ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـویک ماه شـد نامه پـاسـخ نوشـتسـخـنـهای بـا مـغـز و فـرخ نـوشـت
ســرنــامــه گــفــت آفــریــن مــهــانبـــران بـــاد کــو بـــاد دارد جـــهــان
بـــد و نــیــک بــیــنــد ز یــزدان پــاکوزو دارد انــدر جــهـان بــیـم و بــاک
کــنــد آفــریــن بـــر خـــداونــد مــهــرکـزیـن گـونـه بــر پــای دارد سـپـهـر
نـخـسـت آنـک کـردی سـتـایـش مـرابــه نــامــه نــمــودی نـیـایـش مــرا
بــدانـسـتــم و شـاد گـشـتــم بــدانسـخــن گـفـتــن تــاجــور بــخــردان
پـــذیــرفــتـــم آن نــامــور گــنــج تـــونـخـواهـم کـه چـنـدان بــود رنـج تــو
ازی را جــــهــــانــــدار یـــزدان پــــاکبـــرآورد بـــوم تـــو را بـــر ســمــاک
ز هـنـد و ز سـقـلـاب و چــیـن و خــزرچـنـیـن ارجـمـنـد آمـد آن بـوم و بــر
چه مردی چه دانش چه پرهیز و دینز یــزدان شــمــا را رســیــد آفــریـن
چــو کــار آمــدم پــیــش یــارم بـــدیبــهـر دانـشـی غـمـگـســارم بــدی
چــنـان شــاد گـشـتــم ز پــیـونـد تــوبــدیـن پــر هــنــر پــاک فــرزنــد تــو
کـه کـهتـر نـبـاشـد بـه فـرزند خـویشبــبـوم و بــر و پـاک پـیـونـد خـویـش
هـمـه مـهـتـران پـشـت بـرگـاشـتـنـدمـرا در جــهـان خـوار بــگـذاشـتــنـد
تــو تـــنــهــا بـــجــای پـــدر بـــودیــمهــمــان از پــدر بــیـشــتــر بــودیـم
تـو را همـچـنان دارم اکـنون کـه شـاهپـــدر بـــیــنــد آزاده و نــیــک خــواه
دگــر هـرچ گـفــتــی ز شــیـروی مـنازان پـاک تـن پـشـت و نـیـروی مـن
بـــدانــســتـــم و آفــریــن خـــوانــدمبــران دیـن تـو را پـاک دیـن خـوانـدم
دگــر هـرچ گـفــتــی ز پــاکــیـزه دیـنز یـک شــنــبــدی روزه بــه آفــریـن
هـمـه خــوانـد بــر مـا یـکـایـک دبــیـرسـخــنـهـای بــایـسـتــه و دلـپــذیـر
بـمـا بــر ز دیـن کـهـن نـنـگ نـیـسـتبه گیتی به از دین هوشنگ نیست
همه داد و نیکی و شـرمسـت و مهرنـگـه کــردن انـدر شــمـار ســپــهـر
بــه هـسـتــی یـزدان نـیـوشـان تــرمهـمـیشـه سـوی داد کـوشـان تـرم
نــدانـیـم انــبــاز و پــیـونــد و جــفــتنــگــردد نــهـان و نــگــردد نــهـفــت
در انــدیـشــه دل نــگــنــجــد خــدایبـه هستـی همو بـا شدت رهنمای
دگــر کــت ز دار مـســیـحــا ســخــنبــــیـــاد آمـــد از روزگــــار کــــهـــن
مدان دین که بـاشد بـه خوبـی بـپایبـدان دیـن نـبـاشـد خـرد رهـنـمـای
کـسـی را که خـوانی همی سـوگوارکــه کــردنـد پــیـغــمـبــرش را بــدار
کـه گـویـد کـه فــرزنـد یـزدان بــد اویبـران دار بـر کشـتـه خـندان بـد اوی
چـــو پـــور پـــدر رفـــت ســـوی پـــدرتــو انـدوه ایـن چــوب پــوده مــخــور
ز قـیـصـر چــو بــیـهـوده آمـد سـخــنبــخــنــدد بــریـن کــار مــرد کــهــن
هـمـان دار عـیـسـی نـیـرزد بــه رنـجکـه شـاهان نـهادنـد آن را بـه گـنـج
از ایـران چـو چـوبــی فـرسـتـم بــرومبــخـنـدد بـمـا بــر هـمـه مـرز و بـوم
بــه مـوبــد نـبــایـد کـه تــرسـا شـدمگـر از بــهـر مـریـم ســکـوبــا شـدم
دگـــر آرزو هـــرچ بــــایـــد بــــخــــواهشـمـار سـوی مـا گـشـادســت راه
پــسـنـدیـدم آن هـدیـه هـای تـو نـیـزکـجـا رنـج بــردی ز هـر گـونـه چـیـز
بـه شـیروی بـخـشیدم این بـرده رنجپـی افـگـنـدم او را یـکـی تـازه گـنـج
ز روم و ز ایـــران پـــر انـــدیــشـــه امشـب تـیره اندیشـه شـد پـیشـه ام
بــتــرسـم کـه شـیـروی گـردد بــلـنـدز ســانــد بــروم و بــه ایـران گــزنـد
نـخــســت انـدر آیـد ز ســلــم بــزرگز اســکـنـدر آن کـیـنـه دار ســتــرگ
ز کــیــن نــو آیــیــن و کــیــن کــهــنمـگـر در جـهـان تــازه گـردد سـخـن
سـخـنـهـا کـه پــرسـیـدم از دخـتــرتچـنان دان که او تـازه کـرد افـسـرت
بــدیـن مـســیـحــا بــکـوشـد هـمـیسـخـنـهـای مـا کـم نـیوشـد همـی
بــه آرام شــادســت و پــیـروزبــخــتبـدیـن خـسـروانـی نـو آییـن درخـت
هـمــیـشــه جــهــانــدار یـار تــو بــادســر اخــتـــر انــدر کــنــار تــو بـــاد
نـهـادنــد بــر نــامــه بــر مــهـر شــاههـمـی داشـت خـراد بــرزیـن نـگـاه
گــشــادنــد زان پــس در گــنــج بـــازکـــجـــا گـــرد کـــرد او بـــه روز دراز
نخـسـتـین صد و شست بـند اوسیکه پـند او سـی خـواندش پـارسـی
بـه گوهر بـیاگـنده هر یک چـو سـنگنـهـادنـد بــر هـر یـکـی مـهـر تــنـگ
بــران هـر یـکــی دانـه هـا صــد هـزاربــهــا بـــود بـــر دفــتــر شــهــریــار
بــیـاورد سـیـصـد شـتــر ســرخ مـویسـیـه چـشـم و آراسـتــه راه جـوی
مـــران هـــر یــکـــی را درم دو هــزاربــهــا داده بـــد نــامــور شــهــریــار
ز دیـبــای چــیـنـی صــد و چــل هـزارازان چــنــد زربــفــت گــوهــرنــگــار
دگــر پـــانــصــد در خـــوشـــاب بـــودکــه هـر دانـه یـی قــطــره آب بــود
صـد و شـسـت یـاقـوت چــون نـاردانپــــســــنـــدیـــده مـــردم کــــاردان
ز هــنــدی و چــیــنــی و از بـــربــریز مــصــری و از جـــامــه پـــهــلــوی
ز چــیـزی کـه خــیـزد ز هـر کـشـوریکـه چـونـان نـبـد در جـهـان دیـگـری
فــرســتــاد ســیـصــد شــتــروار بــاراز ایـــران بـــر قـــیـــصـــر نـــامـــدار
یـکـی خـلـعـت افـگـنـد بــر خــانـگـیفـزون تـر ز خـویـشـی و بـیگـانـگـی
همان جامه و تـخت و اسب و ستـامز پــوشــیـدنــیـهـا کــه بــردیـم نــام
بـدینـسـان چـنین صـد شـتـر بـارکـرداز آن ده شـــتـــربـــار دیــنــار کـــرد
بــبــخــشــیـد بــر فـیـلـســوفـان درمز دیـنـار و هـرگـونـه یی بـیـش وکـم
بـــرفــتــنــد شــادان ازان مــرز وبــومبــه نــزدیـک قــیـصــر ز ایـران بــروم
هـمــه مــهـتــران خــوانــدنـد آفــریـنبــران پــر هــنــر شــهــریـار زمــیـن
کــنــون داســتــان کــهـن نـو کــنـیـمسـخـنهای شـیرین و خـسـرو کـنیمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.