ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
دوان و قــلــم خــواســت نـابــاک زنز هــرگــونــه انــداخــت بـــا رای زن
یـکـی نـامـه بـنـوشـت نـزدیـک شـاهز بـــدخــواه وز مــردم نــیــک خــواه
سـر نـامـه کـرد آفـریـن از نـخــســتبـر آنکس که او کینه از دل بـشست
دگـر گـفــت کـاری کـه فـرمـود شــاهبـــر آمــد بـــکــام دل نــیــک خـــواه
پـراگـنـده گـشـت آن سـپـاه سـتـرگبــه بــخــت جــهـانـدار شــاه بــزرگ
ازین پـس کـنون تـا چـه فـرمان دهیچـــه آویـــزی از گـــوشـــوار رهـــی
چـو آن نـامـه نـزدیک خـسـرو رسـیـداز آن زن و را شـــادی نـــو رســـیــد
فرستاده یی خواست شیرین سخنکــه دانــد هــمــه داســتــان کــهـن
یـکـی نـامـه بــرســان ارژنـگ چــیـننـوشــتــنـد و کــردنـد چــنـد آفــریـن
گــرانـمـایـه زن را بــه درگــاه خــوانـدبــه نـامـه و را افــســر مــاه خــوانـد
فــرســتـــاده آمــد بـــر زن چـــوگــردســخــنـهـای خــسـرو بــدو یـادکـرد
زن شـــیــر زان نـــامـــه شـــهــریــارچـو رخـشنده گل شد بـه وقت بـهار
سـپـه را بــه در خـوانـد و روزی بــدادچــو شـد روز روشـن بــنـه بــرنـهـاد
چــو آمــد بــه نــزدیـکــی شــهــریـارسـپـاهی پـذیره شـدش بـی شمار
زره چــون بــدرگـاه شــد بــار یـافــتدل تـــاجــور پـــر ز تــیــمــار یــافــت
بـــیــاورد زان پـــس نـــثـــاری گـــرانهـر آنـکـس کـه بــودنـد بــا اوسـران
همان گنج و آن خـواسـتـه پـیش بـردیـکــایـک بــه گــنـج ور اوبــرشــمـرد
ز دیـــنــــار وز گــــوهـــر شــــاهـــوارکـس آن را نـدانـسـت کـردن شـمـار
ز دیــبـــای زر بــفــت و تــاج و کــمــرهـمـان تــخــت زریـن و زریـن سـپــر
نـگـه کــرد خــســرو بــران زاد ســروبــرخ چــون بــهـار و بــرفــتــن تــذرو
بـه رخساره روز و بـه گیسو چو شبهــمــی در بــارد تــو گــویـی ز لــب
ورا در شـبــســتــان فـرسـتــاد شـاهز هـر کـس فـزون شـد و را پــایـگـاه
فـــرســـتـــاد نـــزد بـــرادرش کـــسهــمــان نــزد دســتـــور فــریــادرس
بـر آیـیـن آن دیـن مـر او رابـخـواسـتبپذرفت با جان همی داشت راست
بــیـارانـش بــر خــلـعـت افـگـنـد نـیـزدرم داد و دیـنــار و هـرگــونــه چــیـزپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.