ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ازآن پـس چـو خـاقان بـه پـردخـت دلز خون شد همه کشور چین چـوگل
چـنین گفـت یک روز کز مرد سـسـتنــیـایـد مــرگ کــار نــا تــنــدرســت
بـــدان نــامــداری کــه بــهــرام بـــودمــر ازو هــمــه رامــش و کــام بــود
کــنـون مـن ز کــســهـای آن نـامــدارچـرا بـازماندم چـنین سست و خوار
نـکـوهـش کـنـد هـرک ایـن بــشـنـودازیـن پـس بـه سـوگـنـد مـن نـگـرود
نــخـــوردم غـــم خـــرد فـــرزنــد اوینـه انـدیـشـه خـویـش و پـیونـد اوی
چـو بـا مـا بـه فـرزنـد پـیـوسـتـه شـدبـه مهر و خرد جـان او شستـه شد
بــفــرمــود تــا شــد بــرادرش پــیـشسـخـن گـفـت بــا او زا نـدازه بـیـش
کـه کـسـهـای بــهـرام یـل را بــبــیـنفـراوان بــرایـشـان بــخـوانـد آفـریـن
بـگـو آنک من خـود جـگـر خـسـتـه امبـدین سـوک تـا زنـده ام بـسـتـه ام
بـه خون روی کشور بـشستـم ز کینهـمـه شــهـر نـفــریـن بــدو آفـریـن
بـــدیــن درد هــر چـــنــد کــیــن آورموگـــر آســـمـــان بـــر زمـــیــن آورم
ز فــرمــان یــزدان کــســـی نــگــذردچــنـیـن دانـد آنـکـس کـه دارد خـرد
کــه او را زمــانــه بـــران گــونــه بــودهــمــه تــنــبـــل دیــو وارونــه بـــود
بــران زیـنـهـارم کـه گـفـتــم ســخــنبــران عـهـد و پـیـمـان نـهـادیـم بــن
ســوی گــردیـه نـامــه یـی بــد جــداکـــه ای پـــاکـــدامــن زن پـــارســـا
هـمــه راســتــی و هـمــه مــردمـیسـرشـتــت فـزونـی و دور از کـمـی
ز کـــار تـــو انـــدیــشـــه کـــردم درازنـشـســتــه خــرد بــا دل مـن بــراز
بــه از تــو نـدیـدم کـسـی کـدخــدایبــــیــــار ای ایــــوان مــــا را بــــرای
بــدارم تــو را هـمــچــوجــان و تــنــمبـکـوشـم کـه پـیـمـان تـو نـشـکـنـم
وزان پس بدین شهر فرمان تو راستگروگـان کـنم دل بـدانچـت هواسـت
کــنـون هـرکـه داری هـمـه گـرد کــنبـه پـیش خـردمند گوی این سـخـن
ازیـن پــس بــبــیـن تـاچـه آیـدت رایبــه روشــن روانـت خــرد رهـنـمـای
خــرد را بـــران مــردمــان شــاه کــنمــرا زآن ســـگــالــیــده آگــاه کـــن
هـمـی رفـت بـرسـان قـمـری ز سـروبــیــامــد بـــرادرش تــازان بــه مــرو
جــهــانــجــوی بـــا نــامــور رام شــدبــه نـزدیـک کـسـهـای بـهـرام شـد
بـگـفـت آنـچ خـاقـان بـدو گـفـتـه بـودکه از کین آن کـشـتـه آشـفـتـه بـود
ازان پـس چـنین گفـت کـای بـخـردانپـــســـنـــدیــده و کـــار دیــده ردان
شــمــا را بــدیـن مـزد بــســیـار بــادورا داور دادگــــــــر یــــــــار بــــــــاد
یکـی نـاگـهـان مـرگ بـود آن نـه خـردکه کس در جـهان ز آن گمانی نبـرد
پـس آن نامه پـنهان بـه خواهرش دادسـخـنـهـای خـاقـان هـمـه کـرد یـاد
ز پــیـونــد وز پــنــد و نـیـکــوســخــنچـــه از نــو چـــه از روزگــار کـــهــن
ز پــــاکــــی و از پــــارســــایــــی زنکه هم غمگسارست و هم رای زن
جـوان گـفـت و آن پــاکـدامـن شـنـیـدز گـفــتــار او خــامـشــی بــرگــزیـد
وزان پــس چـو بــرخـوانـد آن نـامـه راسـخــنـهـای خــاقـان خـود کـامـه را
خــرد را چــو بـــا دانــش انــبــاز کــردبــه دل پــاســخ نـامـه را ســاز کـرد
بــدو گـفـت کـایـن نـامـه بــرخــوانـدمخــرد رابــر خــویــش بــنــشــانــدم
چـنان کـرد خـاقـان کـه شـاهان کـنندجـهـانـدیـده و پـیـشـگـاهـان کـنـنـد
بــد و بــاد روشـن جــهـان بــیـن مـنکـه چـونین بـجـوید همی کـین مـن
دل او ز تـــیــمــار خــســتـــه مــبـــادامـیـد جـهـان زو گـسـسـتــه مـبــاد
مـبــاد ایـچ گـیـتــی ز خــاقـان تــهـیبـــدو شـــاد بـــادا کـــلـــاه مــهــی
کـنـون چـون نـشـسـتـیـم بـا یـکـدگـربـخـوانـیم نـامـه همـه سـر بـه سـر
بـــدان کــو بــزرگــســت و دارد خــردیــکـــایــک بـــدیــن آرزو بـــنـــگـــرد
کنون دوده را سـر بـه سر شیونسـتنه هنگـامه این سـخـن گفـتـنسـت
چـو سـوک چـنـان مـهتـر آید بـه سـرز فــرمــان خــاقــان نــبــاشــد گــذر
مرا خـود بـه ایران شدن روی نیسـتزن پـاک رابـه تـو راز شـوی نـیسـت
اگــر مــن بـــدیــن زودی آیــم بــه راهچــه گـویـد مـرا آن خــردمـنـد شــاه
خــردمــنــد بــی شــرم خــوانـد مــراچـــو خــاقــان بـــی آزرم دانــد مــرا
بــدیـن سـوک چـون بـگـذرد چـار مـاهسـواری فـرسـتـم بـه نـزدیـک شـاه
هـمـه بــشـنـوم هـرچ بــایـد شـنـیـدبــگــویـنــدگــان تــا چــه آیـد پــدیـد
بــگــویـم یــکــایــک بــه نــامــه درونچــو آیـد بــه نــزدیـک او رهـنــمــون
تــو اکـنـون از ایـدر بــه شـادی خـرامبــه خــاقــان بــگــو آنـچ دادم پــیـام
فـــراوان فــرســـتـــاده را هــدیــه دادجـهـانـدیـده از مـرو بـرگـشـت شـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.