ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 20:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
کــنـون داســتــان گــوی در داســتــانازان یــک دل ویــک زبـــان راســـتـــان
ز تـخـتـی کـه خـوانـی ورا طـاق دیـسکــه بــنــهــاد پــرویــز دراســپــریــس
ســــرمــــایـــه آن ز ضــــحــــاک بــــودکــه نــاپــارســا بـــود و نــاپــاک بـــود
بــگــاهــی کــه رفــت آفــریــدون گــردوزان تـــا زیــان نـــام مـــردی بـــبـــرد
یــکـــی مـــرد بـــد در دمـــاونــد کـــوهکـه شـاهـش جــدا داشـتــی ازگـروه
کــجــا جــهـن بــر زیـن بــدی نـام اویرســیــده بــهــر کــشــوری کــام اوی
یـکـی نـامـور شـاه را تــخــت سـاخـتگـهـر گــرد بــر گــرد او در نـشــاخــت
کــه شــاه آفــریــدون بـــدوشــاد بـــودکــه آن تـــخـــت پـــرمــایــه آزاد بـــود
درم داد مـــر جـــهــن را ســـی هـــزاریـــکـــی تـــاج زریــن و دو گـــوشـــوار
هـمـان عـهـد ســاری و آمـل نـوشــتکـه بـد مـرز منشـور او چـون بـهشـت
بــدانـگــه کــه ایـران بــه ایـرج رســیـدکـــزان نـــامـــداران وی آمـــد پـــدیــد
جــهـانـدار شــاه آفـریـدون ســه چــیـزبـــران پــادشــاهــی بـــرافــزود نــیــز
یــکــی تـــخـــت و آن گــرزه گــاوســارکــه مـانـدســت زو در جــهـان یـادگـار
سـدیـگـر کـجــا هـفـت چـشـمـه گـهـرهــمـــی خـــوانـــدی نـــام او دادگـــر
چـو ایرج بـشـد زو بـماند این سـه چـیزهـمــان شــاد بــد زو مـنـوچــهـر نـیـز
هر آنکس که او تـاج شـاهی بـه سـودبــران تــخـت چـیـزی هـمـی بــرفـزود
چــو آمـد بــه کـیـخـسـرو نـیـک بــخـتفــراوان بـــیــفــزود بـــالــای تـــخـــت
بـرین هم نشـان تـا بـه لهراسـپ شـدوزو همچـنان تـا بـه گشـتـاسـپ شـد
چـو گشـتـاسـپ آن تـخـت رادید گفـتکــه کــار بــزرگــان نـشــایـد نـهـفــت
بـه جـاماسـپ گـفـت ای گـرانمایه مردفــزونـی چــه داری بــه دیـن کــارکـرد
یـکـایـک بــبـیـن تـا چـه خـواهـی فـزودپـس از مـرگ مـا راکـه خـواهد سـتـود
چـو جـا مـاسـپ آن تــخـت رابــنـگـریـدبـــدیــد از در گــنــج دانــش کـــلــیــد
بـــرو بـــر شــمــار ســپـــهــر بـــلــنــدهـمـی کـرد پــیـدا چـه و چـون وچـنـد
ز کـیـوان هـمـه نـقـشــهـا تــا بــه مـاهبــران تـخـت کـرد او بــه فـرمـان شـاه
چــنـیـن تــابــگــاه ســکــنــدر رســیـدز شـاهـان هر آنـکـس کـه آن گـاه دید
هــمــی بــرفــزودی بــرو چــنــد چــیـزز زر و ز ســـیــم و ز عــاج و ز شـــیــز
مــر آن را ســکــنـدر هـمــه پــاره کــردز بــی دانــشــی کــار یـکــبــاره کــرد
بــســی از بــزرگــان نـهـان داشــتــنـدهمـی دسـت بـر دسـت بـگـذاشـتـند
بــدیـن گــونــه بــد تــا ســر اردشــیــرکـجـا گـشـتـه بــد نـام آن تـخـت پـیـر
ازان تــخـت جــایـی نـشـانـی نـیـافـتبـــران آرزو ســـوی دیــگــر شـــتـــاف
بــــمـــرد او و آن تـــخ ازو بــــازمـــانـــدازان پــس کــه کــام بــزرگــی بــرانــد
بــدیـن گـونـه بــد تــا بــه پــرویـزشــاهرســـیــد آن گــرامــی ســـزاوار گـــاه
ز هـر کــشــوری مـهـتــران رابــخــوانـدوزان تــخـت چـنـدی سـخـنـهـا بــرانـد
ازیـشـان فـراوان شـکـســتــه بــیـافـتبـه شـادی سـوی گرد کردن شتـافت
بــیــاورد پــس تــخــت شــاه اردشــیـرز ایـران هـر آنـکــس کــه بــد تــیـزویـر
بـــهــم بـــر زدنــد آن ســزاوار تـــخــتبــه هـنـگــام آن شــاه پــیـروزبــخــت
ورا درگـــــر آمــــد ز روم و ز چـــــیــــنز مــکــران و بــغــداد و ایــران زمــیــن
هـزار و صـد و بــیـســت اســتــاد بــودکــه کــردار آن تــخــتــشــان یــادبــود
کـه او را بــنـا شـاه گـشـتــاسـپ کـردبــرای و بــه تــدبــیـر جـامـاسـپ کـرد
ابـــا هــریــکــی مــرد شــاگــرد ســیز رومـــی و بــــغـــدادی و پـــارســـی
نــفـــرمـــود تـــا یــک زمـــان دم زدنــدبــدو ســال تــا تــخــت بــرهـم زدنــد
چــوبــر پــای کــردنــد تــخــت بــلــنــددرخـشـنـده شـد روی بــخــت بــلـنـد
بـــرش بـــود بـــالــای صــد شــاه رشچــو هـفــتــاد رش بــرنــهـی ازبــرش
صـد و بـیـسـت رش نـیـز پـهـنـاش بـودکـه پــهـنـاش کــمـتــر ز بــالـاش بــود
بــلـنـدیـش پــنـجــاه و صـد شــاه رشچـنـان بـد کـه بـر ابـر سـودی سـرش
همان شاه رش هر رشی زو سه رشکــزان ســر بــدیـدی بــن کــشــورش
بـــســـی روز در مـــاه هـــر بـــامـــدادیـکــی فــرش بــودی بــه دیـگـر نـهـاد
هـمـان تــخــت بــه دوازده لـخـت بــودجـهـانـی سـراسـر هـمـه تـخـت بــود
بـــروبـــش زریــن صـــد و چـــل هـــزارز پــــیـــروزه بــــر زر کــــرده نــــگــــار
هــمــه نــقــره خــام بــد مــیــخ بــشیکی صد به مثقال با شست و شش
چــو انــدر بـــره خــور نــهــادی چـــراغپـسـش دشـت بـودی و در پـیش بـاغ
چـوخـورشـید درشـیرگشـتـی درشـتمـرآن تـخـت را سـوی او بــود پــشـت
چـــو هــنــگـــامــه تـــیــر مــاه آمــدیگــه مــیــوه و جـــشـــنــگـــاه آمــدی
ســوی مــیــوه و بـــاغ بـــودیــش رویبــدان تــا بــیــابــد زهــرمــیــوه بــوی
زمــســتــان کــه بــودی گــه بــا دونـمبــر آن تــخــت بــرکــس نــبــودی دژم
هــمــه طــاقــهــا بـــود بـــســتــه ازارز خـــز و ســـمـــور از در شـــهـــریــار
هـمـان گــوی زریـن و ســیـمـیـن هـزاربــر آتــش هـمـی تــافـتـی جـامـه دار
بــه مـثــقــال ازان هـریـکــی پــانـصــدکز آتـش شدی سرخ همچون بـه سد
یــکــی نــیــمــه زو انــدر آتــش بـــدیدگــر پــیـش گـردان ســرکــش بــدی
شـــمــار ســـتـــاره ده و دو و هــفــتهـمـان مـاه تـابـان بـبـرجـی کـه رفـت
چــه زو ایـســتــاده چــه مـانـده بــجــابــدیـدی بــه چــشـم سـر اخــتــرگـرا
ز شـب نیز دیدی کـه چـنـدی گـذشـتسـپـهـر از بــر خـاک بـر چـنـد گـشـت
ازان تـــخـــتـــهــا چـــنــد زریــن بـــدیچــه مــایـه ز زر گــوهـر آگــیـن بــدی
شــمـارش نـدانـســت کـردن کـســیاگــر چــنــد بــودیـش دانـش بــســی
هـرآن گــوهـری کــش بــهـاخــوار بــودکــمــابــیــش هــفــتــاد دیــنــار بـــود
بــسـی نـیـز بــگـذشـت بــر هـفـتـصـدهـمـی گـیـر زیـن گـونـه از نـیـک و بـد
بــســی ســرخ گـوگـرد بــدکـش بــهـانــدانـســت کــس مــایـه و مــنــتــهـا
کـه روشـن بـدی در شـب تـیـره چـهـرچـوناهید رخـشـان شـدی بـر سـپـهر
دو تــخــت از بــر تــخـت پــرمـایـه بــودز گـوهـر بــسـی مـایـه بــر مـایـه بـود
کـهـیـن تـخـت را نـام بــد مـیـش سـارســر مــیــش بــودی بـــرو بــر نــگــار
مــهــیــن تـــخــت راخــوانــدی لــاژوردکــه هـرگـز نـبــودی بــر و بــاد و گــرد
ســه دیـگــر ســراســر ز پــیـروزه بــودبــدو هـر کـه دیـدیـش دلـســوزه بــود
ازیــن تــابـــدان پــایــه بـــودی چــهــارهــمــه پــایــه زریــن و گــوهــرنــگــار
هـرآنـکـس کـه دهقـان بـد و زیردسـتورامـیـش سـر بــود جــای نـشـسـت
ســـــواران نـــــابــــــاک روز نـــــبـــــردشـــدنــدی بـــران گـــنـــبـــد لـــاژورد
بــه پــیــروزه بــر جــای دســتــور بــودکــه از کــدخــدایــیــش رنــجــور بــود
چـو بـر تـخـت پـیروزه بـودی نـشـسـتخــردمــنـد بــودی و مــهـتــرپــرســت
چــو رفـتــی بــه دسـتــوری رهـنـمـایمــگــر یــافــتــی نــزد پـــرویــز جــای
یـکــی جــامـه افــکــنـده بــد زربــفــتبــرش بـود وبــالـاش پـنـجـاه و هـفـت
بــگــوهـر هـمــه ریـشــه هـا بــافــتــهزبــــر شـــوشـــه زر بــــرو تـــافـــتـــه
بـــدو کــرده پــیــدانــشــان ســپـــهــرچـو بـهرام و کـیوان و چـون مـاه و مهر
ز کـــیــوان و تـــیــر و ز گـــردنــده مــاهپـــدیــدار کـــرده ز هــر دســـتـــگـــاه
هـم از هـفـت کـشـور بــرو بــر نـشـانز دهــقـــان و از رزم گــردنــکـــشـــان
بــرو بــر نـشــان چــل و هـشـت شـاهپــــدیـــدار کـــرده ســـر تـــاج و گـــاه
بــرو بــافــتــه تــاج شــاهــنــشــهــانچـنـان جــامـه هـرگـز نـبــد درجــهـان
بـه چـین دریـکـی مـرد بـد بـی هـمـالهمی بـافـت آن جـامـه راهفـت سـال
ســـرســـال نـــو هـــرمـــز فـــوردیـــنبـــیــامـــد بـــر شـــاه ایــران زمـــیــن
بــبــرد آن کـیـی فــرش نـزدیـک شــاهگــران مــایــگــان بـــرگــرفــتـــنــد راه
بـــه گــســتـــرد روز نــو آن جـــامــه راز شـــادی جـــداکـــرد خـــوکـــامــه را
بــران جــامـه بــر مـجـلـس آراسـتــنـدنــوازنــده رود و مــی خـــواســتـــنــد
هـمـی آفـریـن خـوانـد سـرکـش بــرودشـــهــنــشـــاه را داد چـــنــدی درود
بــزرگــان بــه رو گــوهـر افــشــانــدنـدکـه فـرش بـزرگـش هـمـی خـوانـدنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.