ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــدانـســت هـم زاد فـرخ کـه شـاهز لـشـکـر هـمـه زو شـنـاســد گـنـاه
چـو آمـد بـرون آن بـد انـدیـش شـاهنـیـارســت شــد نـیـز در پــیـشــگـاه
بــدر بــر هـمـی بـود تـا هـرکـسـیهـمــی کــرد زان آزمــایـش بــســی
همی ساخـت همواره تـا آن سپـاهبــه پـیـچـیـد یـکـسـر ز فـرمـان شـاه
همـی راند بـا هر کـسـی داسـتـانشــدنـد انـدر آن کــار هـمـداســتــان
که شاهی دگر بـرنشیند بـه تـخـتکـزیـن دور شــد فـرو آیـیـن و بــخــت
بـــر زاد فـــرخ یــکـــی پـــیـــر بـــودکـــه بـــرکـــارهــا کـــردن آژیــر بـــود
چـنـیـن گـفـت بــازاد فـرخ کـه شـاههـمــی از تــو بــیـنـد گــنـاه ســپــاه
کـنـون تــا یـکـی شـهـریـاری پــدیـدنـیـاری فــزون زیـن نــبــایـد چــخــیـد
کــه ایــن بـــوم آبـــاد ویــران شــوداز انـــدوه ایــران چـــونــیــران شـــود
نــگــه کــرد بــایـد بــه فــرزنــد اویکدامست با شرم و بی گفت و گوی
ورا شـاد بــر تــخـت بــایـد نـشـانـدبــران تــاج دیــنــار بــایــد فــشــانــد
چـو شـیـروی بــیـدار مـهـتــر پــسـربــه زنــدان بــود کــس نــبــایـد دگــر
همی رای زد زین نشـان هرکسـیبــریـن روز و شـب بــرنـیـامـد بـسـی
کـه بــرخـاسـت گـرد سـپـاه تـخـوارهـمــه کــارهــا زو گــرفــتــنــد خــوار
پــذیـره شــدنــش زاد فــرخ بــه راهفــراوان بـــرفــتـــنــد بـــا او ســپـــاه
رســیـدنـد پــس یـک بــدیـگـر فــرازســخــن رفــت چــنـد آشــکــارا و راز
هـمــان زاد فــرخ زبــان بــرگــشــادبــدیـهـای خــســرو هـمــه کــرد یـاد
همی گفت لشـکر بـه مردی و رایهـمـی کـرد خـواهنـد شـاهی بـپـای
سـپـهـبـد چـنـین داد پـاسـخ بـدویکـه من نیسـتـم چـامه گـفـت وگـوی
اگـر بــا سـپـاه انـدر آیـم بــه جـنـگکـنـم بــر بــدان جـهـان جــای تــنـگ
گــرامـی بــد ایـن شــهـریـار جــوانبــه نــزد کــنــارنـگ و هـم پــهـلــوان
چــو روز چــنـان مـرد کـرد او سـیـاهمـبــادا کـه بـیـنـد کـسـی تـاج و گـاه
نـژنـد آن زمـان شـد کـه بـیداد شـدبــه بــیـدادگـر بــنـدگـان شــاد شــد
سـخـنـهـاش چـون زاد فـرخ شـنـیدمـــر او را ز ایــرانـــیـــان بـــرگـــزیـــد
بـدو گفـت کـاکنون بـه زندان شـویمبـه نـزدیـک آن مـسـتـمـنـدان شـویم
بـــیــاریــم بــی بـــاک شــیــروی راجـــوان و دلـــیــر جـــهــانـــجـــوی را
سـپـهـبـد نـگـهـبــان زنـدان اوسـتکزو داشـتـی بـیشتـر مغز و پـوسـت
ابـــا شـــش هــزار آزمــوده ســـوارهـمـی دارد آن بــسـتـگـان را بــه زار
چــنـیـن گـفـت بــا زاد فـرخ تــخــوارکـه کـار سـپــهـبــد گـرفـتــیـم خــوار
گــریـن بــخــت پــرویـز گـردد جــواننـمــانــد بــه ایـران یـکــی پــهـلــوان
مــگــر دار دارنــد گــر چـــاه وبـــنــدنـمـانـد بـه ایـران کـسـی بـی گـزنـد
بـگفـت این و از جـای بـرکـند اسـپهمی تـاخـت بـرسـان آذر گشـسـپ
سـپـاه انـدر آورد یـکـسـر بـه جـنـگسـپـهـبـد پـذیـره شـدش بـی درنـگ
ســر لـشـکـر نـامـور گـشـتــه شـدسپـهبـد بـه جنگ اندرون کشته شد
پــراگـنـده شــد لـشــکـر شــهـریـارسـیه گـشـت روز و تـبـه گشـت کـار
بــه زنـدان تــنـگ انـدر آمـد تــخــواربــــدان چـــاره بــــا جـــامـــه کـــارزار
بــه شــیـروی گــردنــکــش آواز دادســبــک پــاسـخــش نـامـور بــاز داد
بــدانـسـت شـیـروی کـان سـرفـرازبــدانـگـه بــه زنـدان چــرا شــد فــراز
چــو روی تــخــوار او فــروزان بــدیـداز انــدوه چــنــدان دلــش بــردمــیــد
بدو گفت گریان که خسرو کجاسترهـا کــردن مــانـه کــار شــمـاســت
چـنـیـن گـفـت بــا شـاه زاده تـخـوارکـه گـر مـردمی کـام شـیران مـخـوار
اگـر تــو بــدیـن کــار هـمـداســتــاننـبـاشـی تـو کـم گـیـر زیـن راسـتـان
یـکـی کـم بــود شــایـد از شـانـزدهبــــرادر بــــمـــانـــد تـــو را پـــانـــزده
بـشـایند هرکـس بـه شـاهنشـهیبــدیـشـان بــود شـاد تــخــت مـهـی
فـرومـانـد شـیـروی گـریـان بــجــایازان خــانــه تـــنــگ بـــگــذارد پـــایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.