ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
دو هـفـتـه بــرآمـد بــدو گـفـت شـاهبـه خورشید و ماه و بـه تخت و کلاه
کـه بــرگـویـی آن جـنـگ خـاقـانـیـانبـبـنـدی کـمـر هـمـچـنـان بـر مـیـان
بــدو گـفــت شــاهـا انـوشــه بــدیروان را بـــه دیــدار تـــوشـــه بـــدی
بــفــرمــای تــا اســپ و زیـن آورنــدکــمــان و کــمــنـد و کــمـیـن آورنـد
همـان نیزه و خـود و خـفـتـان جـنـگیـکـی تــرکـش آگـنـده تـیـر خـدنـگ
پــرســتــنـده یـی را بــفـرمـود شـاهکــه دربــاغ گـلـشــن بــیـارای گــاه
بـــرفــتــنــد بـــیــدار دل بـــنــدگــانز تــرک و ز رومـی پــرســتــنـدگــان
ز خــوبــان رومـی هـزار و دویـســتتـو گفتی بـه بـاغ اندرون راه نیست
چو خورشید شیرین به پیش اندرونخـرامان بـه بـالای سـیمین سـتـون
بــشـد گـردیـه تــا بــه نـزدیـک شـاهزره خـواسـت از تـرک و رومی کـلاه
بــیـامـد خـرامـان ز جـای نـشـسـتکمر بـر میان بـسـت و نیزه بـدسـت
بـشـاه جـهـان گـفـت دسـتـور بـاشیکی چـشـم بـگشـا ز بـد دور بـاش
بــدان پــر هـنـر زن بــفــرمـود شــاهزن آمـد بــه نـزدیـک اســپ ســیـاه
بــن نــیــزه را بــر زمــیــن بــرنــهــادز بـــالــا بــزیــن انــدرآمــد چــوبـــاد
بــه بــاغ انـدر آورد گــاهـی گــرفــتچـپ وراسـت بـیگـانه راهی گـرفـت
هـمـی هـر زمـان بــاره بـرگـاشـتـیوز ابــر ســیـه نــعــره بــرداشــتــی
بــدو گـفـت هـنـگ ام جـنـگ تـبــرگبـدین گـونه بـودم چـوغـر نـده گـرگ
چـنین گفت شـیرین که ای شـهریاربـــدشـــمــن دهــی آلــت کـــار زار
تــو بــا جــامــه پــاک بــر تــخــت زرورا هــر زمــان بــرتــو بــاشــد گــذر
بـخنده بـه شیرین چـنین گفت شاهکـزین زن جـز از دوسـتـداری مخـواه
هـمـی تــاخـت گـرد انـدرش گـردیـهبـــرآورد گـــاهـــی بـــرش گـــردیــه
بـدو مانده بـد خـسـرو اندر شـگفـتبــدان بـرز و بــالـا و آن یـال و کـفـت
چــنـیـن گـفـت بــا گـردیـه شـهـریـارکـه بــی عـیـبــی از گـردش روزگـار
کـنـون تـا بـبـیـنـم کـه بــا جـام مـییکی سست باشی اگر سخت پی
بـــگــرد جــهــان چــار ســالــار مــنکـه هسـتـنـد بـر جـان نگـهبـان مـن
ابـــا هـــریــکـــی زان ده و دو هــزارز ایـران بــپــای انـد جــنـگـی سـوار
چـنـین هم بـه مـشـکـوی زرین مـنچــه در خــانــه گــوهـر آگــیـن مــن
پـــرســتـــار بـــاشــد ده و دو هــزارهـمـه پـاک بــا طـوق و بـا گـوشـوار
ازان پــس نــگــهــدار ایـشــان تــویکـه بـا رنج و تـیمـار خـویشـان تـوی
نـخـواهم کـه گـویند زیشـان سـخـنجــز از تــو اگــر نــو بــود گــر کــهـن
شـنید آن سـخـن گـردیه شـاد شـدز بـــیـــغـــاره دشـــمـــن آزاد شـــد
هـمــی رفــت روی زمــیـن را بــرویهـمـی آفــریـن خــوانـد بــر فـر اویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.