ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــــرآمــــد بــــریــــن روزگــــاری درازنــبــد گــردیـه را بــه چــیـزی نــیـاز
چـنین مـی همـی خـورد بـا بـخـردانبــــــزرگـــــان و رزم آزمـــــوده ردان
بـدان مـجـلـس انـدر یـکـی جـام بـودنــوشــتــه بـــرو نــام بــهــرام بــود
بـــفــرمــود تــا جــام بــنــداخــتــنــدوزان هـرکـسـی دل بــپــرداخـتــنـد
گــرفــتــنــد نـفــریـن بــه بــهـرام بــربــــران جــــام و آرنـــده جـــام بــــر
چـنین گـفـت کـه اکـنـون بـر بـوم ریبـه کـوبــنـد پـیـلـان جـنـگـی بــپـی
هـمـه مـردم از شـهـر بـیـرون کـنـنـدهمه ری بپی دشت و هامون کنند
گــرانــمــایـه دســتــور بــا شــهـریـارچـنـین گـفـت کـای از کـیـان یادگـار
نگه کـن کـه شـهری بـزرگـسـت رینـشـایـد کـه کـوبـنـد پـیـلـان بــپـی
کــه یـزدان دران کــار هـمـداســتــاننـبـاشـد نـه هم بـر زمـین راسـتـان
بـه دسـتـور گـفـت آن زمـان شـهـریارکــه بــد گـوهـری بــایـد و نـابــکــار
کـه یـک چـنـد بــاشـد بـری مـرزبــانیـکـی مـرد بـی دانـش و بــد زبــان
بـدو گـفـت بـهـمـن کـه گـر شـهـریـاربــخـواهـد نـشـان چــنـیـن نـابــکـار
بـــجــویــیــم و ایــن را بـــجــا آوریــمنــبــایـد کــه بــی رهــنــمــا آوریـم
چـنین گفـت خـسـرو که بـسـیارگوینـژنـد اخــتــری بــایـدم سـرخ مـوی
تـنش سـرخ و بـینی کژ وروی زشـتهمان دوزخـی روی دور از بـهشـت
یـکــی مـرد بــدنـام و رخــســاره زردبــد انـدیـش و کـوتــاه دل پــر ز درد
همـان بـد دل و سـفـلـه و بـی فـروغسـرش پـر ز کـیـن و زبــان پـر دروغ
دو چشمش کژ و سبز و دندان بزرگبـران انـدرون کـژ رود هـمـچـو گـرگ
همـه مـوبـدان مـانده زو در شـگـفـتکه تـا یاد خسرو چـنین چون گرفت
همی جـسـت هرکـس بـگـرد جـهانز شـهـر کـسـان از کـهـان و مـهـان
چـنـان بـد کـه روزی یـکـی نـزد شـاهبـیـامـد کـزیـن گـونـه مـردی بـه راه
بـــدیــدم بــیــارم بـــه فــرمــان کــیبــدان تـا فـرسـتـدش خـسـرو بـری
بـــــفــــرمــــود تــــا نــــزد او آورنــــدوز آنــگـــونــه بـــازی بـــکـــو آورنــد
بــبــردنــد زیـن گــونـه مــردی بــرشبــخــنـدیـد زو کـشـور و لـشـکـرش
بـــدو گــفــت خــســرو ز کــردار بـــدچــه داری بــیـاد ای بــد بــی خـرد
چــنـیـن گـفـت بــا شـاه کـز کـار بــدنـیـاسـایـم و نـیـسـت بـا مـن خـرد
سـخــن هـرچ گـویـی دگـرگـون کـنـمتـن و جـان مـردم پــر از خـون کـنـم
ســرمــایـه مـن دروغــســت و بــسسوی راسـتـی نیستـم دست رس
بــدو گـفـت خـسـرو کـه بــد اخـتـرتنـوشـتــه مـبــادا جـزیـن بــر سـرت
بــه دیـوان نـوشــتــنـد مـنـشــور ریز زشتـی بـزرگی شد آن شوم پـی
ســـپـــاه پـــراگــنــده او را ســـپـــردبــرفـت از درو نـام زشــتــی بــبــرد
چــوآمــد بــری مــرد نــاتــنــدرســتدل و دیده از شـرم یزدان بـشسـت
بـــفـــرمـــود تـــا نــاودانــهــای بـــامبـکـنـدنـد و او شـد بــران شـادکـام
وزان پـس همـه گـربـکـان رابـکـشـتدل کـد خــدایـان ازو شــد درشــت
بـه هرسـو همـی رفـت بـا رهنـمـایمــنـادیـگــری پــیـش او بــر بــپــای
هـمـی گـفــت گـر نـاودانـی بــجــایبـبـیـنـی و گـر گـربـه یی در سـرای
بـــدان بـــوم وبـــر آتـــش انــدر زنــمز بـرشـان همی سـنگ بـر سـرزنم
همی جـست جـایی که بـد یک درمخــداونــد او را فــگــنــدی بــه غــم
هـمـه خـانـه از مـوش بــگـذاشـتــنـددل از بـــوم آبـــاد بـــرداشـــتـــنـــد
چــو بـــاران بـــدی نــاودانــی نــبــودبـه شـهر انـدرون پـاسـبـانـی نـبـود
ازان زشــت بــد کــامــه شــوم پــیکــه آمــد ز درگــاه خــســرو بـــری
شـد آن شـهـر آبــاد یـکـســر خــراببـه سـر بـر هـمـی تـافـتـی آفـتـاب
هـمـه شـهـر یکـسـر پـر از داغ و دردکـس انـدر جـهان یاد ایشـان نـکـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.