شـایـدی
بـران نـامـه بـر مـهر بـنـهاد و گـفـتکـه بـا بـاد بـایـد کـه بـاشـیـد جـفـت
فـرســتــاده آمـد بــه نـزدیـک شـاهبــیـک مــاه کــهـتــر بــه پــیـمـود راه
چـو بـرخـوانـد آن نـامـه را شـهـریـاربــپــیـچـیـد و تـرسـان شـد از روزگـار
فـرســتــاد و ایـرانـیـان را بــخــوانـدسـخـنـهـای خـاقـان سـراسـر بـرانـد
همـان نـامـه بـنمـود و بـرخـوانـدنـدبــزرگــان بــه انــدیـشــه درمــانـدنـد
چــنـیـن یـافـت پــاسـخ ز ایـرانـیـانکـــه ای فـــرو آورنــد و تـــاج کــیــان
چـنـین کـارهـا بـر دل آسـان مـگـیـریـکــی رای زن بــا خــردمــنــد پــیــر
بـه نـامـه چـنـیـن کـار آسـان مـکـنمـکـن تـیـره ایـن فـر و شـمـع کـهـن
گـزین کـن از ایـران یـکـی مـرد پـیـرخــردمــنــد و زیــبــا و گــرد و دبــیــر
کـز ایـدر بــه نـزدیـک خــاقـان شـودســخــن گــویــد و راه او بـــشــنــود
بــگـویـد کـه بــهـرام روز نـخــســتکه بـود و پس از پهلوانی چه جست
هـمـی تــا کـار او گـشــت راســتخـداوند را زان سپـس بـنده خواست
چــو نـیـکـو گـردد بــه یـک مـاه کـارتــمــامــی بــســالــی بـــرد روزگــار
چــو بــهــرام دامــاد خــاقــان بـــودازو بـــد ســـرودن نـــه آســـان بـــود
بـه خوبـی سخن گفت بـاید بـسینـهـانـی نــبــایـد کــه دانـد کــســیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.