ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو آگــاهــی آمــد بــه شــاه بــزرگکـه از بــیـشـه بــیـرون خــرامـیـد گـرگ
ســپـــاهــی بـــیــاورد بـــهــرام گــردکــه از آســمــان روشــنــایــی بـــبـــرد
بــخـراد بــر زیـن چــنـیـن گـفـت شـاهکــه بــگــزیـن بــریـن کــار بــر چــارمـاه
یـکـی سـوی خـاقـان بـی مـایـه پـویسـخــن هـرچ دانـی کـه بــایـد بــگـوی
بـــه ایــران و نــیــران تـــو دانـــاتـــریهــمـــان بـــر زبـــان بـــر تـــوانـــاتـــری
در گــنـج بــگــشــاد و چــنـدان گــهـربـــیــاورد شــمــشــیــر و زریــن کــمــر
کـه خــراد بــرزیـن بــران خـیـره مـانـدهـمــی در نـهـان نــام یـزدان بــخــوانـد
چـو بـاهـدیه هـا راه چـیـن بـر گـرفـتبــه جــیـحــون یـکـی راه دیـگـر گـرفـت
چــو نـزدیـک درگــاه خــاقــان رســیـدنــگــه کــرد و گــویـنــده یـی بــرگــزیـد
بــدان تــا بــگــویـد کــه از نــزد شــاهفـــرســـتـــاده آمــد بـــدیــن بـــارگـــاه
چـو بـشـنـیـد خـاقـان بـیـاراسـت گـاهبـــفـــرمـــود تـــا بــــرگـــشـــادنـــد راه
فــرســتــاده آمــد بــه تــنـگــی فــراززبـــان کـــرد کــوتـــاه و بـــردش نــمــاز
بـدو گـفـت هـرگـه کـه فـرمـان دهـیبــگــفــتــن زبــان بــر گــشــایـد رهـی
بـدو گـفـت خـاقـان بـه شـیـریـن زبـاندل مـــــردم پـــــیــــر گـــــردد جـــــوان
بـگو آن سـخـنها کـه سـود اندروسـتسخن گفت مغزست و ناگفتـه پـوست
چـو خـراد بـر زیـن شـنـیـد آن سـخـنبـــیــاد آمـــدش کـــیــنـــهــای کـــهــن
نـخــســت آفــریـن کــرد بــر کــردگـارتـــــــوانـــــــا دانــــــنـــــــده روزگـــــــار
کــه چــرخ و مــکــان و زمــان آفــریــدتــــوانــــایــــی و نــــاتــــوان آفــــریــــد
هـمـان چــرخ گــردنـده بــی ســتــونچــرا نــه بـــه فــرمــان او در نــه چــون
بـــدان آفــریــن کــو جـــهــان آفــریــدبــلــنـد آســمـان و زمـیـن گــســتــریـد
تــــوانــــا و دانـــا و دارنـــده اوســــتســپــهـر و زمــیـن رانـگــارنـده اوســت
بـــه چـــرخ انــدرون آفــتـــاب آفــریــدشـــب و روز و آرام و خــــواب آفـــریـــد
تــوانــایـی اوراســت مــا بــنــده ایــمهــمــه راســتــیـهــاش گــویـنــده ایـم
یـکــی را دهـد تــاج و تــخــت بــلــنـدیـکــی را کــنـد بــنـده و مــســتــمــنـد
نـه بـا اینـش مـهر و نـه بـا آنـش کـیننــدانـد کــس ایـن جــز جــهـان آفــریـن
کـه یـک سـر هـمـه خـاک را زاده ایـمبـــه بــیــچــاره تــن مــرگ را داده ایــم
نــخــســت انــدر آیــم ز جــم بــریــنجـــهــانــدار طـــهــمـــورث بـــافـــریــن
چــنـیـن هـم بــرو تــاسـر کـی قـبــادهــمـــان نـــامـــداران کـــه داریــم یــاد
بـریـن هـم نـشـان تـا بـه اسـفـنـدیـارچــو کــیــخــســرو و رســتــم نــامــدار
ز گـیتـی یکـی دخـمه شـان بـود بـهرچــشــیــدنــد بــر جــای تــریــاک زهــر
کنون شاه ایران بـتـن خـویش تـسـتهمه شاد و غمگین به کم بیش تست
بــه هــنــگــام شــاهــان بــا آفــریــنپـــدر مــادرش بـــود خـــاقـــان چـــیــن
بــدیـن روز پــیـونـد مـا تــازه گــشــتهـمــه کــار بــر دیـگــر انـدازه گــشــت
ز پـــیــروز گــر آفــریــن بـــر تـــو بـــادســــرنـــامـــداران زمـــیـــن تــــو بــــاد
همی گفـت و خـاقـان بـدو داده گوشچـنـین گـفـت کـای مـرد دانـش فـروش
بـه ایـران اگـر نـیز چـون تـوکـسـسـتســتــایـنــده آســمــان او بــســســت
بـــران گــاه جــایــی بـــپــرداخــتــشبـه نـزدیـکـی خـویـش بـه نـشـاخـتـش
بــه فـرمـان او هـدیـه هـا پــیـش بــردیــکــایــک بــه گــنــج ور او بــرشــمــرد
بـدو گفـت خـاقـان که بـی خـواسـتـهمــبــادی تــو انــدر جــهــان کــاســتــه
گـر از مـن پـذیرفـت خـواهـی تـو چـیزبــگــو تــا پــذیــرم مــن آن چــیــز نــیـز
وگــر نــه ز هــدیــه تــو روشــن تــریبـــدانـــنـــدگـــان جـــهــان افـــســـری
یــکــی جــای خــرم بـــپــرداخــتــنــدز هـر گـونـه یـی جـامـه هـا سـاخـتـنـد
بــخـوان و شـکـار و بــبــزم و بـه مـیبــه نـزدیـک خــاقــان بــدی نـیـک پــی
همی جست و روزیش جـایی بـیافتبـه مـردی بـه گـفـتـارش اندر شـتـافـت
هـمـی گـفـت بـهـرام بــدگـوهـرسـتاز آهــر مــن بـــد کــنــش بــدتــرســت
فـروشـد جــهـانـدیـدگـان را بــه چــیـزکــه آن چــیــزگــفــت نــیــرزد پــشــیـز
ورا هــرمـــز تـــاجـــور بـــرکـــشـــیــدبــارجــش ز خــورشـیـد بــرتــر کـشـیـد
نـدانـســت کـس در جــهـان نـام اویز گــیــتــی بـــر آمــد هــمــه کــام اوی
اگــر بــا تــو بــســیـار خــوبــی کــنـدبــه فــرجــام پــیـمــان تــو بــشــکــنـد
چـنان هم که بـا شاه ایران شکسـتنه خـسـرو پـرسـت و نه یزدان پـرسـت
گـر او را فـرسـتــی بــه نـزدیـک شـاهســـر شـــاه ایــران بـــر آری بـــه مـــاه
ازان پـس همه چین و ایران تو راستنشـسـتـن گه آنجـا کنی کت هواسـت
چو خاقان شنید این سخن خیره شددو چــشـمـش ز گـفـتــار او تــیـره شـد
بـدو گـفـت زین سـان سـخـنها مگویکـــه تـــیــره کـــنــی نــزد مــا آب روی
نـیم مـن بـدانـدیـش و پـیمـان شـکـنکـه پــیـمـان شـکـن خـاک یـابــد کـفـن
چــو بــشـنـیـد خــراد بــرزیـن سـخـنبــدانــســت کــان کــار او شــد کــهـن
کــه بــهــرام دادش بــه ایـران امــیــدسـخـن گـفـتــن مـن شـود بــاد و بــیـد
چـو امـیـد خـاقـان بــدو تـیـره گـشـتبـه بـیچـارگـی سـوی خـاتـون گـذشـت
همی جـسـت تـاکـیسـت نزدیک اویکــه روشــن کــنــد جــان تــاریــک اوی
یـکـی کـد خــدایـی بــدســت آمـدشهـمــان نـیـز بــا او نـشــســت آمــدش
ســخــنـهـای خــســرو بــدو یـاد کـرددل مــرد بـــی تـــن بـــدان شــاد کــرد
بــدو گـفـت خــاتــون مـرا دســتــگـیـربـــود تـــا شــوم بـــر درش بـــر دبـــیــر
چـنـیـن گـفـت بـا چـاره گـر کـدخـدایکــــزو آرزوهــــا نــــیــــایـــد بــــجــــای
کـه بــهـرام چــوبــیـنـه دامـاد اوسـتو زویـســت بــهـرام را مـغــز وپــوســت
تــو مـردی دبــیـری یـکـی چـاره سـازوزیــن نــیــز بـــر بـــاد مــگــشـــای راز
چـو خـراد بـرزیـن شـنـیـد این سـخـننــه ســر دیــد پــیــمــان او را نــه بـــن
یـکـی تــرک بــد پــیـر نـامـش قــلـونکــه تـــرکــان ورا داشــتـــنــدی زبـــون
هـمـه پــوسـتـیـن بــود پـوشـیـدنـشز کــشــک و ز ارزن بـــدی خـــوردنــش
کـسـی را فـرسـتــاد و او را بــخـوانـدبــران نــامــور جــایـگــاهـش نـشــانــد
مــــــر او را درم داد و دیـــــنــــــار دادهـمـان پــوشـش و خــورد بــسـیـار داد
چـو بـر خـوان نشسـتـی ورا خـواندیبــــر نـــامـــدارانـــش بـــنـــشـــانـــدی
پــرانــدیـشــه بــد مــرد بــســیـاردانشـــکـــیـــبــــا دل و زیـــرک و کـــاردان
وزان روی بــــا کـــدخــــدای ســــرایز خــاتــون چــیـنـی هـمـی گـفـت رای
همان پـیش خـاقان بـه روز و بـه شبچـو رفتـی همی داشـتـی بـسـتـه لب
چـنـیـن گـفـت بـا مـهـتـر آن مـرد پـیـرکـه چــون تــو ســرافــراز مـردی دبــیـر
اگــر در پــزشــکــیــت بـــهــره بـــدیوگـــر نـــامـــت از دور شـــهـــره بـــدی
یــکــی تــاج نــو بــودیـی بــر ســرشبــه ویـژه کــه بــیـمـار شــد دخــتــرش
بـدو گـفـت کـاین دانـشـم نیز هسـتچـو گـویـی بــسـایـم بــریـن کـاردسـت
بـشـد پـیش خـاتـون دوان کـد خـدایکــه دانـا پــزشــکـی نـوآمـد بــه جــای
بــدو گـفـت شـادان زی و نـوش خــوربـــیــارش مــخـــار انــدریــن کـــارســـر
بــیــامــد بـــخــراد بــرزیــن بــگــفــتکــه ایـن راز بــایـد کــه داری نــهــفــت
بــرو پــیــش او نــام خــود را مــگــویپـزشـکـی کـن از خـویـشـتـن تـازه روی
بـه نـزدیـک خـاتـون شـد آن چـاره گـرتـــبــــه دیـــد بــــیـــمـــار او را جـــگـــر
بـــــفــــرمــــود تــــا آب نــــار آورنــــدهــــمــــان تــــره جــــویـــبــــار آورنــــد
کـجــا تــره گـر کــاســنـی خــوانـدشتـبـش خـواسـت کـز مـغـز بـنشـانـدش
بـه فـرمـان یـزدان چـوشـد هـفـت روزشـد آن دخـت چـون مـاه گـیـتــی فـروز
بـــیــاورد دیــنـــار خـــاتـــون ز گـــنــجیــکــی بـــدره و تــای زربـــفــت پــنــج
بــدو گــفــت کــایـن نـاســزاوار چــیـزبــگــیــر و بــخــواه آنــچ بــایــدت نــیــز
چــنـیـن داد پــاســخ کـه ایـن را بــداربــخــواهـم هـر آنـگـه کـه آیـد بــه کــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.