ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 20:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــنـان بــد کـه یـک روز پــرویـز شـاههــمــی آرزو کــرد نــخـــچـــیــرگــاه
بـیـاراسـت بــرسـان شـاهـنـشـهـانکـه بــونـد ازو پــیـشــتــر در جــهـان
چـو بـالـای سـیـصـد بـه زرین سـتـامبــبــردنــد بـــا خــســرو نــیــک نــام
هزار و صد و شست خـسرو پـرستپـیـاده هـمـی رفـت ژوپـیـن بـدسـت
هزار و چهل چوب و شمشیر داشتکــه دیــبــای در بــر زره زیـر داشــت
پــس انــدر بـــدی پـــانــصــد بـــازدارهـم از واشـه و چـرغ و شـاهین کـار
ازان پــس بــرفـتــنـد سـیـصـد سـوارپــــــس بــــــازداران بــــــا یــــــوزدار
بــه زنـجــیـر هـفـتــاد شـیـروپــلـنـگبـه دیبـای چـین اندرون بـستـه تـنگ
پـــلــنــگــان و شــیــران آمــوخــتـــهبــه زنــجــیــر زریــن دهــن دوخــتــه
قـلـاده بــزر بــسـتـه صـد بــود سـگکـه دردشــت آهـو گـرفـتــی بــتــگ
پــس انــدر ز رامــشــگــران دوهــزارهــمــه ســاخــتـــه رود روز شــکــار
بــه زیـر انـدرون هـریـکــی اشــتــریبــه ســر بــرنــهــاده ز زر افــســری
ز کـرسـی و خــرگـاه و پــرده سـرایهــمــان خــیــمــه و آخــر چــارپــای
شــتــر بــود پــیـش انـدرون پــانـصـدهــمـــه کـــرده آن بـــزم را نـــامـــزد
ز شــاهـان بــرنـای ســیـصـد ســوارهـمــی رانــد بــا نــامــور شــهــریـار
ابـــا یـــاره و طـــوق و زریــن کـــمـــربــهـر مـهـره یـی در نـشــانـده گـهـر
دوصـد بــرده تــامـجــمـر افـروخـتــنـدبـرو عـود و عـنـبـر همـی سـوخـتـند
دوصــد مــرد بــرنــای فــرمــانــبــرانابــا هـریـکــی نــرگــس و زعــفــران
هـمــه پــیـش بــردنـد تــا بــاد بــویچــو آیـد ز هـر ســو رســانـد بــدوی
همه پـیش آنکس که بـا بـوی خوشهمـی رفـت بـا مـشـک صـد آبـکـش
کــه تــا نــاورد نــاگــهــان گــرد بـــادنــشـــانــد بـــران شـــاه فــرخ نــژاد
چـو بـشـنید شـیرین کـه آمـد سـپـاهبـه پـیـش سـپـاه آن جـهـانـدار شـاه
یـکــی زرد پــیـراهـن مــشــک بــویبــپــوشــیـد و گـلـنـارگـون کــرد روی
یـکــی از بــرش ســرخ دیــبــای رومهـمــه پــیـکــرش گــوهــر و زر بــوم
بــه سـر بــرنـهـاد افـسـر خــسـروینــگــارش هـمــه پــیـکــر پــهــلــوای
از ایــوان خـــســرو بـــرآمــد بـــبـــامبـــه روز جــوانــی نــبـــد شــادکــام
هـمـی بــود تـاخـسـرو آنـجـا رسـیـدسـرشـکـش ز مژگـان بـرخ بـرچـکـید
چــو روی ورا دیـد بــرپــای خــاســتبــه پــرویـز بــنـمـود بــالــای راســت
زبــان کـرد گـویـا بــشـیـریـن سـخـنهــمــی گــفــت زان روزگــار کــهــن
بـه نرگس گل و ارغوان را بـشـسـتکـه بـیمـار بـد نـرگـس وگـل درسـت
بــــدان آبــــداری و آن نــــیــــکــــویزبــان تــیـز بــگــشــاد بــرپــهــلــوی
کـه تــهـمـا هـژب را ســپــهـبــدتــنـاخــجــســتــه کــیـاگــرد شــیـراوژنــا
کجـا آن همه مهر و خـونین سرشککـه دیـدار شـیـریـن بـد او را پـزشـک
کـجــا آن هـمـه روز کـردن بــه شـبدل و دیـده گـریـان و خــنـدان دو لـب
کــجــا آن هـمــه بــنــد و پــیـونـدمــاکـجـا آن هـمـه عـهـد و سـوگـنـد مـا
هـمـی گــفــت وز دیـده خــونـاب زردهــمــی ریـخــت بــرجــامــه لــاژورد
بــه چــشـم انـدر آورد زو خـسـرو آببـه زردی رخـش گشـت چـون آفتـاب
فــرســتـــاد بـــالــای زریــن ســتــامز رومــی چــهــل خــادم نــیـک نــام
کـه او را بــه مـشـکـوی زریـن بــرنـدســوی خــانـه گــوهـر آگــیـن بــرنـد
ازان جـایـگـه شـد بـه دشـت شـکـارابـــا بـــاده ورود و بـــا مــیــگــســـار
چـو از کـوه وز دشـت بـرداشـت بـهـرهمی رفت شادی کنان سوی شهر
بــبــسـتـنـد آذیـن بــشـهـر و بــه راهکـه شـاه آمـد از دشـت نـخـچـیرگـاه
ز نــالــیــدن بــوق و بـــانــگ ســرودهـوا گــشــت ز آواز بــی تــار و پــود
چـنـان خـسـروی بــرز و شـاخ بـلـنـدز دشــت انـدر آمـد بــه کــاخ بــلــنـد
ز مـشـکـوی شـیـریـن بـیـامـد بــرشبــبــوســیـد پــای و زمــیـن و بــرش
بـه موبـد چـنین گفـت شـاه آن زمانکـه بـر مـا مبـر جـز بـه نیکـی گـمان
مـرین خـوب رخ را بـه خـسـرو دهـیدجــهــان را بــدیـن مــژده نــو دهــیـد
مر او را بـه آیین پـیشـی بـخـواسـتکـه آن رسـم و آیین بـد آنگاه راسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.