ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 20:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـــو آگــاهــی آمــد ز خــســرو بـــه راهبـــه نـــزد بـــزرگـــان و نـــزد ســـپـــاه
که شیرین به مشکوی خسرو شدستکـهـن بــود کـار جــهـان نـوشــدســت
هـمـه شـهـر زان کـار غـمـگـیـن شـدنـدپــر انـدیـشـه و درد و نـفـریـن شــدنـد
نــرفــتــنــد نــزدیــک خــســرو ســه روزچـهـارم چــوب فـروخـت گـیـتــی فـروز
فـرســتــاد خــســرو مـهـان را بــخــوانـدبــگــاه گــران مــایــگــان بــرنــشــانــد
بـدیـشـان چـنـین گـفـت کـاین روز چـنـدنـدیـدم شــمـا را شــدم مـســتــمـنـد
بــــــیــــــازردم از بـــــــهــــــر آزارتــــــانپــرانـدیـشــه گـشــتــم ز تــیـمـارتــان
هـمـی گـفـت و پــاسـخ نـداد ایـچ کـسز گـفـتــن زبــانـهـا بــبــســتــنـد بــس
هـرآنـکـس کـه او داشـت آزار و خــشـمیـکـایـک بــه مـوبــد نـمـودنـد چــشــم
چـو مـوبــد چـنـان دیـد بــرپـای خـاسـتبه خسرو چنین گفت کای راد وراست
بـــه روز جـــوانــی شـــدی شـــهــریــاربــســی نــیـک و بــد دیـدی از روزگــار
شـنـیـدی بـسـی نـیـک و بـد در جـهـانز کــــار بــــزرگــــان و کــــار مــــهـــان
کــنــون تــخــمــه مــهــتــر آلــوده شــدبــزرگــی ازیـن تــخــمـه پــالـوده شــد
پـــدر پـــاک و مـــادر بـــود بـــی هـــنـــرچــنــان دان کــه پــاکــی نـیـایـد بــبــر
ز کــژی نــجـــویــد کــســی راســتـــیکـه از راســتــی بــرکـنـی کـاســتــی
دل مــا غــمــی شــد ز دیــو ســـتـــرگکــه شــد یــار بـــا شــهــریــار بـــزرگ
بـــه ایــران اگـــر زن نـــبـــودی جـــزیــنکــه خــســرو بــدو خــوانــدی آفــریـن
نـبــودی چـو شـیـریـن بــه مـشـکـوی اوبـــهـــر جـــای روشـــن بـــدی روی او
نــیــاکـــانــت آن دانــشـــی راســـتـــاننــکــردنــد یــاد از چــنــیــن داســتــان
چــوگـشـت آن سـخــنـهـای مـوبــد درازشــهـنــشــاه پــاســخ نــداد ایـچ بــاز
چــنـیـن گـفــت مـوبــد کــه فــردا پــگـاهبــیــایــیــم یــکــســر بــدیــن بــارگــاه
مــگـــر پـــاســـخ شـــاه یــابـــیــم بـــازکــه امــروزمــان شــد ســخــنـهـا دراز
دگــر روز شــبـــگــیــر بـــرخــاســتـــنــدهــمــه بـــنــدگــی را بــیــاراســتــنــد
یـکـی گـفــت مـوبــد نـدانـســت گـفــتدگـر گـفـت کـان بــا خـرد بــود جــفـت
ســیـوم گـفـت کـه امـروز پــاســخ دهـدســـــزد زو کـــــه آواز فـــــرخ نــــهــــد
هــمــه مــوبـــدان بـــرگـــرفـــتـــنــد راهخــرامــان بـــرفــتــنــد نــزدیــک شــاه
بــزرگــان گــزیــدنــد جــای نــشــســتبــیـامـد یـکـی مـرد تـشـتـی بــدسـت
چـو خـورشـید رخـشـنده پـالوده گـشـتیـکــایـک بــران مـهـتــران بــرگـذشــت
بــتــشـت انـدرون ریـخـتــش خـون گـرمچـو نـزدیـک شـد تــشـت بــنـهـاد نـرم
از آن تــشـت هـرکـس بــپــیـچــیـد رویهمه انجـمن گـشـت پـر گـفـت و گوی
همـی کـرد هـر کـس بـه خـسـرو نـگـاههـمـه انـجــمـن خــیـره از بــیـم شــاه
بـه ایرانـیـان گـفـت کـاین خـون کـیسـتنـهـاده بـتـشـت انـدر از بـهـر چـیسـت
بــدو گــفــت مــوبــد کــه خــون پــلــیـدکـزو دشـمـنش گـشـت هرکـش بـدید
چـومـوبــد چــنـیـن گـفـت بــرداشـتــشهـمـه دسـت بــردسـت بـگـذاشـتـش
ز خــون تــشــت پــر مـایـه کـردنـد پــاکبــبــسـتـنـد روشـن بـه آب و بـه خـاک
چـو روشـن شـد و پــاک تــشـت پــلـیـدبــکـرد آنـک او شـسـتـه بــد پـرنـبــیـد
بــمــی بــر پــراگــنـد مــشــک وگــلــابشـد آن تـشـت بـی رنگ چـون آفـتـاب
ز شـیـریـن بــران تــشـت بــد رهـنـمـونکـه آغــاز چــون بــود و فـرجــام چــون
بـه موبـد چـنین گفت خـسرو که تـشتهـمـانـا بـد ایـن گـر دگـرگـونـه گـشـت
بــدو گــفــت مــوبــد کــه نـوشــه بــدیپـــدیـــدار شـــد نـــیـــکـــوی از بـــدی
بــفــرمــان ز دوزخ تــوکــردی بــهـشــتهـمـان خــوب کـردی تــو کـردار زشـت
چـنین گفت خـسـرو که شـیرین بـشـهرچـنان بـد که آن بـی منش تـشت زهر
کـنون تـشـت می شـد بـه مشـکوی مابــریـن گــونـه پــربــو شــد ازبــوی مــا
ز مـن گـشـت بـدنـام شـیرین نـخـسـتز پــرمــایـگــان نــامــداری نــجــســت
هــمــه مــهــتــران خــوانــدنــد آفــریــنکـه بــی تــاج وتـخـتــت مـبــادا زمـیـن
بـــهــی آن فــزایــد کــه تــو بــه کــنــیمـه آن شـد بـگـیتـی کـه تـومـه کـنـی
کــه هـم شــاه وهـم مــوبــد وهـم ردیمـــگـــر بـــر زمـــیــن ســـایــه ایــزدیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.