ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزان روی بــهـرام شــد تــا بــه مــروبـــیــاراســت لــشــکــر چــو پــر تــذرو
کس آمد به خاقان که از ترک و چینمـمـان تــا کــس آیـد بــه ایـران زمـیـن
کـه آگـاهـی مـا بــه خــســرو بــرنـدورا زان ســـخـــن هــدیــه نــو بـــرنـــد
مــنــادیـگــری کــرد خــاقــان چــیـنکـه بـی مـهـر مـاکـس بـه ایـران زمـین
شــود تــامــیـانـش کــنـم بــدو نـیـمبـه یزدان کـه نفـروشـم او را بـه سـیم
هـمـی بــود خـراد بــرزیـن سـه مـاههــمــی داشــت ایـن رازهــا را نــگــاه
بـه تـنگـی دل انـدر قـلـون را بـخـواندبــران نــامــور جــایـگــاهـش نـشــانــد
بـدو گـفـت روزی کـه کـس در جـهاننــدارد دلــی کــش نــبـــاشــد نــهــان
تــو نــان جــو و ارزن و پـــوســتــیــنفـراوان بـه جـسـتـی ز هـردر بـه چـین
کــنــون خــوردنــیــهــات نــان و بــرههـمـان پـوشـشـت جـامـه هـای سـره
چـنـان بـود یک چـنـد و اکـنون چـنینچــه نـفـریـن شــنـیـدی و چــه آفـریـن
کـنـون روزگـار تــو بــر ســرگـذشــتبسی روز و شب دیدی و کوه و دشت
یــکــی کــار دارم تــو را بــیــمــنــاکاگــرتــخــت یــابــی اگــر تــیــره خــاک
سـتــانـم یـکـی مـهـر خـاقـان چـیـنچـــنــان رو کـــه انــدر نــوردی زمــیــن
بــه نــزدیــک بــهــرام بــایــد شــدنبـــه مـــروت فـــراوان بـــبـــایـــد بـــدن
بـپـوشـی هـمـان پـوسـتـیـن سـیـاهیــکــی کــارد بــســتــان و بــنــورد راه
نـــگـــه دار از آن مـــاه بــــهـــرام روزبــــرو تــــا در مـــرو گـــیـــتـــی فـــروز
وی آن روز را شـــوم دارد بــــه فـــالنــگــه داشــتـــیــم بـــســـیــار ســـال
نـخــواهـد کـه انـبــوه بــاشـد بــرشبــه دیـبــای چـیـنـی بــپـوشـد سـرش
چـنـین گـوی کـز دخـت خـاقـان پـیامرســانــم بـــریــن مــهــتـــر شــادکــام
هـمـان کــارد در آســتــیـن بــرهـنـههــمــی دار تـــا خــوانــدت یــک تــنــه
چــو نــزدیـک چــوبــیـنــه آیـی فــرازچــنـیـن گـوی کــان دخــتــر ســرفــراز
مـرا گـفـت چـون راز گـویـی بــگـوشســخــنـهـا ز بــیـگـانـه مـردم بــپــوش
چـو گـوید چـه رازسـت بـا من بـگویتــو بــشـتــاب و نـزدیـک بــهـرام پــوی
بــزن کـارد و نـافـش ســراســر بــدروزان پــس بـــجــه گــر بــیــابــی گــذر
هــر آنــکــس کــه آواز او بـــشــنــودز پـــیـــش ســـهـــبـــد بـــه آخـــر دود
یکی سـوی فرش و یکی سوی گنجنــیــایــد ز کــشــتــن بـــروی تــو رنــج
وگـر خـود کـشـنـدت جـهـانـدیـده ایهـمـه نـیـک و بــدهـا پــســنـدیـده ای
هــمـــانــا بـــتـــو کـــس نــپـــردازیکــه بــا تــو بــدانــگــه بــدی ســازدی
گـر ایـدون کـه یـابــی زکـشـتـن رهـاجـــهـــان را خـــریـــدی و دادی بـــهـــا
تــو را شــاه پــرویـز شــهــری دهــدهـمــان از جــهــان نــیـز بــهـری دهــد
چــنـیـن گـفــت بــا مـرد دانـا قــلـونکــه اکــنـون بــبــایـد یـکــی رهـنـمـون
هـمـانـا مـرا ســال بــر صــد رســیـدبـه بـیـچـارگـی چـنـد خـواهـم کـشـیـد
فــدای تـــو بـــادا تـــن و جـــان مــنبــه بــیـچــارگــی بــر جــهـانـبــان مـن
چــو بــشــنــیـد خــراد بــرزیـن دویـدازان خــانـه تــا پــیـش خـاتــون رسـیـد
بــــدو گـــفـــت کـــامـــد گـــه آرزویبـــگــویــم تـــو را ای زن نــیــک خــوی
بـبـنـد انـدرنـد این دو کـسـهـای مـنســزد گــرگــشــاده کــنـی پــای مــن
یـکـی مـهـر بــسـتــان ز خـاقـان مـراچـنان دان کـه بـخـشـیده ای جـان مرا
بـدو گفت خاتون که خفتست مستمـگـر گـل نـهـم از نـگـیـنـش بــدســت
ز خــراد بــرزیـن گـل مـهـر خـواسـتبـه بـالین مسـت آمد از حـجـره راست
گــل انـدر زمــان بــرنـگــیـنـش نـهـادبـــیــامـــد بـــران مــرد جـــویــنــده داد
بـــدو آفـــریـــن کـــرد مـــرد دبـــیـــربــیـامــد ســپــرد آن بــدیـن مــرد پــیـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.