ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
همی هر زمان شـاه بـرتـر گـذشـتچوشد سال شاهیش بر بیست و هشت
کـســی رانـشــد بــر درش کـار بــدز درگــــــاه آگــــــاه شــــــد بــــــار بــــــد
بـدو گفـت هر کـس که شـاه جـهانگـــزیــدســـت را مــشـــگـــری در نــهــان
اگـــر بــــا تـــو او را بـــرابـــر کـــنـــدتــو را بــر ســر ســرکــش افــســر کــنــد
چـو بـشـنید مرد آن بـجـوشـیدش آزوگــر چـــه نــبـــودش بـــه چــیــزی نــیــاز
ز کـشـور بــشـد تـا بــه درگـاه شـاههــمــی کـــرد رامـــشـــگـــران را نــگـــاه
چـوبـشنید سـرکش دلش تـیره شدبـــه زخـــم ســـرود انــدرو خـــیــره شـــد
بـــیــامــد بـــه درگــاه ســالــار بـــاردرم کــــرد و دیـــنــــار چــــنـــدی نـــثــــار
بــدو گـفـت رامـشـگـری بـر درسـتکــه از مـن بــه ســال و هـنـربــرتــرســت
نـبــایـد کـه در پـیـش خـسـرو شـودکــه مـا کـهـنـه گـشــتــیـم و او نـو شــود
ز سـرکش چـو بـشـنید دربـان شـاهز رامـــشـــگـــر ســـاده بــــربـــســـت راه
چــو رفـتــی بــه نـزدیـک او بــار بــدهـــمـــش کـــاربـــد بـــود هـــم بـــار بـــد
نــــدادی ورا بـــــار ســــالــــار بــــارنــه نــیـزش بــدی مــردمــی خــواســتــار
چــو نـومـیـد بــرگـشـت زان بــارگـاهابـــا بـــه ربـــط آمــد ســـوی بـــاغ شـــاه
کــجــا بــاغــبــان بــود مــردوی نـامشـــد از دیــدنـــش بـــار بـــد شـــادکـــام
بــدان بــاغ رفـتــی بــه نـوروز شــاهدو هـفـتــه بــه بــودی بــدان جــشــنـگـاه
سـبـک بـاربـد نزد مرد همبـوی شـدهـــم آن روز بـــامـــرد هــمـــبـــوی شـــد
چـنـیـن گـفـت بــا بــاغـبــان بــاربــدکــه گــویـی تــو جــانــی و مــن کــالــبــد
کــنــون آرزو خــواهــم از تــو یــکــیکـــجـــاهــســـت نــزدیــک تـــو انــدکـــی
چــو آیـد بــدیـن بــاغ شــاه جــهــانمــــرا راه ده تــــابــــبــــیـــنــــم نــــهـــان
کـه تـاچـون بـود شـاه را جـشـنـگـاهبـــبــیــنــم نــهــفــتــه یــکــی روی شــاه
بــدو گـفــت مـرد وی کـایـدون کـنـمز مــغــز تـــو انــدیــشـــه بـــیــرون کــنــم
چو خسرو همی خواست کاید ببـاغدل مــیــزبـــان شــد چـــو روشــن چـــراغ
بــر بــاربــد شـد بـگـفـت آنـک شـاههـمـی رفــت خــواهـد بــران جــشــنـگـاه
هـمـه جـامـه را بــار بــد سـبـز کـردهــمــان بـــه ربـــط و رود نــنــگ و نــبـــرد
بـشـد تـابـجـایی که خـسـرو شـدیبــهـاران نــشــســتــن گــهـی نـو شــدی
یکی سرو بـد سـبـز و بـرگش گشنورا شــــاخ چــــون رزمـــگــــاه پــــشــــن
بــران سـرو شـد بـه ربـط انـدر کـنـارزمـــانــی هــمـــی بـــود تـــا شـــهــریــار
ز ایـوان بــیـامـد بــدان جــشــنـگــاهبـــیـــاراســـت پـــیــروزگـــر جـــای شـــاه
بــیـامــد پــری چــهـره مــیـگــســاریــکــی جـــام بـــر کـــف بـــر شـــهــریــار
جــهـانـدار بــسـتــد ز کـودک نـبــیـدبـــلـــور از مـــی ســـرخ شـــد نــاپـــدیــد
بـدانگه کـه خـورشـید بـرگـشـت زردهــمــی بـــود تـــاگــشــت شــب لــاژورد
زنـنــده بــران ســرو بــرداشــت رودهــمــان ســاخــتــه پــهــلــوانــی ســرود
یـکـی نـغـز دسـتـان بـزد بــر درخـتکــزان خــیــره شــد مــرد بـــیــداربـــخــت
سـرودی بــه آواز خـوش بــرکـشـیـدکــه اکــنــون تــو خــوانــیــش داد آفــریــد
بـماندند یک مجـلـس اندر شـگـفـتهـمــی هــرکــســی رای دیـگــر گــرفــت
بـــدان نــامــداران بـــفــرمــود شــاهکـه جــویـنـد ســرتــاســر آن جــشــنـگـاه
فــراوان بــجــســتــنـد و بــاز آمـدنـدبـــه نـــزدیــک خـــســـرو فـــراز آمـــدنـــد
جــهـانـدیـده آنـگـه ره انـدر گــرفــتکـه از بـخـت شـاه ایـن نـبـاشـد شـگـفـت
کـه گـردد گـل ســبــز را مـشـگـرشکـــه جـــاویـــد بـــادا ســـر و افـــســـرش
بــیـاورد جــامــی دگــر مــیـگــســارچــو از خــوب رخ بــســتــد آن شــهــریــار
زنــنــده دگــرگــون بــیــاراســت رودبـــــرآورد نـــــاگـــــاه دیـــــگـــــر ســـــرود
کـه پـیکـار گـردش هـمـی خـوانـدنـدچـــــنــــیــــن نـــــام ز آواز او را نـــــدنــــد
چو آن دانشی گفت و خسرو شنیدبــــه آواز او جــــام مـــی در کــــشــــیـــد
بــفــرمــود کــایــن رابـــجــای آوریــدهــمــه بـــاغ یــک ســر بـــه پـــای آوریــد
بـجـسـتـنـد بـسـیـار هـر سـوی بـاغبـــــبــــردنــــد زیــــر درخــــتــــان چــــراغ
نـدیـدنـد چـیـزی جـز از بــیـد و سـروخــــرامـــان بــــه زیـــر گـــل انـــدر تــــذرو
شهنشاه پـس جـام دیگر بـخواستبــــــــر آواز ســـــــربــــــــرآورد راســـــــت
بــرآمــد دگــر بـــاره بـــانــگ ســرودهـــمــــان ســــاخــــتــــه کــــرده آواز رود
همی سـبـز در سـبـز خـوانی کـنونبــریـن گــونـه ســازنــد مــکــر و فــســون
چـوبـشـنـیـد پـرویـز بـرپـای خـاسـتبـــه آواز او بـــر یــکــی جـــام خـــواســت
کـه بـود انـدر آن جـام یک مـن نـبـیدبــه یـکــدم مــی روشــن انــدر کــشــیــد
چـنین گفـت کاین گر فـرشـتـه بـدیز مــشــک و زعــنــبــر ســرشــتــه بــدی
وگــر دیـو بــودی نـگـفــتــی ســرودهــمــان نــیــز نــشــنــاخــتــی زخــم رود
بــجـویـیـد دربــاغ تـا ایـن کـجـاسـتهمه بـاغ و گلشـن چـپ و دسـت راسـت
دهــان و بــرش پــر ز گــوهـر کــنــمبـــریــن رود ســـازانــش مــهــتـــر کـــنــم
چــو بــشــنـیـد رامـشــگــر آواز اویهــمــان خـــوب گــفــتـــار دمــســـاز اوی
فــرود آمــد از شــاخ ســرو ســهـیهـــمـــی رفـــت بـــا رامـــش و فـــرهــی
بــیــامــد بــمــالــیــد بــرخــاک رویبــدو گـفـت خــســرو چــه مـردی بــگـوی
بــدو گـفــت شــاهـایـکـی بــنـده امبـــــه آواز تـــــو در جـــــهـــــان زنـــــده ام
سـراسـر بــگـفـت آنـچ بــود از بــنـهکــه رفــت انــدر آن یــک دل و یــک تـــنــه
بـــدیــدار او شــاد شــد شــهــریــاربـــســان گــلــســتـــان بـــه مــاه بـــهــار
به سرکش چنین گفت کای بـد هنرتــو چـون حـنـظـلـی بــار بــد چـون شـکـر
چــــرا دور کـــردی تــــو او را ز مـــندریــــغ آمــــدت او دریــــن انــــجـــــمــــن
بـــه آواز او شــاد مــی درکــشــیــدهــمــان جــام یــاقــوت بــر ســرکــشــیـد
بـرین گونه تـا سـرسـوی خـواب کرددهـــانـــش پــــر از در خــــوشــــاب کـــرد
بــبــد بــار بــد شــاه رامــشــگــرانیــکـــی نــامـــدارای شـــد از مـــهــتـــران
ســـر آمــد کــنــون قــصـــه بـــاریــدمـــبــــادا کـــه بــــاشـــد تـــو را یـــار بـــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.