ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ازان پس چو گسترده شد دست شاهسـراسـر جـهان شـد ورا نـیک خـواه
هـمـه تــاجــدارانـش کــهـتــر شــدنـدهـمـه کـهـتــران زو تــوانـگـر شــدنـد
گـزین کـرد از ایران چـل و هشـت هزارجـهـانـدیـده گـردان و جـنـگـی سـوار
در گـــنـــجـــای کـــهــن بـــرگـــشـــادکــه بــنــهــاد پــیــروز و فــرخ قــبــاد
جــهـان را بــبــخـشـیـد بــر چــار بــهـریـکــایـک هـمـه نـامــزد کــرد شــهـر
از آن نــــــامـــــــدران ده و دو هــــــزارگــزیـن کــرد ز ایـران و نـیـران ســوار
فــرســتــاد خــســرو ســوی مـرز رومنـــگـــهـــبــــان آن فــــرخ آزاد بــــوم
بـــدان تـــا ز روم انــدر ایــران ســپـــاهنـیـایـد کـه کــشــور شــود زو تــبــاه
مـگـر هـرکـسـی بـرکـنـد مـرز خـویـشبـــدانــد ســر مــایــه و ارز خــویــش
هــــم از نــــامــــداران ده و دو هــــزارســواران هــشــیــار خــنــجـــرگــزار
بــدان تــا سـوی ز ابــلـسـتـان شـونـدز بــوم سـیـه در گـلـسـتــان شـونـد
بــدیـشـان چـنـیـن گـفـت هـرکـو ز راهبــــگـــردد نـــدارد زبــــان را نـــگـــاه
بـــه خــوبــی مــر او را بـــه راه آوریــدکــزیـن بــگــذرد بــنــد و چــاه آوریــد
بــه هـرســو فــرســتــیـد کــارآگــهـانبــدان تــا نـمـانـد ســخــن در نـهـان
طــلــایــه بــبـــایــد بــه روز و شــبــانمـخـسـپـید در خـیمه بـی پـاسـبـان
ز لــــشـــــکــــر ده و دو هــــزار دگــــردلـــاور ســـواران پــــرخــــاشـــخـــر
بـخـوانـد و بـسـی هـدیه هـا دادشـانبـــه راه الــانــان فــرســـتـــادشـــان
بـــدیــشــان ســپـــرد آن در بـــاخــتــربــدان تــا نــیــایــد ز دشــمــن گــذر
بــدان سـرکـشـان گـفـت بــیـدار بــیـدهــمــه در پــنــاه جــهــانــدار بـــیــد
ده ودو هـــــزار دگـــــر بـــــرگـــــزیــــدز مـردان جـنگـی چـنان چـون سـزید
بــه سـوی خــراسـان فـرسـتــادشـانبــســی پــنــد و انــدرزهـا دادشــان
کــه از مــرز هــیــتــال تــا مــرزچــیــننـبـایـد کـه کـس پـی نـهـد بـر زمـین
مــگــر بـــه آگــهــی و بـــفــرمــان مــاروان بــســتــه دارد بــه پــیـمـان مـا
بــهـر کـشـوری گـنـج آگـنـده هـســتکـه کـس را نـبـایـد شـدن دوردسـت
چــو بــایـد بــخــواهـیـد و خــرم بــویـدخـردمـنـد بــاشـیـد و بـی غـم بـویـد
در گــنــج بـــگــشـــاد و چـــنــدی درمکــه بــودی ز هــرمــز بــرو بــر رقــم
بـــیــاورد و گـــریــان بـــه درویــش دادچـو درویـش پـیوسـتـه بـد بـیـش داد
از آنــکــس کــه او یــار بـــنــدوی بــودبـه نـزدیک گـسـتـهـم و زنـگـوی بـود
کـــه بـــودنــد یــازان بـــه خـــون پـــدرز تــنـهـای ایـشــان جــدا کــرد ســر
چـو از کین و نفـرین بـه پـردخـت شـاهبـــدانـــش یـــکـــی دیــگـــر آورد راه
از آن پــس شــب و روز گــردنـده دهـرنـشـسـت و بـبـخـشـید بـر چـار بـهر
از آن چــار یــک بـــهــر مــوبـــد نــهــادکــه دارد ســخــنـهـای نـیـکــو بــیـاد
ز کــــار ســــپــــاه و ز کـــار جــــهـــانبـه گـفـتـی بـه شـاه آشـکـار و نهان
چـو در پـادشاهی بـه دیدی شکسـتز لـشــکــر گــر از مـردم زیـر دســت
ســـبـــک دامـــن داد بـــر تـــافـــتـــیگـذشـتــه بــجـسـتــی و دریـافـتــی
دگــر بـــهــر شـــادی و رامــشــگــراننـشــســتــه بــه آرام بــا مــهـتــران
نــبــودی نــه انــدیـشــه کــردی ز بــدچـــنـــان کـــز ره نــامـــداران ســـزد
ســیــم بــهــره گــاه نــیــایــش بــدیجــهـان آفــریـن را ســتــایـش بــدی
چــهــارم شــمــار ســپـــهــر بـــلــنــدهمی بـر گرفتـی چه و چـون و چـند
ســتــاره شــمـر پــیـش او بــر بــپــایکـه بــودی بــه دانـش ورا رهـنـمـای
وزیـن بــهــره نــیـمــی شــب دیـر یــازنـشـسـتـی هـمـی بــا بــتـان طـراز
هـمــان نــیـز یـک مــاه بــر چــار بــهـربــبـخـشـیـد تـا شـاد بــاشـد ز دهـر
یـکــی بــهـره مـیـدان چــوگـان و تــیـریــکــی نــامــور پــیــش او یــادگــیــر
دگـر بــهـره زو کــوه و دشــت شــکــارازان تــــازه گـــشـــتـــی ورا روزگـــار
هـر آنـگـه کـه گـشـتـی ز نـخـچـیر بـازبــه رخــشـنـده روز و شــب دیـر یـاز
هـر آنـکـس کـه بـودی و را پـیـش گـاهبـبـسـتـی بـه شـهـر انـدر آیین و راه
دگــر بــهـره شــطــرنــج بــودی و نــردســـخـــن گــفــت از روزگــار نــبـــرد
سـه دیگـر هر آنـکـس کـه دانـنـده بـودفــزایـنــده چــیــز و خــوانــنــده بــود
بــه نـوبــت و را پــیـش بــنــشــانــدیســخــنـهـای دیـریـنـه بــرخــوانــدی
چـــهـــارم فـــرســـتــــادگـــان را ز راههـمـی خـوانـدنـدی بـه نـزدیک شـاه
نـوشــتــی هـمــه پــاســخ نـامـه بــازبــــدادی بـــدان مـــرد گـــردن فـــراز
فـرسـتـاده بـا خـلـعـت و کـام خـویـشز در بــازگـشـتــی بــه آرام خــویـش
هـمــه روز مــنــشــور هــر کــشــورینـوشـتـی سـپــردی بــهـر مـهـتــری
چــو بــودی ســر ســال نــو فــوردیــنکه رخشان شدی در دل از هور دین
نـهـادی یـکــی گــنـج خــســرو نـهـانکـه نـشـنـاخـتـی کـهتـری در جـهانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.