ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ازان پــس فـزون شـد بــزرگـی شــاهکـه خـورشـیـد شـد آن کـجـا بــود مـاه
هــمــه روز بــا دخــت قــیـصــر بــدیهـمـو بـر شـبـسـتـانـش مـهـتـر بــدی
ز مـریـم هـمـی بــود شــیـریـن بــدردهمـیشـه ز رشـکـش دو رخـسـاره زرد
بــه فــرجــام شــیــریــن ورا زهــر دادشــد آن نــامــور دخــت قــیــصــرنــژاد
ازان چــاره آگــه نــبـــد هــیــچ کــسکــه او داشــت آن راز تــنــهــا و بـــس
چـو سـالـی بــرآمـد کـه مـریـم بـمـردشـبـسـتـان زریـن بـه شـیـرین سـپـرد
چو شیرویه را سال شد بر دو هشتبـه بــالـا زسـی سـالـگـان بـرگـذشـت
بـــــیــــاورد فــــرزانــــگــــان را پـــــدربـــدان تـــا شـــود نــامـــور پـــر هــنــر
هـمـی داشـت مـوبــد مـر او را نـگـاهشـب و روز شــادان بــه فـرمـان شــاه
چـنـان بـد کـه یـک روز مـوبـد ز تـخـتبــیـامــد بــه نـزدیـک آن نـیـک بــخــت
چــو آمــد بــه نـزدیـک شــیـرویـه بــازهـمــیـشــه بــه بــازیـش بــودی نـیـاز
یـکــی دفــتــری دیـد پــیـش انــدرشنــوشــتــه کــلــیــلــه بــران دفــتــرش
بـــدســت چــپ آن جــوان ســتـــرگبــریـده یـکـی خـشـک چــنـگـال گـرگ
ســروی سـر گـاومـیـشـی بــراســتهمی این بران بر زدی چونک خواست
غــمــی شــد دل مــوبـــد از کــاراویز بــــازی و بــــیـــهــــوده کــــردار اوی
بـه فـالش بـد آمد هم آن چـنگ گـرگشـــخ گـــاو و رای جـــوان ســـتــــرگ
ز کـار زمـانـه غـمـی گـشـت سـخـتازان بــرمــنــش کــودک شــور بــخــت
کـــجـــا طـــالــع زادنــش دیــده بـــودز دســتــور وگـنـجــور بــشـنـیـده بــود
ســوی مـوبــد مـوبــد آمــد بــگــفــتکـه بـازیـسـت بـاآن گـرانـمـایـه جـفـت
بـشـد زود مـوبـد بـگـفـت آن بـه شـاههـمـی داشـت خـسـرو مـر او را نـگـاه
ز فـــرزنـــد رنـــگ رخــــش زرد شـــدز کـــــار زمــــانــــه پـــــراز درد شـــــد
ز گــفـــتـــار مــرد ســـتـــاره شـــمــردلــش بــود پــر درد و پــیـچــان جــگــر
هـمـی گـفــت تــا کــردگـار ســپــهـرچــگــونـه نـمـایـد بــدیـن کــرده چــهـر
چو بـر پادشاهیش بیست وسه سالگـذر کـرد شــیـرویـه بــه فـراخــت یـال
بــــیــــازرد زو شــــهــــریــــار بــــزرگکه کودک جـوان بـود و گشتـه سـتـرگ
پـــر از درد شــد جـــان خــنــدان اویوز ایـــــــوان او کـــــــرد زنـــــــدان اوی
هــم آن را کــه پــیــوســتــه اوبــدنــدگــه رای جـــســـتـــن بـــراو شـــدنــد
بــســی دیـگـر از مـهـتــر و کـهـتــرانکـــه بـــودنـــد بــــا او بـــبـــنـــدگـــران
هـمـی بــرگـرفـتــنـد زیـشـان شـمـارکـه پــرســه فــزون آمـد از ســه هـزار
هــمــه کـــاخـــهــا رایــک انــدر دگــربـــریـــد آنـــک بـــد شـــاه را کـــارگـــر
ز پـــوشـــیــدنــیــهــا و از خـــوردنــیز بــخــشـیـدنـی هـم ز گـســتــردنـی
بــه ایــوانــهــاشــان بــیــاراســتــنــدپــرسـتــنـده و بــنـدگـان خــواسـتــنـد
هـمـان مـی فـرسـتـاد و رامـشـگـرانهــمــه کــاخ دیــنــار بـــد بـــی کــران
بـه هنـگـامـشـان رامـش و خـورد بـودنـگــهـبــان ایـشــان چــهـل مــرد بــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.