ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
از ایــوان خــســرو کــنــون داســتـــانبــگـویـم کـه پــیـش آمـد از راســتــان
جــهــان بــر کــهـان و مــهـان بــگــذردخـــردمــنــد مــردم چـــرا غــم خــورد
بـسـی مهتـر و کـهتـر از مـن گـذشـتنـخـواهـم مـن از خـواب بـیدار گـشـت
هماناکه شد سال بر شست و ششنــه نــیــکــو بـــود مــردم پـــیــرکــش
چـــوایــن نــامــور نــامــه آیــد بـــبـــنزمـن روی کـشـور شـود پــر ســخــن
ازان پــس نـمــیـرم کــه مــن زنــده امکـه تــخــم سـخــن مـن پــراگـنـده ام
هر آنـکـس کـه دارد هش و رای و دینپــس از مــرگ بــر مــن کــنـد آفــریـن
کــنـون از مــدایـن ســخــن نـو کــنــمصــفــتــهــای ایــوان خــســرو کــنــم
چــنـیـن گـفـت روشــن دل پــارســیکـه بـگـذاشـت بــا کـام دل چـارسـی
کـه خـسـرو فـرسـتــاد کـسـهـا بــرومبــه هـنـد و بـه چـیـن و بـه آبــاد بــوم
بـــرفــتــنــد کــاری گــران ســه هــزارز هــر کــشـــوری آنــک بـــد نــامــدار
ازیـشـان هـر آنـکـس کـه اسـتـاد بــودز خـشـت و ز گـچ بــر دلـش یـاد بــود
چــو صـد مـرد بــیـرون شـد از رومـیـانز ایـــران و اهــــواز وز هــــر مــــیـــان
ازیــشـــان دلـــاور گـــزیــدنـــد ســـیازان ســی دو رومــی و دو پــارســی
بــر خــســرو آمــد جــهـانــدیـده مــردبــــرو کـــار و زخـــم بـــنـــایـــاد کـــرد
گـرانـمـایـه رومـی کـه بــد هـنـدسـیبــه گـفـتــار بــگـذشــت از پــارســی
بــدو گـفــت شــاه ایـن ز مـن درپــذیـرســخــن هـرچ گــویـم ز مـن یـادگــیـر
یـکـی جــای خــواهـم کـه فـرزنـد مـنهـمـان تــا دو صـدســال پــیـونـد مـن
نــشـــیــنــد بـــدو در نــگــردد خـــرابز بــــــاران وز بــــــرف وز آفـــــتــــــاب
مــهــنــدس بــپــذیـرفــت ایـوان شــاهبــدو گـفـت مـن دارم ایـن دســتــگـاه
فـــرو بــــرد بــــنـــیـــاد ده شـــاه رشهـمـان شــاه رش پــنـج کـرده بــرش
ز ســنــگ و ز گــچ بــود بــنــیــاد کــارچــنــیـن بــایـد آن کــو دهــد داد کــار
چــودیــوار ایــوانــش آمــد بـــه جـــایبــیـامـد بــه پـیـش جـهـان کـد خـدای
کــه گــر شــاه بــیـنـد یـکــی کــاردانگـذشــتــه بــرو ســال و بــســیـاردان
فـرســتــد تــنـی صــد بــدیـن بــارگـاهپــســنــدیـده بــا مــوبــد نـیـک خــواه
بـدو داد زان گـونه مردم کـه خـواسـتبـــرفــتــنــد و دیــدنــد دیــوار راســت
بـــریــشـــم بـــیــاورد تـــا انــجـــمـــنبـــتــابـــنــد بـــاریــک تــابـــی رســن
ز بــــالـــای آن تــــا بــــه داده رســـنبــه پــیـمـوده در پــیـش آن انـجــمــن
رســن ســوی گـنـج شـهـنـشـاه بــردابـــا مــهــر گــنــجـــور او را ســـپـــرد
وزان پــس بــیــامــد بـــه ایــوان شــاهکـــه دیــوار ایــوان بـــرآمــد بـــه مــاه
چــو فــرمــان دهـد خــســرو زود یـابنــگــیـرم بــریـن کــار کــردن شــتــاب
چـــهــل روز تـــا کــار بـــنــشــیــنــدمز کـــاری گـــران شـــاه بـــگــزیــنــدم
چـــو هــنــگــامــه زخـــم ایــوان بـــودبـــلــنــدی ایــوان چـــو کــیــوان بـــود
بــدان زخــم خــشـمـت نـبــایـد نـمـودمـــرا نــیــز رنــجـــی نــبـــایــد فـــزود
بـدو گـفـت خـسـرو کـه چـنـدین زمـانچـرا خـواهـی از مـن تـوای بــدگـمـان
نــبـــایــد کــه داری ازیــن دســت بــازبــــه آزرم بــــودن بــــیـــامـــد نـــیـــاز
بـــفـــرمـــود تـــا ســـی هــزارش درمبــــدادنــــد تــــا او نــــبــــاشــــد دژم
بــدانـســت کــاری گــر راســت گــویکـــه عـــیــب آورد مـــرد دانــا بـــروی
کـه گـیـرد بــران زخــم ایـوان شــتــاباگــر بــشــکــنـد کــم کــنـد نـان و آب
شــب آمــد بــشــد کــارگــر نــاپــدیـدچـنان شـد کـزان پـس کس او را ندید
چـو بـشنید خـسور که فرعان گریخـتبـگوینده بـه رخـشـم فـرعـان بـریخـت
چـنـین گـفـت کـان را کـه دانـش نـبـودچــرا پــیــش مــا در فــزونــی نــمــود
بـــفـــرمـــود تـــا کـــار او بـــنــگـــرنــدهــمــه رومــیـان را بــه زنــدان بــرنــد
دگـــر گـــفــــت کـــاری گـــران آوریـــدگـچ و خــشـت و ســنـگ گـران آوریـد
بــجــســتــنـد هـرکـس کـه دیـوار دیـدز بـــوم و بـــر شـــاه شــد نــاپـــدیــد
بـه بـیـچـارگـی دسـت ازان بـازداشـتهمی گوش و دل سوی اهواز داشت
کــزان شــهـر کــاری گـر آیـد کــســینـمـانـد چــنـان کـار بــی بــر بــســی
همی جـست استـاد آن تـا سه سـالنــدیــدنــد کــاریــگــری بــی هــمــال
بـــســی یــاد کــردنــد زان کــارجــویبــه ســال چــهــارم پــدیــد آمــد اوی
یــکـــی مـــرد بـــیــدار بـــا فـــرهـــیبـــه خــســرو رســانــیــد زو آگــهــی
هـم آنـگــاه رومـی بــیـامــد چــو گــردبــدو گـفــت شــاه ای گـنـهـکــار مـرد
بــگـو تــا چــه بــود انـدریـن پــوزشــتچـه گـفـتـی کـه پـیش آمـد آموزشـت
چـنـین گـفـت رومـی کـه گـر شـهـریارفــرســتــد مــرا بــا یــکــی اســتــوار
بـــگــویــم بـــدان کـــاردان پـــوزشـــمبـــه پـــوزش بـــجـــا آیــد افــروزشــم
فــرســتــاد و رفــتــنــد ز ایــوان شــاهگــران مـایـه اســتــاد بــا نـیـک خــواه
هــمـــی بـــرد دانــای رومــی رســـنهـمــان مـرد را نـیـز بــا خــویـشــتــن
بـــه پــیــمــود بـــالــای کــار و بـــرشکـم آمـد ز کــار از رســن هـفــت رش
رســـن بـــاز بـــردنــد نــزدیــک شـــاهبــگــفــت آنـک بــا او بــیـامــد بــه راه
چـنـیـن گـفـت رومـی کـه ار زخـم کـاربــرآورد مــی بــر ســر ای شــهــریــار
نـه دیـوار مــانـدی نـه طــاق ونـه کــارنـه مــن مــانـدمــی بــر در شــهـریـار
بـدانسـت خـسـرو که او راسـت گفتکــســی راســتــی را نـیـارد نـهـفــت
رهــا کــرد هـر کــو بــه زنــدان بــدنــدبــد انـدیـش گــر بــی گـزنـدان بــدنـد
مـــراو را یــکـــی بـــه دره دیــنـــار دادبــه زنــدانــیــان چــیــز بـــســیــار داد
بــــــران کــــــار شــــــد روزگـــــار درازبـــه کـــردار آن شـــاه را بــــد نـــیـــاز
چـوشـد هفـت سـال آمد ایوان بـجـایپـــســـنــدیــده خـــســـرو پـــاک رای
مـــر او را بـــســـی آب داد و زمـــیــندرم داد و دیـــنـــار و کــــرد آفــــریـــن
هـمـی کـرد هـرکـس بــه ایـوان نـگـاهبــه نــوروز رفــتــی بـــدان جــایــگــاه
کـس انـدر جـهـان زخـم چـونـین نـدیـدنــه ازکــاردانــان پــیـشــیـن شــنــیـد
یـکــی حــلـقــه زریـن بــدی ریـخــتــهازان چــــرخ کـــار انـــدر آویـــخــــتــــه
فــروهــشــتـــه زو ســرخ زنــجــیــر زربـه هـر مـهـره یـی در نـشـانـده گـهـر
چـو رفـتـی شـهنـشـاه بـر تـخـت عـاجبـــیــاویــخــتـــنــدی ز زنــجــیــر تـــاج
بـه نوروز چـون بـرنشستـی بـه تـخـتبــه نــزدیـک او مــوبــد نــیـک بــخــت
فـــروتـــر ز مـــوبـــد مـــهــان را بـــدیبــــزرگــــان و روزی دهـــان را بــــدی
بـــه زیــر مـــهـــان جـــای بـــازاریـــانبـــیــاراســـتـــنــدی هــمــه کــاریــان
فــرومــایــه تـــر جـــای درویــش بـــودکجـا خـوردش ازکوشـش خـویش بـود
فـروتـر بــریـده بــسـی دسـت و پــایبـسـی کـشـتـه افـگـنـده در زیـرجـای
ز ایــوان ازان پـــس خـــروشــد آمــدیکـــز آوازهــا دل بـــه جـــوش آمـــدی
کــه ای زیــردســتـــان شــاه جــهــانمــبــاشــیــد تــیــره دل و بــدگــمــان
هـر آنـکــس کـه او ســوی بــالـا نـگـاهکـــنــد گـــردد انــدیــشـــه او تـــبـــاه
ز تـــخــت کــیــان دورتـــر بـــنــگــریــدهر آنـکـس کـه کـهـتـر بـود بـشـمـرید
وزان پــس تــن کـشــتــگـان را بــه راهکــزان بـــگــذری کـــرد بـــایــد نــگــاه
وزان پــس گــنـهـگــار و گــر بــیـگــنـاهنـمـانـدی کـســی نـیـز دربــنـد شــاه
بـــه ارزانــیــان جـــامــه هــا داد نــیــزز دیــبــا و دیـنــار و هــرگــونــه چــیــز
هرآنکـس کـه درویش بـودی بـه شـهرکـــه او را نـــبــــودی ز نـــوروز بـــهـــر
بــه درگــاه ایــوانــش بــنــشــانــدنــددر مـهـای گـنـجــی بــر افــشــانـدنـد
پــر از بــیــم بــودی گــنــهــکــار از ویشــده مــردم خــفــتــه بــیــدار از وی
مــنــادیــگـــری دیــگــر انــدر ســـرایبــرفـتــی گـه بــازگـشـتــن بــه جـای
کـه ای نـامـور پــر هـنـر ســرکــشــانز بـیشـی چـه جـویید چـنـدین نشـان
بـه کـار انـدر انـدیـشـه بـایـد نـخـسـتبــدان تــا شـود ایـمـن و تــن درسـت
ســگـالـیـد هـر کــاروزان پــس کــنـیـددل مـردم کــم ســخــن مـشــکــنـیـد
بــر انـداخــت بــایـد پــس آنـگـه بــریـدســخــنـهـای دانـنــده بــایـد شــنـیـد
بــبــیـنـیـد تــا از شــمـا ریـز کـیـســتکـه بـر جـان بـدبـخـت بـایـد گـریسـت
هــرآنـــکـــس کـــه او راه دارد نــگـــاهبــخـسـپــد بــریـن گـاه ایـمـن ز شـاه
دگــر هــرک یــازد بــه چــیـز کــســانبـود چـشـم مـا سـوی آنکـس رسـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.