ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 20:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــدان نــامــور تــخــت و جــای مــهــیبــزرگـی و دیـهـیـم شــاهـنـشـهـی
جـــهــانــدار هــم داســتـــانــی نــکــرداز ایــــران و تــــوران بــــرآورد گــــرد
چـــو آن دادگــر شــاه بـــیــداد گــشــتز بــیـدادی کـهـتــران شــادگـشــت
بـــــیــــامـــــد فـــــرخ زاد آزرمـــــگـــــاندژم روی بـــا زیــردســـتـــان ژکـــان
ز هـرکـس هـمـی خـواسـتـه بـسـتـدیهـمـی ایـن بــران آن بـریـن بـر زدی
بــه نـفـریـن شـد آن آفـریـنـهـای پــیـشکه چـون گرگ بـیدادگر گشت میش
بــیــاراســت بــر خــویـشــتــن رنــج نــونــکــرد آرزو جـــز هــمــه گــنــج نــو
چـو بـی آب و بـی نان و بـی تـن شـدندز ایران سـوی شـهر دشـمن شـدند
هـر آنـکـس کــزان بــتــری یـافــت بــهـرهـمـی دود نـفـریـن بـرآمـد ز شـهـر
یــکــی بــی هــنــر بــود نــامــش گــرازکــزو یــافــتـــی خــواب و آرام و نــاز
کــه بــودی هـمــیـشــه نـگــهـبــان رومیـکـی دیـو سـر بــود بـیـداد و شـوم
چـــو شـــد شـــاه بـــا داد بـــیـــدادگـــراز ایـران نـخـسـت او بـپـیـچـیـد سـر
دگــــر زاد فــــرخ کــــه نـــامـــی بــــدیبــه نـزدیـک خــسـرو گـرامـی بــدی
نــیـارســت کــس رفــت نــزدیـک شــاههــمــه زاد فــرخ بـــدی بـــار خـــواه
شــهــنــشــاه را چــون پــرآمــد قــفــیـزدل زاد فــرخ تـــبـــه گــشــت نــیــز
یـکــی گــشــت بــا ســالـخــورده گــرازز کشـور بـه کشـور بـه پـیوسـت راز
گــراز ســپــهــبـــد یــکــی نــامــه کــردبــه قـیـصــر و را نـیـز بــدکـامـه کـرد
بــدو گــفــت بــرخــیــز و ایــران بــگــیــرنخـسـتـین مـن آیم تـو را دسـتـگـیر
چــو آن نـامـه بــرخـوانـد قـیـصـر سـپــاهفــــــراز آوریـــــد از در رزمـــــگــــــاه
بـــیــاورد لــشـــکـــر هــم آنــگـــه ز رومبـــیــامــد ســـوی مــرز آبـــاد بـــوم
چــو آگــاه شــد زان ســخــن شــهـریـارهمـی داشـت آن کـار دشـوار خـوار
بـــدانــســت کــان هــســت کــارگــر ازکـه گـفـتـه سـت بـا قـیصـر رزمسـاز
بدان کش همی خواند و او چاره جستهمی داشت آن نامور شاه سست
ز پــرویــز تــرســان بـــد آن بـــدنــشــانز درگــاه او هــم ز گــردنــکـــشـــان
شـهـنـشـاه بــنـشـســت بــا مـهـتــرانهر آنکـس کـه بـودنـد ز ایران سـران
ز انــدیــشــه پـــاک دل رابـــشـــســـتفـراوان زهر گـونه یی چـاره جـسـت
چـــو انـــدیــشـــه روشـــن آمـــد فـــرازیـکــی نــامــه بــنـوشــت نـزد گــراز
کــه از تــو پــســنــدیــدم ایـن کــارکــردســتـــودم تـــو را نــزد مــردان مــرد
ز کــــردارهــــا بــــرفــــزودی فــــریــــبســر قــیـصــر آوردی انـدر نـشــیـب
چـــوایــن نـــامـــه آرنـــد نـــزدیـــک تـــوپــرانــدیـشــه کــن رای تــاریـک تــو
هـمـی بــاش تــا مـن بــجـنـبــم زجــایتـو بــا لـکـشـر خـویـش بـگـذار پـای
چـو زیـن روی و زان روی بــاشـد سـپـاهشـود در سـخـن رای قـیـصـر تــبــاه
بـــه ایـــران و را دســـتـــگـــیـــر آوریـــمهــمــه رومــیــان را اســـیــر آوریــم
ز درگــه یــکـــی چـــاره گـــر بـــرگــزیــدسـخـن دان و گـویا چـناچـون سـزید
بــدو گــفــت کــایـن نــامــه انــدر نـهـانهــمــی بـــر بـــکــردار کــارآگــهــان
چــنـان کـن کـه رومـیـت بــیـنـد کـسـیبـره بـر سـخـن پـرسـد از تـو بـسی
بـــگـــیـــرد تـــو را نـــزد قـــیــصـــر بـــردگــرت نــزد ســالــار لــشــکــر بـــرد
بــپــرســد تــو را کــز کــجــایـی مـگـویبـگویش که من کهتـری چـاره جـوی
بــــه پــــیـــمــــودم ایـــن رنــــج راه درازیــکــی نــامــه دارم بــســوی گــراز
تـوایـن نـامـه بــربــنـد بــردسـت راسـتگر ایدون که بـسـتـاند از تـو رواست
بـــرون آمــد از پـــیــش خــســرو نــونــدبــه بــازو مـر آن نـامـه را کــرد بــنـد
بــیــامــد چــو نــزدیـک قــیـصــر رســیـدیـکــی مـرد بــه طــریـق او را بــدیـد
ســوی قــیـصــرش بــرد ســر پــر ز گـرددو رخ زرد و لــبـــهــا شـــده لــاژورد
بـدو گفـت قـیصـر که خـسـرو کجـاسـتبــبــایـدت گــفــت بــمـا راه راســت
ازو خــیــره شــد کــهــتــر چــاره جــویز بــیــمــش بــاســخ دژم کــرد روی
بـــجــویــیــد گــفــت ایــن بــلــاجــوی رابــدانـدیـش و بــدکــام و بــدگـوی را
بــجــســتــنـد و آن نـامـه از دسـت اویگــشــاد آنـک دانــا بــد و راه جــوی
ازان مـــرز دانــا ســـری را بـــجـــســـتکـه آن پـهـلـوانـی بــخـوانـد درسـت
چــو آن نــامــه بـــرخــوانــد مــرد دبــیــررخ نــامــور شـــد بـــه کــردار قــیــر
بــه دل گـفــت کـایـن بــد کـمـیـن گـر ازدلــیـر آمـدســتــم بــه دامـش فــراز
شـهنـشـاه و لـشـکـر چـو سـیصـد هزارکـس از پـیل جـنگـش نـداند شـمـار
مــرا خـــواســـت افـــگـــنــد در دام اویکــه تــاریـک بــادا ســرانــجــام اوی
وازن جــایـگــه لــشــکــر انـدر کــشــیـدشـــد آن آرزو بـــر دلــش نــاپـــدیــد
چـــو آگـــاهــی آمــد بـــه ســـوی گــرازکـه آن نـامـور شــد ســوی روم بــاز
دلـش گـشــت پــر درد و رخــســاره زردســـواری گـــزیــد ازدلـــیــران مـــرد
یـکــی نــامــه بــنــوشــت بــا بــاد و دمکـه بـر مـن چـرا گـشـت قـیصـر دژم
از ایــران چــرا بـــازگــشــتـــی بـــگــویمـرا کـردی انـدر جـهـان چـاره جـوی
شــهـنـشــاه دانـد کــه مـن کــردم ایـندلـش گـردد از مـن پـر از درد وکـیـن
چــو قــیـصــر نـگـه کــرد و آن نـامـه دیـدز لـشــکـر گـرانـمـایـه یـی بــرگـزیـد
فـــرســـتــــاد تــــازان بــــه نـــزد گـــرازکــزان ایـزدت کــرده بــد بــی نــیــاز
کـــه ویــران کـــنـــی تـــاج و گـــاه مـــرابــه آتــش بـــســوزی ســپــاه مــرا
کــز آن نــامــه جــز گــنــج دادن بـــبـــادنــیــامـــد مــرا از تـــو ای بـــد نــژاد
مـرا خـواسـتــی تــا بــه خــسـرو دهـیکـه هـرگـز مـبــادت بــهـی و مـهـی
بــه ایــران نــخــواهــنــد بــیـگــانــه یـینـه قــیـصــر نـژادی نـه فــرزانـه یـی
بــه قــیـصــر بــســی کـرد پــوزش گـرازبـه کـوشـش نـیـامـد بــدامـش فـراز
گــزیــن کــرد خــســرو پـــس آزاده یــیسـخـن گـوی و دانـا فـرسـتـاده یـی
یـکــی نــامــه بــنــوشــت ســوی گــرازکـه ای بــی بــهـا ریـمـن دیـو ســاز
تــو را چــنــد خــوانــم بـــریــن بـــارگــاههـمــی دورمــانــی ز فــرمــان و راه
کــنـون آن ســپــاهـی کــه نــزد تــوانــدبــســال و بــه مــاه اور مـزد تــوانـد
بـــرای و بـــه دل ویــژه بـــا قــیــصــرنــدنــهـانــی بــه انــدیـشــه دیـگــرنــد
بــرمــا فــرســت آنــک پــیــچــیــده انــدهمـه سـرکـشـی رابـسـیچـیده انـد
چـــوایـــن نـــامـــه آمـــد بـــنـــزد گـــرازپــر انـدیـشـه شـد کـهـتــر دیـوسـاز
گـــزیـــن کـــرد زان نـــامـــداران ســــواراز ایـــران و نـــیـــران ده و دو هـــزار
بــدان مـهـتــران گـفــت یـک دل شــویـدسـخـن گفـتـن هرکـسـی مشـنوید
بـــبـــاشــیــد یــک چــنــد زیــن روی آبمـگـیرید یک سـر بـه رفـتـن شـتـاب
چـو هـم پـشـت بــاشـیـد بـا هـمـرهـانیـکـی کــوه کــنـدن ز بــن بــر تــوان
ســــپــــه رفـــت تــــاخــــره اردشـــیـــرهـر آنـکـس کـه بــودنـد بــرنـا و پـیـر
کــشـــیــدنــد لــشـــکــر بـــران رودبـــاربـدان تـا چـه فـرمـان دهـد شـهـریار
چـــو آگــاه شــد خــســرو از کــارشــاننـــبــــود آرزومــــنـــد دیـــدارشــــان
بــــفــــرمـــود تــــا زاد فــــرخ بــــرفــــتبــه نـزدیـک آن لـشـکـر شـاه تـفـت
چــنــیــن بـــود پـــیــغــام نــزد ســپـــاهکـه از پـیـش بـودی مـرا نـیـک خـواه
چــــرا راه دادی کــــه قــــیـــصــــر ز رومبــیـاورد لـشــکـر بــدیـن مـرز و بــوم
کــه بــود آنــک از راه یــزدان بــگــشــتز راه و ز پــیـمــان مــا بــرگــذشــت
چـو پــیـغـام خـسـرو شـنـیـد آن سـپــاهشـد از بـیم رخـسـار ایشـان سـیـاه
کـــس آن راز پـــیــدا نــیــارســـت کـــردبــمــانـدنـد بــا درد و رخــســاره زرد
پــیــمــبــر یــکــی بــد بــه دل بــا گــرازهــمـــی داشـــت از آب وز بـــاد راز
بــیــامــد نــهــانــی بــه نــزدیــکــشــانبــرافـروخـت جـانـهـای تــاریـکـشـان
مـتـرسـیـد گـفـت ای بــزرگـان کـه شـاهنــدیــد از شــمــا آشـــکــارا گــنــاه
مــبــاشــیــد جــز یــک دل و یــک زبــانمـگـویـیـد کـز مـا کـه شـد بـدگـمـان
وگــر شــد هــمــه زیــر یــک چـــادریــمبــه مـردی هـمـه یـاد هـم دیـگـریـم
هــمـــان چـــون شـــنــیــدنـــد آواز اویبــدانــســت هـر مــهــتــری راز اوی
مـهـان یـکـسـر از جــای بــرخــاسـتــنـدبـران هـم نـشـان پـاسـخ آراسـتـنـد
بــــر شـــاه شـــد زاد فـــرخ چـــو گـــردسـخـنـهـای ایشـان هـمـه یـاد کـرد
بــدو گـفــت رو پــیـش ایـشــان بــگـویکـه انـدر شـمـا کـیـسـت آزار جـوی
کـه بـه فـریـفـتـش قـیـصـر شـوم بــخـتبـه گنج و سلیح و بـه تاج و به تخت
کــه نــزدیــک مــا او گــنــهــکـــار شـــدهــم از تــاج و ارونــگ بـــیــزار شــد
فــرســتــیــد یــک ســر بــدیـن بــارگــاهکـسـی راکه بـودسـت زین سـرگناه
بــشــد زاد فـرخ بــگـفــت ایـن ســخــنرخ لـشــکــر نـو ز غــم شــد کــهـن
نــیــارســت لــب را گــشــود ایـچ کــسپـر از درد و خـامش بـمـاندند و بـس
ســـبـــک زاد فـــرخ زبـــان بـــرگــشـــادهـمـی کــرد گـفــتــار نـا خــوب یـاد
کـزیـن ســان سـپــاهـی دلـیـر و جــواننـبــیـنـم کــس انـدر مــیـان نـاتــوان
شــمــا را چــرا بـــیــم بـــاشــد ز شــاهبــه گـیـتــی پــراگـنـده دارد سـپــاه
بـــزرگـــی نـــبـــیــنــم بـــه درگـــاه اویکـه روشـن کـنـد اخــتــر و مـاه اوی
شـــمـــا خـــوار داریــد گـــفـــتـــار مـــنمــتـــرســیــد یــک ســر ز آزار مــن
بــه دشــنــام لــب را گــشــایــیــد بـــازچـه بـر من چـه بـر شـاه گردن فـراز
هـر آنـکـس کـه بـشـنـید زو این سـخـنبـدانـسـت کـان تـخـت نوشـد کـهن
هـمـه یـکـسـر از جــای بــرخــاســتــنـدبــه دشــنـام لـبــهـا بــیـاراســتــنـد
بــشــد زاد فـرخ بــه خــســرو بــگـفــتکه لشکر همه یار گشـتـند و جـفت
مــرا بــیـم جــانــســت اگــر نــیـز شــاهفـرســتــد بــه پــیـغـام نـزد ســپــاه
بــدانــســت خــســرو کــه آن کــژگــویهمـی آب و خـون اندر آرد بـه جـوی
ز بـــیــم بـــرادرش چـــیــزی نــگـــفـــتهمی داشـت آن راسـتـی در نهفت
کـه پــیـچــیـده بــد رسـتــم از شـهـریـاربــجــایـی خــود و تــیـغ زن ده هـزار
دل زاده فــــرخ نـــگـــه داشــــت نـــیـــزسـپـه را هـمـه روی بـرگـاشـت نـیزپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.