ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بـر پـادشـاهیش شـد پـنـج سـالبـه گیتی نبـودش سراسر همال
ششم سـال زان دخـت قیصر چـو ماهیکـی پـورش آمـد همـاننـد شـاه
نــبــود آن زمــان رســم بــانـگ نـمــازبــه گـوش چـنـان پـروریـده بــنـاز
یــکــی نــام گــفــتــی مــر او را پـــدرنــهــانــی دگــر آشـــکـــارا دگــر
نـهـانـی بــه گـفـتـی بــگـوش انـدرونهـمـی خـوانـدی آشـکـارا بــرون
بـگـوش انـدرون خـوانـد خـسـرو قـبــادهمی گـفـت شـیر وی فـرخ نژاد
چو شب کودک آمد گذشته سه پاسبـیامـد بـر خـسـرو اخـتـرشـناس
از اخــتــرشـنـاسـان بــپــرسـیـد شـاهکـه هرکـس که دارند اخـتـر نگاه
بـدیـدی کـه فـرجـام این کـار چـیسـتز زیچ اختـر این جـهاندار چیست
چــنـیـن داد پــاســخ ســتــاره شـمـرکـه بـر چـرخ گـردان نـیابـی گـذر
ازیــن کــودک آشــوب گــیــرد زمــیــننـخـوانـد سـپــاهـت بــرو آفـریـن
هــم از راه یــزدان بـــگــردد بــه نــیــزازین بـیشتـر چـون سـراییم چـیز
دل شــاه غـمـگـیـن شـد از کـارشــانوزان نــاســزاوار گــفــتـــارشــان
چــنـیـن گـفـت بــا مـرد دانـنـده شــاهکـه نیکـو کـنید انـدر اخـتـر نـگـاه
نــگــر تــا نــگــردد زبـــانــتــان بــریــنبـه پـیـش بــزرگـان ایـران زمـیـن
هـمـی داشــت آن اخــتــران را نـگــاهنهاده بـران بـسـتـه بـر مهر شاه
پـر انـدیشـه بـد زان سـخـن شـهـریـاربـران هفـتـه کـس را نـدادنـد بـار
ز نخـچـیر و از می بـه یکـسـو کـشـیدبـدان چـنـدگـه روی کـس را ندید
هـمـه مـهـتـران سـوی مـوبـد شـدنـدز هر گـونـه یی داسـتـانـها زدنـد
بـــدان تـــا چــه بـــد نــامــور شــاه راکـه بـربـسـت بـر کـهـتـران راه را
چـو بـشـنـیـد مـوبــد بـشـد نـزد شـاهبــدو داد یـکـسـر پــیـام ســپــاه
چــنــیــن داد پــاســخ ورا شــهــریــارکه من تـنگ دل گشتـم از روزگار
ز گــفــتــار ایـن مــرد اخــتــرشــنـاسز گـردون گردان شـدم ناسـپـاس
بــه گـنـج ور گـفـت آن یـکـی پــرنـیـانبــیـاور یـکـی رقـعــه انـدر مـیـان
بـــیــاورد گــنــجــور و مــوبـــد بـــدیــددلش تـنگ شد خامشی بـرگزید
ازان پـس بـدو گفت یزدان بـس اسـتکجا برتر از دانش هر کس است
گـر ای دون کـه نـاچـار گـردان سـپـهـردگـرگـون نماید بـه جـوینده چـهر
بـــه تــیــمــار کــی بـــاز گــردد ز بـــدچنین گفتـه از دانشی کی سزد
جــز از شــادمــانــیـت هــرگــز مــبــادز گـفـتـار ایشـان مـکـن هـیچ یاد
ز مـوبـد چـو بـشـنـید خـسـرو سـخـنبـخـنـدید و کـاری نـو افـگـنـد بـن
دبــیـر پــســنـدیـده را خــوانـد پــیـشسخـن گفت بـا او ز اندازه بـیشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.