ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـه قـیـصـر یـکـی نـامـه فـرمـود شـاهکـه بــرنـه ســزاوار شــاهـی کـلـاه
کــه مــریـم پــســر زاد زیــبــا یـکــیکـه هـرگـز نـدیـدی چــنـو کــودکـی
نــشــایـد مــگــر دانــش و تــخــت راوگـر در هـنـر بــخـشـش و بـخـت را
چـو مـن شـادمـانـم تـو شـادان بـزیکه شـاهی و گردنکشـی را سـزی
چــو آن نـامـه نـزدیـک قـیـصـر رسـیـدنــگــه کــرد و تــوقــیـع پــرویـز دیــد
بـــفـــرمـــود تـــا گـــاو دم بــــر درشدمـیدنـد و پـر بـانگ شـد کـشـورش
بــبــسـتـنـد آیـیـن بــه بــی راه و راهپـــر آواز شــیــر وی پـــرویــز شـــاه
بــــرآمـــد هـــم آواز رامـــشـــگـــرانهـمـه شـهـر روم از کـران تــا کـران
بــدرگــاه بــردنــد چــنــدی صــلــیـبنـســیـم گـلـان آمـد و بــوی طــیـب
بـیک هفـتـه زین گـونـه بـا رود و مـیبــبــودنـد شــادان ز شــیـروی کـی
بـــهــشــتــم بـــفــرمــود تــا کــاروانبـــیــامـــد بـــدرگـــاه بـــا ســـاروان
صــد اشــتــر ز گــنــج درم بـــار کــردچـو پــنـجــه شـتــر بــار دیـنـار کـرد
ز دیـبــای زربــفــت رومـی دویـســتکه گفتـی ز زر جـامه بـا رزیکیسـت
چــهــل خــوان زریــن پــایــه بـــســدچــنــان کــز در شــهـر یـاران ســزد
هـمـان چــنـد زریـن و سـیـمـیـن ددهبــگـوهـر بــر و چــشــمـشــان آژده
بــمــریـم فــرســتــاد چــنــدی گــهـریــکـــی نـــره طـــاوس کـــرده بـــزر
چــه از جـــامــه نــرم رومــی حــریــرز در و زبـــرجـــد یــکـــی آبـــگـــیــر
هـمـان بــاژ کـشـور کـه تــا چــار بــارز دیـــنـــار رومــــی هـــزاران هـــزار
فـرســتــاد چــون مـرد رومـی چــهـلکــجــا هــر چــهــل بــود بــیـدار دل
گــوی پـــیــش رو نــام او خــانــگــیکـه هـمـتـا نـبــودش بـه فـرزانـگـی
هـمـی شـد بـرین گـونـه بـا سـاروانشـــتــــربــــار دیـــنـــار ده کـــاروان
چــوآگــاهــی آمــد بــه پــرویـز شــاهکــه پــیـغــمـبــر قــیـصــر آمـد ز راه
بــه فـرخ بــفـرمـود تــا بــرنـشـســتیـکـی مـرزبـان بـود خـسـروپـرسـت
کــه ســالــار او بـــود بـــر نــیــمــروزگــرانـمـایـه گـردی و گـیـتــی فــروز
بـــرفـــتـــنــد بـــا او ســـواران شـــاهبــه ســر بــرنــهـادنــد زریـن کــلــاه
چــو از دور دیـد آن ســپــه خــانـگـیبـه پـیـش انـدر آمـد بـه بـیـگـانـگـی
چـنـیـن تــا بــه نـزدیـک شـاه آمـدنـدبــران نــامــور پــیـشــگــاه آمــدنــد
چــــو دیـــدنـــد زیـــبــــا رخ شـــاه رابــــران گـــونـــه آراســـتـــه گـــاه را
نــهــادنــد هـمــواره ســر بــر زمــیـنبــرو بــر هـمــی خــوانـدنـد آفــریـن
بــمـالـیـد پــس خـانـگـی رخ بــخـاکهـمـی گـفــت کـای داور داد وپــاک
ز پـــیــروزگــر آفـــریــن بـــر تـــو بـــادمـبـادی هـمـیشـه مـگـر شـاه و راد
بــزرگـانـش از جــای بــرخــاســتــنـدبـه نـزدیـک شـه جـایـش آراسـتـنـد
چـنـین گـفـت پـس شـاه را خـانـگـیکه چـون تـو که بـاشـد بـه فرزانگی
ز خــورشــیـد بــر چــرخ تــابــنـده تــرز جــان ســخــنـگــوی پــایـنــده تــر
مـبــادا جـهـان بـی چـنـیـن شـهـریـاربــــرومــــنـــد بــــادا بــــرو روزگــــار
مــبـــیــنــاد کــس روز بــی کــام تــونـوشـتــه بــخــورشـیـد بــر نـام تــو
جـهـان بــی سـر و افـسـر تـو مـبــادبــر و بــوم بــی لـشــکـر تــو مـبــاد
ز قـــیـــصــــر درود و ز مـــا آفـــریـــنبــریــن نــامــور شــهــریــار زمــیــن
کـسـی کـو دریـن سـایـه شـاه شـادنــبـــاشــد ورا روشــنــایــی مــبــاد
ابـــــا هــــدیــــه و بــــاژ روم آمــــدمبـــریــن نـــامـــبـــردار بـــوم آمـــدم
بــرفــتــیـم بــا فــیـلـســوفــان بــهـمبــران تــا نـبــاشــد کـس از مـا دژم
ز قــیـصــر پــذیـرد مـگــر بــاژ و چــیـزکـه بــا بـاژ و چـیـز آفـریـنـسـت نـیـز
بــخــنـدیـد از آن پــر هـنـر مـرد شــاهنــهـادنــد زریـن یـکــی پــیـشــگــاه
فـرسـتـاد پـس چـیـزهـا سـوی گـنـجبـدو گـفـت چـنـدین نـبـایسـت رنـج
بــخـراد بــر زیـن چـنـیـن گـفـت شـاهکه این نامه بـرخوان بـه پیش سپاه
بــه عــنـوان نــگــه کــرد مــرد دبــیـرکـه گـوینـده یی بـود و هـم یـادگـیـر
چنین گفت کاین نامه سوی مهستجــهــانــدار پــرویـز یـزدان پــرســت
جــهــانــدار و بــیـدار و پــدرام شــهـرکـه یـزدانـش تــاج و خــرد داد بــهـر
جـــهــانــدار فــرزنــد هــرمــزد شــاهکـه زیـبـای تـاج اسـت و زیبـای گـاه
ز قــیــصـــر پـــدر مــادر شـــیــر نــامکــه پــایـنـده بــادا بــدو نـام و کــام
ابـــا فـــر و بـــا بـــرز و پـــیـــروز بـــادهــمـــه روزگـــارانـــش نــوروز بـــاد
بــه ایـران و تـورانـش بــر دسـت رسبـه شـاهـی مـبــاداش انـبــاز کـس
همیشـه بـه دل شـاد و روشـن روانهـمـیشـه خـرد پـیـر و دولـت جـوان
گــران مــایـه شــاهـی کــیـومــرثــیهـمـان پـور هوشـنـگ طـهـمـورثـی
پـــدر بـــر پــدر و پــســر بـــر پــســرمـبــادا کـه ایـن گـوهـر آیـد بـه سـر
بـــریــن پـــاک یــزدان کــنــد آفــریــنبـــزرگــان مــلــک و بـــزرگــان دیــن
نه چـون تـو خـزان و نه چـون تـو بـهارنـه چـون تـو بـایـوان چـیـن بـر نـگـار
هـمــه مــردمـی و هـمــه راســتــیمــبــیـنــاد جــانـت بــد کــاســتــی
بــه ایـران و تــوران و هـنــدوســتــانهـمـان تـرک تـا روم و جـا دوسـتـان
تـــو را داد یــزدان بـــه پـــاکــی نــژادکـسـی چـون تـو از پــاک مـادر نـزاد
فــریــدون چــو ایـران بــایـرج ســپــردز روم و ز چــیـن نـام مــردی بــبــرد
بـــرو آفـــریــن کــرد روز نــخـــســـتدلـش را ز کـژی و تـاری بــشـسـت
هـمـه بــی نـیـازی و نـیـک اخــتــریبــزرگـی و مـردی و افــســونـگــری
تـو گـویی کـه یـزدان شـمـا را سـپـردوزان دیــگــران نــام مــردی بـــبـــرد
هـنـر پــرور و راد و بــخـشـنـده گـنـجازین تـخـمه هرگز نبـد کـس بـه رنج
نـهـادنـد بــر دشــمــنـان بــاژ و ســاوبـد اندیشـتـان بـارکـش همچـو گـاو
ز هـنـگــام کــســری نـوشــیـن روانکـه بــادا هـمـیـشـه روانـش جــوان
کـــــه از ژرف دریــــا بـــــرآورد پـــــیبـــران گــونــه دیــوار بـــیــدار کـــی
ز تـــرکــان هــمــه بـــیــشــه نــارونبـشستـند وبـی رنج گشت انجـمن
ز دشـمـن بـرسـتـنـد چـنـدی جـهـانبـــرو آفـــریــن از کــهــان و مــهــان
ز تــــازی و هـــنـــدی و ایـــرانـــیـــانبـبـسـتـنـد پـیشـش کـمـر بـر مـیان
روا رو چـــنــیــن تـــا بـــه مــرز خـــزرز ارمـــیـــنـــیـــه تـــا در بـــاخـــتـــر
ز هـیتـال و تـرک و سـمـرقـنـد و چـاچبـــزرگـــان بـــا فـــر او اورنــد وتـــاج
هـمــه کــهـتــران شــمــا بــوده انــدبــریـن بــنـدگـی بــر گـوا بــوده انـد
کـه شـاهـان ز تـخـم فـریـدون بــدنـددگــر یـکــســر از داد بــیـرون بــدنـد
بـدین خویشی اکنون که من کرده امبـــزرگـــی بـــه دانــش بـــرآورده ام
بـدان گـونه شـادم کـه تـشـنه بـر آبوگــر ســبـــزه تــیــره بـــر آفــتـــاب
جـــهـــانـــدار بـــیــدار فـــرخ کـــنـــادمــرا انــدریــن روز پـــاســـخ کــنــاد
یــکــی آرزو خـــواهــم از شــهــریــارکجـا آن سخـن نزد او هسـت خـوار
کـه دار مسـیحـا بـه گـنج شـماسـتچـو بــیـنـیـد دانـیـد گـفـتــار راسـت
بــــرآمـــد بـــریـــن ســـالـــیـــان درازسـزد گـر فـرسـتــد بــمـا شـاه بــاز
بـــدیـــن آرزو شـــهـــریـــار جـــهـــانبــبــخـشـایـد از مـا کـهـان و مـهـان
ز گــیــتــی بــرو بــر کــنــنــد آفــریـنکــه بــی تــو مـبــادا زمـان و زمـیـن
بـدان مـن ز خـسـرو پـذیـرم سـپـاسنیایش کنم روز و شب در سه پاس
همـان هدیه و بـاژ و سـاوی کـه مـنفـرسـتــم بــه نـزدیـک آن انـجــمـن
پــذیــرد پــذیــرم ســپــاســی بــدانمــبــیـنــاد چــشــم تــو روی بــدان
شــود فـرخ ایـن جــشــن و آیـیـن مـادرخـشـان شـود در جـهـان دیـن مـا
هــمــان روزه پــاک یــک شــنــبــدیز هـــر در پــــرســـتـــنـــده ایـــزدی
بـــرو ســـوکـــواران بـــمــالــنــد رویبــروبــر فــراوان بــســایــنــد مــوی
شــود آن زمــان بــر دل مــا درســتکه از کینه دلها بـخـواهیم شـسـت
کـــه بـــود از گـــه آفـــریـــدون فـــرازکـه بــا تـور و سـلـم انـدر آمـد بــراز
شــود کــشــور آســوده از تــاخــتــنبـهـر گـوشـه یی کـینـهـا سـاخـتـن
زن و کـــودک رومـــیـــان بـــرده انـــددل مـــا ز هـــر گــــونـــه آزرده انـــد
بـرین خـویشـی ما جـهان رام گشـتهـمـه کـار بــیـهـوده پـدرام گـشـت
درود جـــهــان آفــریــن بـــر تـــو بـــادهـمــان آفــریـن زمـیـن بــر تــو بــاد
چــو آن نــامــه قــیــصــر آمــد بــبــنجـهـانـدار بـشـنـید چـنـدان سـخـن
ازان نــامــه شــد شــاه خــرم نـهـانبـــرو تـــازه شـــد روزگـــار مـــهــان
بــســی آفــریـن کــرد بــرخــانــگــیبــدو گـفـت بـس کـن ز بـیـگـانـگـی
گــرانـمـایـه را جــایـگــه ســاخــتــنـددو ایــوان فـــرخ بـــپـــرداخـــتـــنـــد
بــبــردنـد چـیـزی کـه بــایـسـت بــردبــه نــزدیــک آن مــرد بــیــدار گــرد
بــیــامــد بــدیـد آن گــزیـن جــایـگــاهوزان پـس هـمـی بـود نـزدیک شـاه
بـخـوان و نـبـید و شـکـار و نشـسـتهمـی بـود بـا شـاه مـهـتـر پـرسـت
بــریـن گـونـه یـک مـاه نـزدیـک شــاههمـی بـود شـادان دل و نیک خـواهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.