ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
قلون بـسـتـد آن مهر وت ازان چـو غـروبــیـامـد ز شــهـر کـشــان تــا بــه مـرو
هــمـــی بـــود تـــا روز بـــهــرام شـــدکـــه بـــهــرام را آن نـــه پـــدارم شـــد
بــه خــانــه درون بــود بــا یــک رهــینــهــاده بــرش نــار و ســیـب و بــهـی
قــلــون رفـــت تـــنــهــا بـــدرگــاه اویبـه دربـان چـنین گـفـت کـای نامـجـوی
مـن از دخــت خــاقـان فــرســتــاده امنـه جــنــگــی کــســی ام نـه آزاده ام
یـــکـــی راز گـــفـــت آن زن پــــارســـابـــدان تــا بـــگــویــم بـــدیــن پــادشــا
ز مـــهــر ورا از در بـــســـتـــن اســـتهـمـان نـیـز بــیـمـار و آبــسـتـن اسـت
گــر آگــه کــنــی تــا رســانــم پـــیــامبـــدیــن تـــاجــور مــهــتــر نــیــک نــام
بــــشــــد پــــرده دار گــــرامـــی دوانچـــنــیــن تـــا در خـــانـــه پـــهــلـــوان
چـنـنـی گـفـت کـامـد یکـی بـدنـشـانفــرســتــاده و پــوســتــیـنـی کـشــان
هـمـی گـویـد از دخــت خــاقـان پــیـامرســانــم بـــدیــن مــهــتــر شــادکــام
چــنـیـن گــفــت بــهـرام کــورا بــگـویکــه هـم زان در خــانـه بــنــمــای روی
بـــیــامــد قــلــون تــا بـــه نــزدیــک دربـــکـــاف در خـــانـــه بـــنـــهـــاد ســـر
چـو دیدش یکی پـیر بـد سـسـت و زاربـــدو گــفـــت گـــرنــامــه داری بـــیــار
قـلـون گـفـت شـاها پـیامسـت و بـسنخـواهم کـه گـویم سـخـن پـیش کـس
ورا گـــفـــت زود انـــدر آی و بــــگـــویبــگــوشــم نــهـانـی بــهـانـه مــجــوی
قــلــون رفــت بـــا کــارد در آســـتـــیپـــدیــدار شـــد کــژی و کـــاســـتـــی
هــمــی رفــت تــا راز گــویـد بــگــوشبــزد دشـنـه وز خـانـه بــرشـد خـروش
چـــو بـــهــرام گـــفـــت آه مــردم ز راهبــرفــتــنــد پــویـان بــه نــزدیـک شــاه
چــنـیـن گـفــت کـایـن را بــگـیـریـد زودبــپــرســیـد زو تــا کــه راهـش نــمــود
بــرفـتــنـد هـرکـس کـه بــد در سـرایمـران پــیـر سـر را شـکـســتــنـد پــای
هـمــه کــهـتــران زو بــر آشــوفــتــنــدبـه سـیلی و مشتـش بـسـی کوفتـند
هـمـی خـورد سـیـلـی و نـگـشـاد لـبهــم از نــیــمــه روز تـــا نــیــم شـــب
چنین تا شکسته شدش دست و پایفـــکــنــدنــدش انــدر مــیــان ســـرای
بـــه نـــزدیــک بـــهـــرام بـــازآمـــدنـــدجــگــر خــســتــه و پـــرگــداز آمــدنــد
هـمـی رفـت خـون ازتـن خـسـتـه مـردلـــبــــان پـــر ز بــــاد و رخـــان لـــاژورد
بــیـامــد هـم انــدر زمــان خــواهــرشهـمـه مــوی بــرکــنـد پــاک از ســرش
نـهـاد آن ســر خــســتــه را بــر کــنــارهـمـی کــرد بــا خــویـشــتــن کــار زار
هــمــی گــفــت زار ای ســـوار دلــیــرکـزو بــیـشـه بــگـذاشـتــی نـره شـیـر
کـه بــرد ایـن سـتــون جــهـان را ز جــابــرانــدیــشــه بـــد کــه بــد رهــنــمــا
الـــا ای ســـوار ســـپـــهـــبـــد تـــنـــاجــهـانــگــیـر و نــابــاک و شــیـر اوژنــا
نـه خـسـرو پـرسـت و نـه ایـزدپـرسـتتــن پــیـل وار سـپــهـبــد کـه خــسـت
الــــا ای بـــــرآورده کــــوه بــــلــــنــــدز دریـای خــوشــاب بــیـخــت کـه کـنـد
که کند این چـنین سـبـز سـرو سـهیکــه افــگــنـد خــوار ایـن کــلـاه مـهـی
کـــه آگــنــد نــاگــاه دریــا بـــه خـــاککــه افـــگــنــد کـــوه روان در مــغـــاک
غــریـبــیـم و تــنـهـا و بــی دوســتــداربــشــهـر کـســان در بــمـانـدیـم خــوار
هـمـی گـفـتــم ای خــسـرو انـجــمـنکــه شـــاخ وفــا را تـــو از بـــن مــکــن
کـه از تــخــم سـاسـان اگـر دخــتــریبــمــانــد بــه ســر بــرنـهـد افــســری
هـمـه شــهـر ایـرانـش فــرمــان بــرنـدازان تــخــمـه هـرگــز بــه دل نـگــذرنـد
ســـپـــهــدار نــشـــنــیــد پـــنــد مـــراســـخـــن گــفــتـــن ســودمــنــد مــرا
بــریـن کـرده هـا بــر پــشـیـمـان بــریگــنــهــکــار جــان پــیـش یــزدان بــری
بـــد آمـــد بـــدیـــن خـــانـــدان بـــزرگهمه میش گشتـیم و دشمن چو گرک
چــو آن خـسـتــه بــشـنـیـد گـفـتــار اوبــــدیـــد آن دل و رای هـــشــــیـــار او
بـه ناخـن رخـان خـسـتـه و کـنده مویپـــر از خـــون دل و دیـــده پـــر آب روی
بـه زاری و سـسـتـی زبــان بــرگـشـادچـنـیـن گـفـت کـای خـواهـر پــاک وراد
ز پــنـد تــو کــمــی نــبــد هـیـچ چــیـزولــیـکــن مــرا خــود پــر آمــد قــفــیــز
هـمــی پــنــد بــر مــن نــبــد کــارگــرز هــر گــونــه چـــون دیــو بـــد راه بـــر
نـبــد خــســروی بــرتــر از جــمـشـیـدکــزو بــود گــیــتــی بــه بــیـم وامــیــد
کـجــا شـد بــه گـفـتــار دیـوان ز شــاهجـهـان کـرد بــر خـویـشـتـن بـر سـیـاه
هــمــان نــیــز بـــیــدار کـــاوس کـــیجــهـانــدار نــیـک اخــتــر و نــیـک پــی
تــبــه شــد بــه گــفــتــار دیـو پــلــیــدشــنــیــدی بــدیـهــا کــه او را رســیـد
همان بـه آسمان شد که گردان سپهربـــبـــیــنــد پـــراگـــنــدن مــاه و مــهــر
مـــرا نـــیــز هـــم دیــو بـــی راه کـــردز خــوبــی هـمـان دســت کـوتــاه کـرد
پـــشــیــمــانــم از هــرچ کــردم ز بـــدکـنـون گـر بــبــخــشــد ز یـزدان ســزد
نـوشــتــه بــریـن گـونـه بــد بــر ســرمغــم کــرده هـای کــهـن چــون خــورم
ز تـــارک کــنــون آب بـــرتــر گــذشــتغـم و شــادمـانـی هـمـه بــاد گـشـت
نـوشـتــه چـنـیـن بــود وبــود آنـچ بــودنــوشــتــه نــکــاهـد نــه هـرگــز فــزود
هــمــان پـــنــد تــویــادگــارمــنــســتســخــنـهـای تــوگــوشــوارمــنــســت
ســـرآمــد کــنــون کـــار بـــیــداد و دادســخــنــهـات بــرمــن مــکــن نــیـزیـاد
شـــمــاروی راســـوی یــزدان کــنــیــدهـمـه پـشـت بـربـخـت خـنـدان کـنـیـد
زبـــدهـــا جـــهــانـــدارتـــان یــاربـــسمــگــویــیــد زانــدوه وشــادی بـــکــس
نــبــودم بــگــیـتــی جــزیـن نـیـز بــهـرســرآمــد کــنــون رفــتــنــی ام ز دهـر
یـلـان سـیـنـه راگـفـت یـکـسـر سـپـاهســپــردم تــو رابـــخــت بـــیــدارخــواه
نــگــه کــن بــدیــن خــواهــرپــاک تــنزگـــیـــتـــی بـــس اومـــرتـــو رارای زن
مــبـــاشــیــد یــک تـــن زدیــگــر جــداجـــدایـــی مـــبـــادا مـــیـــان شـــمـــا
بــریـن بــوم دشــمــن مــمــانــیـد دیـرکـه رفـتــیـم وگـشــتــیـم ازگـاه ســیـر
هـمـه یکـسـره پـیـش خـسـرو شـویـدبــگــویــیــد و گــفــتــار او بــشــنــویــد
گـــر آمـــوزش آیــد شـــمـــا راز شـــاهجــز او رامـخــوانـیـد خــورشــیـد و مـاه
مــرا دخــمــه در شــهــرایـران کــنــیـدبـــری کـــاخ بـــهــرام ویــران کـــنـــیــد
بــســی رنــج دیـدم ز خــاقــان چــیـننـــدیــدم کـــه یــک روز کـــرد آفـــریــن
نــه ایــن بـــود زان رنــج پـــاداش مــنکـه دیـوی فــرســتــد بــپــرخــاش مـن
ولــیـکــن هـمـانـا کــه او ایـن ســخــناگـــر بـــشـــنــود ســـر نــدانــد ز بـــن
نـــبـــود ایــن جـــز از کـــار ایــرانــیــانهــمــی دیـو بــد رهــنــمــون درمــیـان
بـــفــرمــود پــس تــا بـــیــامــد دبــیــرنـویـســد یـکــی نـامـه یـی بــر حــریـر
بــگـویـد بــخــاقــان کــه بــهـرام رفــتبــه زاری و خــواری و بــی کــام رفــت
تـــو ایــن مــانــدگـــان راز مــن یــاددارز رنـــــج و بــــــد دشـــــمـــــن آزاد دار
کــه مـن بــا تــو هـرگــز نـکــردم بــدیهـمـی راسـتــی جـسـتــم و بــخـردی
بـسـی پـنـدهـا خـوانـد بــر خـواهـرشبــبــر در گــرفــت آن گــرامـی ســرش
دهـن بــر بــنــا گــوش خــواهـر نــهـاددو چشمش پر از خون شد و جان بداد
بــرو هـر کــســی زار بــگــریـســتــنـدبــه درد دل انــدر هــمــی زیـســتــنــد
هـمـی خـون خـروشـیـد خـواهـر ز دردســخــنـهـای او یـک بــه یـک یـاد کــرد
ز تــیــمــار او شــد دلــش بــه دونــیـمیـکـی تــنـگ تــابــوت کـردش ز ســیـم
بــه دیـبــا بــیـاراسـت جـنـگـی تــنـشقـــصـــب کـــرد در زیــر پـــیــراهــنــش
هـمــی ریـخــت کــافــور گــرد انـدرشبــدیـن گـونـه بـرتـا نـهـان شـد سـرش
چــنـیـن اســت کـار ســرای ســپــنـجچــودانــی کــه ایـدر نــمــانـی مــرنــجپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.