ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزان پـس بـسـوی خـراسـان کسـیگـســی کـرد و انـدرز دادش بــســی
بـدو گـفـت بــا کـس مـجـنـبــان زبـاناز ایــــدر بـــــرو تـــــا در مـــــرزبـــــان
بــه گـســتــهـم گـو ایـچ گـونـه مـپــاچــو ایـن نـامــه مــن بــخــوانـی بــیـا
فـرسـتـاده چـون در خـراسـان رسـیدبــه درگــاه مــرد تــن آســان رســیــد
بــگــفــت آنــچ فــرمــان پــرویــز بــودکـه شـاه جــوان بــود و خـونـریـز بــود
چـو گـسـتـهم بـشـنید لشـکـر بـراندپــراگـنـده لـشـکـر هـمـه بــاز خــوانـد
چـنـیـن تـا بـه شـهـر بـزرگـان رسـیـدز ســاری و آمـل بــه گـرگــان رســیـد
شـنـید آنـک شـد شـاه ایران درشـتبــرادرش را او بـه مـسـتـی بـکـشـت
چـوبـشـنید دسـتـش بـه دندان بـکندفـرود آمـد از پــشـت اســپ ســمـنـد
هـمـه جــامـه پــهـلــوی کــرد چــاکخروشان به سر بر همی ریخت خاک
بــدانــســت کــو را جــهـانــدار شــاهبــه کــیـن پــدر کــرد خــواهــد تــبــاه
خــروشـان ازان جــایـگـه بــازگـشـتتـو گـفـتـی کـه بــا بـاد انـبـاز گـشـت
ســپـــاه پــراگــنــده کــرد انــجــمــنهــمــی تــاخــت تــا بــیـشــه نــارون
چــو نــزدیــکــی کــوه آمــل رســیــدسـپـه را بــدان بـیـشـه انـدر کـشـیـد
هـمـی بــرد بــر هـر سـوی تــاخـتـنبــدان تــاخــتــن بــود کــیــن آخــتــن
بـه هـر سـو کـه بـیـکـار مـردم بــدنـدبــه نــانـی هـمــی بــنـده او شــدنـد
بــه جــایـی کـجـا لـشـکـر شـاه بــودکـه گـسـتـهـم زان لـشـکـر آگـاه بــود
هـمـی بــر ســرانـشـان فـرود آمـدیســـپـــه رایــکــایــک بـــهــم بـــرزدی
وزان پـس چـو گـردوی شـد نزد شـاهبـگـفـت آن کـجـا خـواهرش بـا سـپـاه
بــدان مـرزبــانـان خــاقــان چــه کــردکـــه در مــرو زیــشـــان بـــرآورد گــرد
وزان روی گـســتــهـم بــشـنـیـد نـیـزکــه بــهــرام یــل را پــر آمــد قــفــیــز
هــمــان گــردیــه بــا ســپــاه بــزرگبـــرفـــت از بـــر نـــامـــدار ســـتـــرگ
پــس او ســپــاهـی بــیـامـد بــکـیـنچــه کــرد او بــدان نــامــداران چــیـن
پــذیـره شـدن را ســپــه بــرنـشـانـدازان جــایـگــه نــیـز لــشــکــر بــرانــد
چــو آگـاه شــد گـردیـه رفــت پــیـشاز آمـــوی بـــا نـــامـــدران خـــویـــش
چـو گـسـتـهـم دیـد آن سـپـه را ز راهبــر انـگـیـخـت اسـپ از مـیـان سـپـاه
بـــیـــامـــد بــــر گـــردیـــه پـــر ز دردفـــراوان ز بـــهــرام تـــیــمـــار خـــورد
هــمــان درد بــنــدوی او رابـــگــفــتهمی بـه آسـتـین خـون مژگان بـرفت
یلـان سـینـه را دید و ایزد گـشـسـپفـــرود آمـــد از دور گـــریـــان زاســـپ
بــگــفــت آنـک بــنـدوی را شــهـریـارتــبـــه کــرد و بـــد شــد مــرا روزگــار
تـو گـفـتـی نـه از خـواهرش زاده بـودنـه از بــهـر او تـن بــه خـون داده بــود
بـــه تـــارک مـــر او را روا داشـــتـــیروان پــیـش خــاکـش فــدا داشــتــی
نخـستـین ز تـن دست و پـایش بـریدبــران ســان کــه از گـوهـر او ســزیـد
شـمـا را بـدو چـیسـت اکـنـون امـیـدکـجـا همـچـو هنگـام بـا دسـت و بـید
ابــا هـمــگــنــانـتــان بــتــر زان کــنـدبـه شـهر انـدرون گـوشـت ارزان کـنـد
چــو از دور بــیـنــد یـلــان ســیـنــه رابــر آشــوبـــد و نــو کــنــد کــیــنــه را
کــه ســالــار بـــودی تـــو بـــهــرام راازو یـــافـــتــــی در جـــهـــان کـــام را
ازو هــرکـــه دانــدش پـــرهــیــز بـــهگـــلـــوی و را خـــنـــجـــر تـــیـــز بـــه
گـر ای دون کـه بـاشـید بـا مـن بـهـمز نـیـم انـدریـن رای بــر بــیـش و کــم
پـذیـرفـت ازو هـر کـه بــشـنـیـد پـنـدهـمـی جـسـت هـر کـس ز راه گـزنـد
زبــان تــیــز بــا گــردیــه بــر گــشــادهــمـــی کـــرد کـــردار بـــهـــرام یــاد
ز گـفـتـار او گـردیـه گـشـت سـسـتشـداندیشـه ها بـر دلـش بـر درسـت
بــبــودنــد یـکــســر بــه نـزدیـک اویدرخــشــان شـد آن رای تــاریـک اوی
یلان سـینه راگفـت کاین زن بـشـویچــه گــویــد بــجــویـد بــدیـن آب روی
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه تـا گـویـمـشبــه گـفـتــار بــســیـار دل جــویـمـش
یـلـان ســیـنـه بــا گـردیـه گـفــت زنبــه گــیــتــی تــو را دیــده ام رای زن
ز خــاقــان کــرانــه گــزیــدی ســزیـدکــــه رای تــــو آزادگــــان را گــــزیـــد
چـه گویی ز گسـتـهم یل خـال شـاهتــوانـگـر سـپــهـبــد یـلـی بــا سـپــاه
بــدو گـفــت شــویـی کـز ایـران بــودازو تـــخـــمـــه مـــا نـــه ویــران بـــود
یـلـان سـیـنـه او را بــگـســتــهـم داددلــــاور گـــــوی بـــــود فـــــرخ نــــژاد
همی داشتش چون یکی تازه سیبکــه انـدر بــلــنـدی نـدیـدی نـشــیـب
سـپـاهی کـه از نـزد خـسـرو شـدیبــــرو روزگـــار کــــهـــن نـــو شــــدی
هر آنگه کـه دیدی شـکـسـت سـپـاهکـمـان را بــر افـراشـتــی تــا بــه مـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.