ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ازان پـس چـو بـشـنید بـهرام گردکز ایران بـه خـاقان کسـی نامه بـرد
بـیامـد دمـان پـیش خـاقـان چـینبــدو گـفـت کـای مـهـتـر بـه آفـریـن
شـنـیـدم کـه آن ریـمـن بــد هـنـرهـمـی نـامـه ســازد یـک انـدر دگـر
سـپـاهـی دلـاور ز چـیـن بـرگـزینبــدان تــا تــو را گــردد ایـران زمـیـن
بـگـیرم بـه شـمـشـیر ایران و رومتـو راشـاه خـوانـم بــران مـرز و بــوم
بـنـام تـو بـر پـاسـبـانان بـه شـببــه ایـران و تــوران گــشــایـنـد لـب
بــبــرم ســر خــســرو بــی هـنـرکـه مـه پـای بـادا ازیـشـان مـه سـر
چـون من کـهتـری را بـبـندم میانز بــن بــرکـنـم تــخـم سـاسـانـیـان
چو بـشنید خاقان پر اندیشه شدورا در دل اندیشه چـون بـیشه شـد
بـخواند آنکس ان را که بـودند پـیرســخــنـگــوی و دانـنــده و یـادگــیـر
بـدیشـان بـگفـت آنچ بـهرام گفتهـمـه رازهـا بــرگـشــاد از نـهـفــت
چـنـین یافـت پـاسـخ ز فـرزانـگـانز خــویـشـان نـزدیـک و بــیـگـانـگـان
که این کارخـوارسـت و دشـوارنیزکـه بـر تـخـم سـاسـان پـرآمد قـفـیز
ولـیـکـن چــو بــهـرم رانـد سـپــاهنــمـــایــد خـــردمـــنـــد را رای و راه
بـه ایران بـسی دوستـدارش بـودچـو خاقان یکی خویش و یارش بـود
بــرآیـد بــبــخـت تــو ایـن کـار زودســخــنـهـای بــهـرام بــایـد شـنـود
چـو بـشـنـید بـهرام دل تـازه شـدبــخــنـدیـد و بــر دیـگـر انـدازه شــد
بــران بــرنـهـادنـد یـکــســر گـوانکــه بــگــزیــد بــایــد دو مــردجــوان
کـه زیبـد بـران هر دو بـر مـهتـریهـمـان رنـج کـش بـاید و لـشـکـری
بـه چین مهتری بـود حسنوی نامدگـر سـرکـشـی بــود ز نـگـوی نـام
فـرسـتـاد خـاقـان یلـان رابـخـوانـدبـــه دیــوان دیــنــار دادن نــشــانــد
چنین گفت مهتر بدین هر دو مردکــه هـشــیـار بــاشــیـد روز نــبــرد
همیشـه بـه بـهرام دارید چـشـمچه هنگام شادی چه هنگام خشم
گـذرهـای جـیـحـون بــداریـد پـاکز جـیـحـون بـه گـردون بـرآریـد خـاک
سـپـاهی دلاور بـدیشـان سـپـردهــمــه نــامــداران و شــیـران گــرد
بــرآمــد ز درگــاه بــهــرام کــوسرخ خــورشـد از گـرد چــون آبــنـوس
ز چـین روی یکسـر بـه ایران نهادبـــه روز ســـفــنــدار مــذ بـــامــدادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.