ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
کـنـون از بــزرگـی خــسـرو سـخــنبـــگـــویــم کـــنــم تـــازه روز کـــهــن
بـران سـان بـزرگی کـس اندر جـهاننـــدارد بـــیــاد از کـــهـــان و مـــهــان
هر آنکـس کـه او دفـتـر شـاه خـواندز گـیـتــیـش دامـن بــبــایـد فـشــانـد
سـزد گـر بــگـویـم یـکـی داســتــانکـه بــاشـد خــردمـنـد هـم داسـتــان
مبـادا کـه گـسـتـاخ بـاشـی بـه دهرکـه از پــای زهـرش فـزونـســت زهـر
مـســاایـچ بــا آز و بــا کـیـنـه دسـتز مـنـزل مـکــن جــایـگـاه نـشــســت
سـرای ســپــنـجــســت بــا راه و روتـــو گــردی کـــهــن دیــگــر آرنــد نــو
یــکـــی انـــدر آیـــد دگـــر بـــگـــذردزمــانـی بــه مـنـزل چــمـد گــر چــرد
چــو بــرخــیــزد آواز طــبــل رحــیــلبــه خــاک انـدر آیـد ســر مـور وپــیـل
ز پــرویـز چـون داسـتـانـی شـگـفـتز مــن بــشــنـوی یـاد بــایـد گــرفــت
کــه چــنـدی ســزاواری دســتــگـاهبـــزرگــی و اورنــگ و فــر و ســـپـــاه
کـزان بــیـشـتـر نـشـنـوی در جـهـاناگــر چــنــد پــرســی ز دانــا مــهــان
ز تـــوران وز هــنــد وز چـــیــن و رومز هــرکــشــوری کــان بــد آبــاد بــوم
هـمــی بــاژ بــردنــد نــزدیـک شــاهبــه رخــشـنـده روز و شـبــان سـیـاه
غــلــام و پــرســتــنــده از هــر دریز در و ز یـــاقـــوت و هـــر گـــوهـــری
ز دیـنــار و گــنـجــش کــرانـه نــبــودچــنــو خــســرو انــدر زمــانـه نــبــود
ز شــاهـیـن وز بــاز و پــران عــقــابز شــیـر و پــلــنـگ و نـهـنـگ انـدر آب
هــمــه بــرگــزیــدنــد پــیـمــان اویچـو خـورشید روشـن بـدی جـان اوی
نـخـسـتـین کـه بـنهاد گـنـج عـروسز چــیـن و ز بــرطــاس وز روم و روس
دگــر گــنــج پــر در خــوشــاب بـــودکــه بــالــاش یـک تــیـر پــرتــاب بــود
کــه خــضــرا نـهـادنـد نــامــش ردانهــمــان تـــازیــان نــامــور بـــخــردان
دگــر گــنــج بـــاد آورش خــوانــدنــدشــمــارش بــکــردنــد و در مــانــدنـد
دگـر آنـک نـامـش هـمـی بــشـنـویتــو گــویـی هـمـه دیـبــه خــســروی
دگـــر نــامــور گــنــج افـــراســـیــابکه کس را نبـودی بـه خـشـکی و آب
دگـر گـنـج کـش خـوانـدی سـوخـتـهکــزان گـنـج بــد کـشــور افــروخــتــه
دگـــر آنـــک بــــد شـــادورد بــــزرگکــه گــویـنـد رامـشــگــران ســتــرگ
بــه زر ســرخ گــوهــر بــرو بــافــتــهبــه زر انــدرون رشــتــه هـا تــافــتــه
ز رامـشـگـران ســرکـش ور بــار بــدکــه هـرگــز نـگـشــتــی بــه آواز بــد
بــه مــشــکــوی زریـن ده و دوهــزارکــنــیــزک بـــه کــردار خـــرم بـــهــار
دگـر پــیـل بــد دو هـزار و دویـســتکه گفتـی ازان بـر زمین جـای نیست
فـغـسـتـان چـیـنـی و پـیـل و سـپـاهکـه بــر زیـن زریـن بــدی سـال و مـاه
دگـر اسـب جـنگی ده و شـش هزاردو صـد بــارگـی کـان نـبــد در شـمـار
ده و دوهـــز را اشـــتـــر بــــارکـــشعماری کش وگام زن شست وشش
کـه هرگـز کـس انـدر جـهان آن ندیدنــه از پــیـر ســر کــاردانــان شــنـیـد
چـنـویی بـه دسـت یکـی پـیـشـکـارتــبــه شـد تـو تـیـمـار و تـنـگـی مـدار
تــو بــی رنـجـی از کـارهـا بــرگـزیـنچـو خـواهـی کـه یـابـی بــداد آفـریـن
کـه نـیـک و بــد انـدر جـهـان بـگـذردزمــانــه دم مــا هــمــی بـــشــمــرد
اگـر تــخـت یـابــی اگـر تــاج و گـنـجوگـر چـنـد پـویـنـده بــاشـی بــه رنـج
سرانجام جای تو خاکست و خشتجـز از تـخـم نـیکـی نـبـایـدت کـشـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.