ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز لـشـکـر بـسـی زیـنـهـاری شـدنـدبـه نـزدیـک خـاقـان بـه زاری شـدنـد
بـــرادر بـــیــامـــد بـــه نــزدیــک اویکـه ای نـامـور مـهـتــر جــنـگ جــوی
ســپــاه دلــاور بــه ایــران کــشــیــدبــســی زیـنــهـاری بــر مــا رســیـد
ازیــن نــنــگ تـــا جـــاودان بـــر درتبـخـنـدد هـمـی لـشـکـر و کـشـورت
سـپـهدار چـین کـان سـخـنها شـنیدشـد از خـشـم رنـگ رخـش نـاپـدیـد
بـدو گفت بـشـتـاب و بـرکش سـپـاهنگه کن که لشـکر کـجـا شـد بـه راه
بـریشـان رسـی هـیـچ تـنـدی مـکـننـخـسـتـین فـراز آر شـیـرین سـخـن
ازیــشــان نــدانــد کــســـی راه مــامـگـر بـشـکـنـی پـشـت بـدخـواه مـا
بـه خـوبـی سخـن گوی و بـنوازشانبــه مـردانـگـی ســر بــر افـرازشــان
وگر هیچ سـازد کـسـی بـا تـو جـنگتــو مـردی کـن و دور بــاش از درنـگ
ازیشـان یکی گورسـتـان کن بـه مروکــه گـردد زمـیـن هـمـچــو پــر تــذرو
بــیـامـد ســپــهـدار بــا شــش هـزارگــزیـده ز تــرکــان جــنــگــی ســوار
بــه روز چــهـارم بــریـشــان رســیـدزن شـیـر دل چــون سـپــه را بــدیـد
ازیـشــان بــه دل بــر نـکــرد ایـچ یـادزلشکر سـوی سـاربـان شـد چـوبـاد
یـکـایـک بــنـه از پــس پــشــت کـردبـــیــامــد نــگــه کــرد جــای نــبـــرد
ســلــیــح بـــرادر بــه پــوشــیــد زننــشـــســـت از بـــر بـــاره گـــام زن
دو لـشــکـر بــرابــر کـشـیـدنـد صـفهـمــه جــانــهـا بــرنـهـاده بــه کــف
بــه پــیـش سـپــاه انـدر آمـد تـبــرگکـه خــاقـان ورا خـوانـدی پــیـر گـرگ
بــه ایـرانـیـان گــفــت کــان پــاک زنمـگـر نـیسـت بـا این بـزرگ انـجـمـن
بــشــد گــردیـه بــا ســلــیــح گــرانمـیـان بــسـتـه بــرسـان جـنـگـاوران
دلــاور تــبـــرگــش نــدانــســت بـــازبـــزد پـــاشـــنــه شـــد بـــر او فــراز
چـنین گفت کان خـواهرکشتـه شـاهکــجــا جــویـمـش در مـیـان ســپــاه
کـه بـا او مرا هسـت چـندی سـخـنچـــه از نــو چـــه از روزگـــار کـــهــن
بــدو گــردیـه گــفــت ایــنــک مــنــمکـه بــر شـیـر درنـده اســپ افـگـنـم
چـــو بـــشــنــیــد آواز او را تـــبـــرگبـران اسپ جـنگی چـو شیر ستـرگ
شـگفـت آمدش گفـت خـاقـان چـینتــو را کـرد زیـن پــادشــاهـی گـزیـن
بــدان تــا تــو بــاشــی و را یــادگــارز بــهــرام شــیــر آن گــزیــده ســوار
هـمـی گــفــت پــاداش آن نـیـکــویبــجـای آورم چـون سـخـن بـشـنـوی
مـرا گـفـت بــشـتــاب و او را بــگـویکـه گـرز آنک گـفـتـم نـدیدی تـو روی
چـنان ان کـه این خـود نگفـتـم ز بـنمــگــر نــیـز بــاز آمــدم زان ســخــن
ازیـن مـرز رفـتــن مـرا روی نـیـســتمـکـن آرزو گـر تـو را شـوی نـیـسـت
سـخـنـهـا بــریـن گـونـه پــیـونـد کـنورگ پــنــد نــپـــذیــردت بـــنــد کــن
همـان را کـه او را بـدان داشـتـسـتسـخـنـهـا ز انـدازه بــگـذاشـتــسـت
بـــدو گــردیــه گــفــت کــز رزمــگــاهبــه یـکـسـو شـویـم از مـیـان سـپـاه
سـخـن هرچ گفتـی تـو پـاسـخ دهمتـــو را انـــدریـــن رای فـــرخ نـــهـــم
ز پــیـش ســپــاه انـدر آمــد تــبــرگبـــیــامـــد بـــر نـــامـــدار ســـتـــرگ
چـو تـنـهـا بـه دیدش زن چـاره جـویاز آن مـغــفــر تــیـره بــگــشــاد روی
بـــدو گـــفـــت بـــهــرام را دیــده ایســواری و رزمــش پــســنـدیـده ای
مـــرا بـــود هــم مـــادر و هــم پـــدرکـــنــون روزگــار وی آمــد بـــه ســـر
کــنــون مــن تــو را آزمــایـش کــنــمیـکـی ســوی رزمـت نـمـایـش کـنـم
اگــر از در شـــوی یــابـــی بـــگــویهمـانا مـرا خـود پـسـندسـت شـوی
بگفت این وزان پس برانگیخت اسپپـس او همی تـاخـت ایزد گشـسـپ
یـکــی نـیـزه زد بــر کــمــربــنــد اویکه بـگسـسـت خـفتـان و پـیوند اوی
یـلـان سـیـنـه بــا آن گـزیـده سـپــاهبـرانـگـیـخـت اسـپ انـدر آن رزمـگـاه
همه لشـکر چـین بـهم بـر شکسـتبس کشت و افگند و چندی بخست
دو فرسـنگ لشکر همی شد ز پـسبـر اسـپـان نـمـانـدنـد بـسـیـار کـس
سـراسـر همه دشـت شد رود خـونیـکـی بـی سـر و دیگـری سـرنـگـونپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.