ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 20:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــنـیـن تــا بــرآمـد بــریـن چــنـدگـاهز گـسـتـهـم پــر درد شـد جـان شـاه
بــرآشــفـت روزی بــه گـردوی گـفـتکه گسـتـهم بـا گردیه گشـت جـفـت
سـوی او شـدنـد آن بــزرگ انـجــمـنبـــرانـــم کـــه او بـــودشـــان رای زن
از آمــل کـــس آمـــد ز کـــارآگـــهــانهـمـه فــاش کــرد آنـچ بــودی نـهـان
همی گفت زین گونه تـا تـیره گشـتز گـفـتـار چـشـم یلـان خـیره گـشـت
چو سازدندگان شمع ومی خواستندهــمــه کـــاخ ا ورا بـــیــاراســـتـــنــد
ز بــیـگـانـه مـردم بــپــردخــت جــاینـشـسـت از بـر تـخـت بــا رهـنـمـای
هـمـان نـیـز گـردوی و خـسـرو بــهـمهـمـی رفــت از گـردیـه بــیـش و کـم
بــدو گــفــت ز ایــدر فــراوان ســپــاهبــه آمـل فـرسـتــاده ام کـیـنـه خــواه
هـمـه خـسـتـه وکـشـتـه بــازآمـدنـدپــــرازنـــالـــه وبــــا گــــداز آمـــدنـــد
کـنـون انـدریـن رای مـا را یـکـیـســتکه از رای ما تـاج و تـخـت اندکیسـت
چــو بــهـرام چــوبــیـنـه گـم کــرد راههـمـیـشـه بــدی گـردیـه نـیـک خـواه
کـنـون چـاره یی هسـت نـزدیک مـنمـگـو ایـن سـخــن بــر سـر انـجــمـن
ســوی گـردیـه نـامـه بــایـد نـوشــتچـو جـویی پـر از مـی بـبـاغ بـهشـت
کـه بــا تـو هـمـی دوسـتـداری کـنـمبــهــر جــای و هــر کــار یـاری کــنــم
بـــــرآمــــد بــــریــــن روزگــــاری دراززبــان بــر دلــم هــیــچ نــگــشــاد راز
کـنـون روزگـار سـخـن گـفـتـن اسـتکــه گــردوی مـا رابــجــای تــنـســت
نـگــر تــا چــگـونـه کــنـی چــاره یـیکـزان گـم شـود زشـت پــتــیـاره یـی
کـه گـســتــهـم را زیـر ســنـگ آوریدل وخـــانــه مـــا بـــه چـــنــگ آوری
چـو ایـن کـرده بــاشـی سـپــاه تـو راهـمـان در جــهـان نـیـک خــواه تــو را
مر آن را کـه خـواهی دهم کـشـوریبــگــردد بــر آن کــشــور انـدر ســری
تــوآیـی بــه مــشــکــوی زریــن مــنســرآورده بــاشــی هـمـه کـیـن مـن
بـرین بـرخـورم سـخـت سـوگـنـد نـیزفــزایــم بــریـن بــنــدهــا بــنــد نــیــز
اگـر پــیـچــم ایـن دل ز سـوگـنـد مـنمــبـــادا ز مــن شــاد پـــیــونــد مــن
بــدو گــفــت گــردوی نــوشــه بــدیچــو نـاهـیـد در بــرج خــوشــه بــدی
تـو دانی که من جـان و فرزند خویشبــرو بــوم آبـــاد و پــیــونــد خــویــش
بـــجــای ســر تــو نــدارم بــه چــیــزگـریـن چــیـزهـا ارجــمـنـدســت نـیـز
بـدین کـس فـرسـتـم بـه نـزدیک اویدرفــشــان کــنــم جــان تــاریـک اوی
یکـی رقـعـه خـواهـم بـرو مـهـر شـاههمـان خـط او چـون درخـشـنـده مـاه
بــه خــواره فـرسـتــم زن خــویـش راکـــنــم دور زیــن در بـــد انـــدیــش را
که چـونین سخـن نیسـت جـز کارزنبـــه ویـــژه زنـــی کـــو بــــود رای زن
بـریـن نـیـز هـر چـون هـمـی بـنـگـرمپـــیـــام تـــو بـــایـــد بـــر خـــواهـــرم
بـــر آیــد بـــکـــام تـــو ایــن کـــار زودبــریـن بـیـش و کـم بــر نـبــایـد فـزود
چـو بـشنید خـسـرو بـران شـاد شـدهـمــه رنـجــهـا بــر دلــش بــاد شــد
هم آنگه ز گنجـور قرطـاس خـواسـتز مشک سیه سوده انقاس خواست
یکـی نامـه بـنوشـت چـون بـوسـتـانگـل بــوســتــان چــون رخ دوســتــان
پــر از عـهـد و پــیـونـد و سـوگـنـدهـاز هــر گــونــه یـی لــابــد و پــنــدهــا
چـو بـرگشـت عنوان آن نامه خـشکنـهـادنـد مــهـری بــرو بــر ز مــشــک
نــگــیــنــی بـــرو نــام پــرویــز شــاهنـهـادنــد بــر مــهـر مــشــک ســیـاه
یـکـی نـامـه بــنـوشــت گـردوی نـیـزبــگـفـت انـدرو پــنـد و بــسـیـار چـیـز
ســرنـامـه گـفــت آنـک بــهـرام کــردهــمـــه دوده و بـــوم بـــدنـــام کـــرد
کــه بــخــشــایـش آراد یـزدان بــرویمـبــادا پـشـیـمـان ازان گـفـت وگـوی
هـرآنـکــس کـه جــانـش نـدارد خــردکــم و بـــیــشــی کــارهــا نــنــگــرد
گـــر او رفـــت مـــا از پــــس اورویـــمبـــداد خـــدای جـــهـــان بـــگـــرویــم
چـو جــفـت مـن آیـد بــه نـزدیـک تــودرخــشــان کــنــد جــان تــاریــک تــو
ز گــفــتــار او هــیــچ گــونــه مــگــردچــو گـردی شــود بــخــت را روی زرد
نـهـاد آن خــط خــســرو انــدر مــیـانبــپــیــچــیـد بــرنــامــه بــر پــرنــیــان
زن چــاره گــر بــســتــد آن نــامــه راشـنـید آن سـخـنـهـای خـود کـامـه را
هـمــی تــاخــت تــا بــیـشــه نـارونفـــرســـتـــاده زن بـــه نـــزدیـــک زن
ازو گــردیــه شــد چــو خــرم بـــهــارهـمـان رخ پـر از بــوی و رنـگ و نـگـار
زبــهــرام چــنــدی ســخــن رانــدنــدهـمـی آب مـژگــان بــر افــشــانـدنـد
پــس آن نـامـه شـوی بــا خــط شـاهنــهــانــی بـــدو داد و بـــنـــمـــود راه
چــو آن شــیـر زن نــامــه شــاه دیـدتــو گـفـتــی بــر وی زمـیـن مـاه دیـد
بـخـندید و گفت این سخـن رابـه رنجنـدارد کــســی کــش بــود یـار پــنـج
بــخـوانـد آن خـط شـاه بــر پــنـج تـننـهـان داشــت زان نـامــدار انـجــمـن
چـو بـگـشـاد لب زود پـیمان بـبـسـتگـرفـت آن زمـان دسـت او را بـدسـت
همـان پـنـج تـن را بـر خـویش خـواندبــه نـزدیـکـی خــوابــگـه بــرنـشــانـد
چو شب تـیره شد روشنایی بـکشتلـب شـوی بــگـرفـت نـاگـه بـمـشـت
ازان مـــردمـــان نـــیــز یــار آمـــدنـــدبـــه بـــالـــیــن آن نــامـــدار آمـــدنــد
بـکـوشـیـد بــسـیـار بــا مـرد مـسـتسـر انـجـام گـویـا زبــانـش بــبــسـت
سـپـهـبــد بــه تـاریـکـی انـدر بــمـردشب و روز روشن بـه خـسـرو سـپـرد
بـشـهر اندرون بـانگ و فریاد خـاسـتبــهـر بــر زنـی آتــش وبــاد خــاسـت
چـــو آواز بـــشـــنـــیــد نـــابـــاک زنبــخــفــتــان رومـی بــپــوشــیـد تــن
شــب تــیــره ایـرانــیــان رابــخــوانــدسـخـنهای آن کـشـتـه چـنـدی بـراند
پــس آن نـامـه شــاه بــنـمــودشــاندلــیــری و تــنــدی بــی فــزودشــان
هـمـه سـرکـشـان آفـریـن خــوانـدنـدبــران نـامــه بــرگــوهـر افــشــانـدنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.