ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 20:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزان پـــس جـــوان و خــردمــنــد زنبــه آرام بـــنــشــســت بـــا رای زن
چـنین گـفـت کـامد یکـی نو سـخـنکــه جــاویـد بــر دل نــگــردد کــهـن
جــهـانـدار خـاقـان بــیـاراسـتــسـتسـخـنـها ز هر گـونـه پـیراسـتـسـت
ازو نـیـســت آهـو بــزرگـسـت شـاهدلــیــر و خــداونــد تـــوران ســپـــاه
ولــیــکــن چــو بــا تــرک ایــرانــیــانبـکـوشـد که خـویشـی بـود در میان
ز پــــیـــونـــد وز بــــنـــد آن روزگـــارغــم و رنـج بــیـنـد بــه فـرجــام کـار
نــگــر تــا ســیـاوش از افــراســیـابچــه بــرخـورد جــز تــابــش آفـتــاب
سـر خـویش داد از نخـسـتـین بـبـادجــوانـی کــه چــون او ز مــادر نــزاد
هـمـان نـیـز پـور سـیـاوش چـه کـردز تــــوران و ایــــران بـــــرآورد گــــرد
بــســازیـد تــا مـا ز تــرکـان و نـهـانبـه ایـران بـریم این سـخـن نـاگـهـان
بــه گـردوی مـن نـامـه یـی کـرده امهـم از پـیـش تـیـمـار ایـن خـورده ام
کــه بــر شــاه پــیـدا کــنـد کــار مــابـــگـــویــد ز رنــج و ز تـــیــمـــار مــا
بــه نـیـروی یـزدان چــنــو بــشــنـودبــدیـن چــرب گـفــتــار مـن بــگــرود
بــو گـفـت هـرکـس کـه بــانـو تــویبـه ایران و چـین پـشـت و بـازو تـوی
نــجــنــبــانــدت کــوه آهــن ز جــاییـلـان را بــه مـردی تــوی رهـنـمـای
زمــــرد خــــردمـــنـــد بــــیـــدارتــــرز دســتــور دانــنــده هــشــیــارتـــر
همه کـهتـرانیم و فـرمـان تـو راسـتبـریـن آرزو رای و پـیـمـان تـو راسـت
چـو بـشنید زیشـان عرض رابـخـوانددرم داد و او را بــه دیـوان نــشــانــد
بـیـامـد سـپـه سـر بـه سـر بـنـگـریدهـزار و صـد و شـسـت یـل بـرگـزیـد
کــزان هـر ســواری بــهـنـگــام کــارنـبــر گـاشـتــنـدی سـر از ده سـوار
درم داد و آمــد ســوی خـــانــه بـــازچـنـیـن گـفـت بــا لـشـکـر رزمـسـاز
کـه هـرکـس کـه دید او دوال رکـیـبنــپــیـچــد دل انـدر فــراز ونـشــیـب
نـتــرســد ز انــبــوه مــردم کــشــانگـر از ابــر بــاشـد بــرو ســرفـشـان
بـه تـوران غریبـیم و بـی پـشت و یارمیان بـزرگان چـنین سسـت و خـوار
همـی رفـت خـواهم چـو تـیره شـودسـر دشـمـن از خـواب خـیـره شـود
شـمـا دل بــه رفـتــن مـداریـد تـنـگکـه از چـینیان لـشـکـر آید بـه جـنگ
که خود بـی گمان از پس من سرانبـــیــایــنـــد بـــا گـــرزهـــای گـــران
هـمـه جـان یکـایک بـه کـف بـرنـهیداگــر لــشــکــر آیـد دمــیـد و دهــیـد
وگـر بـر چـنـین رویـتـان نـیسـت رایاز ایـدر مـجــنـبــیـد یـک تــن زجــای
بــه آواز گــفــتــنــد مــا کــهــتــریــمز رای و ز فـــرمــان تـــو نــگـــذریــم
بــریـن بــرنـهـادنـد و بــرخــاسـتــنـدهـمـه جـنـگ چـیـن را بـیـاراسـتـنـد
یلـان سـینه و مهر و ایزد گـشـسـپنـشـسـتـنـد بـا نـامـداران بـر اسـپ
همی گفت هرکس که مردن به نامبــه از زنــده و چــیـنـیـان شــادکــام
هم آنگـه سـوی کـاروان بـرگـذشـتشترخواست تاپیش او شد ز دشت
گـزیـن کـرد زان اشـتــران سـه هـزاربــدان تــا بــنــه بــرنــهــادنــد و بــار
چو شب تیره شد گردیه بـرنشستچـو گردی سرافراز و گرزی بـدسـت
بــرافـگـنـد پــر مـایـه بــر گـسـتــوانابــا جــوشــن و تــیـغ و تــرگ گـوان
همی راند چـون بـاد لـشـکـر بـه راهبـه رخـشـنـده روز و شـبــان سـیـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.